1. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0063 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
0.30.25 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
0001 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สนธิ อาเคอ
2.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
3.เด็กชาย ชินกฤต อินทแสน
4.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มาสระคู
5.เด็กชาย ลีชอง ลี
6.เด็กชาย วิชระพันธ์ ใจเสมอ
7.เด็กชาย อนาวิน เชอหมือ
8.เด็กชาย เนติ ชัยสุข
9.เด็กชาย ภูมิระพี กลับกลาง
10.เด็กชาย ชินภัทร เทพอินชัย
11.เด็กชาย ธนวัต เบเชกู่
12.เด็กชาย สมเกียรติ มาเยอะ
13.นาย ประภาส คำจาย
14.นาย พาทิศ สาทะ
15.เด็กชาย ตะวัน มาร์วิน
16.นาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์
17.นาย ณิชากร สอนสุกอง
18.นาย เจนณรงค์ บุญรักษา
19.เด็กชาย ภานุพงศ์ จับใจนาย
20.เด็กชาย สพลดนัย จำปาทอง
21.นาย สุรธัช เชอมือ
22.นาย บุญเจริญ ยังใบ
23.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ปรีชาสถาพรกุล
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
0106 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พรชัย จือเปาะ
2.เด็กชาย ปุณณวิช คำวัง
3.เด็กชาย เจียเฮา ลิม
4.นาย วรพงศ์ กันแก้ว
5.นาย สุรธัช เชอมือ
6.เด็กชาย ภาคิน กันธะวงค์
1.นางสาว ชนาธิป ปะทะดวง
2.นาย ภานุพงค์ ชมภูติ๊บ
0003 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภัทรมัย จันทร์สุข
2.นางสาว บัณฑิตา ใหม่น้อย
3.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
4.นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล
5.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
6.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
7.นางสาว ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
8.นางสาว ศศิธร หมื่นจี้
9.นางสาว ดวงฤดี คำเลิศ
10.นางสาว พนิตพิชา อางี่
11.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
12.เด็กหญิง อธิชา เจภูติ
13.นางสาว กัลยรัตน์ หะวัน
14.นางสาว ศศินภา หะวัน
15.เด็กหญิง สุจิรา ปัญบือ
16.เด็กหญิง สุจิตราภา คำฉางข้าว
17.นางสาว ดาว อิ่นคำ
18.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
19.นางสาว พรรณพรม คำฟู
20.นางสาว สุดารัตน์ จะลอ
21.นางสาว จันทร์จิรา ภพวงศ์ประเสริฐ
22.นางสาว พิมพ์ญาดา ชัยชะนะ
23.เด็กหญิง ขวัญจิรา กมลคุรัชญ์
24.นางสาว ชลธิชา มูลกาศ
25.เด็กหญิง ศรุธธาร พรดำรงค์สกุล
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ศักนรินทร์ เรืองคำพา
0035 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ตะวัน คาล่า
2.เด็กหญิง จันจิรา นำขา
3.เด็กหญิง วิศัลยา จันทาพูน
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
0012 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สมชาย แซ่ย่าง
2.นาย วิรัตน์ แซ่ย่าง
3.เด็กชาย ชนะชัย อภิสุขเกษม
4.เด็กชาย เทวฤทธิ์ วรรณจักร
5.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ อภิขจรเกียรติ
6.นาย กิตติคุณ กันทะวัง
7.เด็กชาย ดนัย มณีหยก
8.นาย ณัฐชานนท์ เสนาน้ำ
9.เด็กชาย สว่าง บวรโชคสกุล
10.เด็กชาย สุรเกียรติ สุริยะ
11.เด็กชาย นันทรัชช์ นาคบุญนำ
12.เด็กชาย รังสรร บวรโชคสกุล
0032 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรุต จีนา
2.เด็กหญิง พิมพิกา สีมอย
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
0100 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
0057 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
2.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
3.นางสาว ธนพร นามแผน
4.เด็กหญิง ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
6.นางสาว วาสิตา อามอ
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
0026 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อนุวิทย์ หลวงดี
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
0002 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เฉลิมพล อุดร
2.นาย อำพน อายีกู่
3.นาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
4.นาย นราวิชญ์ แสนน้อย
5.นาย กฤษกร แสนมูลแจ่ม
6.นาย ณัฐกิตติ์ ตรีพรไพรัช
7.นาย อนุวัฒน์ หลวงดี
8.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
9.นาย ศุภกรณ์ เมืองวงค์
10.นาย พนิชพล แก้วพงค์
11.นาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว
12.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
13.นาย อาโซ อู่แม
14.นาย วศิน อายี
15.นาย สมชาย ลาเช
16.นาย นิติพล ชมภูรัตน์
17.เด็กชาย นลิน เดชขจร
18.นาย ธเนศ เบกากู่
19.นาย วิสุทธิ์ สมจิตร
20.นาย ธนากร ท่าดีสม
21.นาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ
22.นาย โยนาธาน มาเยอะ
23.นาย ธีรภาพ อยู่ลือ
24.นาย สิทธิพน ไข่กา
25.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
2.นาย เทวราช กรกฎกำจร
3.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
2. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0015 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราพร แซ่หลี่
2.เด็กหญิง ขวัญสุธา แซ่หยาง
3.เด็กหญิง ปานไพริน เจริญทั้งเมตตา
4.เด็กหญิง จิราภรณ์ ชีวินวงศ์ทอง
5.เด็กหญิง จิดาภา ชีวินวรกุล
6.นางสาว อารียา เจริญทั้งสุขสิริ
7.นางสาว รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
8.นางสาว ยุวดี มาเยอะ
9.นางสาว เซี้ยวไก้ แซ่สือ
10.นางสาว ปรารถนา เกษมสุขใจ
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
2.นาย นายกิตติศักดิ์ ่อ่อนใจ
0037 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชนาพร ปุ่ยือ
2.นางสาว ธนาพร วอยือ
3.นางสาว ศิริลักษณ์ ต๊ะแช
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
3. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0011 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปานพิมพ์ดาว นุ่มอินทร์
2.เด็กหญิง อารีนา ลูมเซ
3.เด็กหญิง จันจิรา อุ่นแปง
4.เด็กหญิง สุชานุช ใจวงค์
5.เด็กหญิง อทิตญา แน่นอุดร
6.เด็กหญิง ธิดาทิพย์ เสนแสนยา
7.เด็กหญิง จันทร์วิมล สมบูรณ์สถาพร
8.เด็กหญิง ปณาลี พงษ์ประติยานนท์
9.เด็กหญิง อมรพรรณ ราชล้อม
10.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ปัญญาโน
11.นางสาว ณัพศร หม่อโป๊ะกู่
12.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
13.นางสาว ชนม์ญาทิพย์ สุยะเสาร์
14.นางสาว อัมพร นามยี่
1.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
2.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
0049 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พัชรีพร ธิเนตร
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
0050 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภัคพันธ์ พรหมณะ
2.นาย ศุภเดช ก๋าเฟย
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
0014 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ศุภกิจ อยู่ลืม
2.นาย ธีทัต แซ่วาง
3.นาย ดนุสรณ์ ไถซิง
4.นาย เกียรติกร แซ่หลี่
5.นาย ณัฐภัทร แซ่ชู
6.นาย ณัฐพงษ์ วราเมธากุล
7.นาย กิตติพงศ์ แซ่เหลียว
8.นาย อิสรานุวัฒน์ ธีระพงษ์
9.นาย ชวนากร ปัญญาคำ
10.นาย ภูริทัต แสนลสี
11.นาย สมศักดิ์ วราเมธากุล
12.นาย หน่อคำ คำหลง
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
0059 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
0.14.91 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0092 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0097 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
23.84 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญวรัตน์ นวลแก้ว
2.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0085 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
05.28.75 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
2.เด็กหญิง อันธิดา แสงปัน
3.นางสาว ปนัดดา ปัญญารุจิกุล
4.นางสาว เบญจรัตน์ คำทอง
5.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
6.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0099 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
19.41 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธนภร นามแก้ว
2.นางสาว กรชกร เหล่ารินทอง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0058 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.12.47 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0084 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
03.58.47 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนพงศ์ กันทะวงค์
2.นาย อนพัช บุญเทพ
3.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
4.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
5.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
6.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0048 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฏร์
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
0055 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พัชรีพร ธำเนตร
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
0042 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติกร วิธรรม
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ คำไชย
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
0109 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุพรรษา จันคำ
2.นางสาว ทิฆัมพร คำแก้ว
3.นางสาว ญาณิศา จันทาคำ
4.นางสาว นฤดี คำแก้ว
5.นางสาว วินิธา นาใจ
1.นาย ราชัญ วงศ์สอน
2.นาย วรวิช ชัยก๋า
0108 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทักษิณ จิตต์มั่น
2.นาย พงศภัค ยะเสนา
3.นาย ปัญญา ก้างออนตา
4.นาย อนวัช สมห้องสกุล
5.นาย ธนันท์พงษ์ สุดฝั่งสาย
1.นาย วรวิช ชัยก๋า
2.นาย ราชัญ วงศ์สอน
0009 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต บุญจันทร์
2.นาย ณพัฒ เตจ๊ะมูล
3.เด็กชาย กฤตนัยน์ อิ่นแก้ว
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ จันธิมา
5.เด็กชาย อาณัฏ สุยะใจ
6.เด็กชาย ภิญญู บัวเทศ
7.เด็กชาย จาย นามยี่
8.เด็กชาย ธวัชชัย นามใส่
9.เด็กชาย สมบุญ กันธะพรม
10.เด็กชาย กิตติชัย นายหน่อ
11.เด็กชาย ณรงค์เดช แซ่ลี
12.เด็กชาย ณวัฒน์ ปาระนันท์
1.นาย นครินทร์ นิธิวงค์
2.นาย ไชยภพ เวียงคำ
0019 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กัณจรีย์ อ้ายยี่
2.นางสาว โยษิตา ปัญญา
3.นางสาว ปรางทิพย์ สอาด
4.นางสาว กันยา ลอซู
5.นางสาว สุนิสา อ้ายยี่
6.นางสาว นวพร คำแปง
7.นางสาว ธนภร นามแก้ว
8.นางสาว ศิริพร ติยะกว้าง
9.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
10.นางสาว ฐิติรัตน์ รำไพภักดี
11.นางสาว หญิง บุญแสง
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
0018 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิรักษ์ สุรัมย์
2.นาย ศรัณยู สุภารัตน์
3.นาย ภาคภูมิ บิลราเล็ม
4.นาย กิตตินันท์ ขันธะโน
5.นาย ชายเล็ก บุญศรี
6.เด็กชาย กิตติพงค์ คฤโฆษกุล
7.นาย ธนพล ทรัพย์ธราภักดิ์
8.นาย อนันต์ สามมุข
9.นาย ธรรมรักษ์ ไชยชะนะ
10.นาย ศุภณัฐ ทองมี
11.นาย บุญเลิศ คำพรหม
12.นาย วีระพงษ์ ยอดคำ
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุยุต คำมะโน
0017 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน สุขเจริญ
2.เด็กหญิง ดารารัศมี ศักดิ์แสน
3.เด็กหญิง จิราพร ขันติ
4.เด็กหญิง เพชรไพลิน ยอดคำ
5.เด็กหญิง ธนัญญา บุญยง
6.เด็กหญิง วัลยา หอมนอล
7.เด็กหญิง จุฬาภรณ์ ยอดมูล
8.เด็กหญิง มายด์ ไทยใหญ่
9.เด็กหญิง รสริน อัจฉริยนนท์
10.เด็กหญิง พรรณิภา แก้วมา
1.นาย อนุยุต คำมะโน
2.นาย เสน่ห์ สุธรรม
0016 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาคภูมิ ศิริพันธ์
2.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ลุงจาย
3.เด็กชาย ปภาวิชญ์ มีนา
4.เด็กชาย ปรเมศ ประจวบวัน
5.เด็กชาย กิตติพงศ์ ซาวคำเขต
6.นาย จิรัชชานนท์ กันแก้ว
7.เด็กชาย เพชรกล้า แก้วพา
8.เด็กชาย จิตติพัฒน์ แสงคำยอด
9.เด็กชาย ศุภกร สุเล็ก
10.เด็กชาย กิตติศักดิ์ พรมมา
11.เด็กชาย พชร ยลรดีชนิศา
12.เด็กชาย จักรกฤษ หงษ์คำ
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
0013 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปลายฟ้า คำมิ่ง
2.นางสาว พลอย นามสาม
3.นางสาว หลิงจื้อ แซ่ซา
4.เด็กหญิง ปวิชญา แลวงค์
5.นางสาว ปรายฟ้า อาจอ
6.เด็กหญิง รำไพพร ธีระพงษ์
7.เด็กหญิง กันยารัตน์ แสงหงษ์
8.นางสาว เกวลิน ยี่ใหม่
9.นางสาว กานต์ธิดา โรจน์จุฑารักษ์
10.นางสาว ฐิติพร จันทร์เป็ง
11.เด็กหญิง บูบ่า แหวยแม
1.นาย นิติพล คูพัฒน์
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
0052 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
0054 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
3.นาย ภัคพันธ์ พรหมณะ
4.นาย ศุภเดช กำเฟย
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
0086 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
03.53.56 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
2.นาย วิศรุต ราวิชัย
3.นาย อนันต์ สามมุข
4.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
5.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
6.นาย กีรดิต สายวงเคียน
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0087 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
04.53.37 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
2.นางสาว ธนภร นามแก้ว
3.นางสาว นวพร คำแปง
4.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
5.นางสาว จิระนันท์ ชัยประสิทธิ์
6.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0062 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.23.53 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0079 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
19.39.22 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย เพิ่มลาภ พรมุนีประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0089 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.33 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
2.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0096 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
32.84 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
2.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0065 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.28.16 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กันยา ลอซู
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0069 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
1.05.47 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0068 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.54.78 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0064 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.22.47 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วิศรุต ราวิชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0066 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.58.69 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0093 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญวรัตน์ นวลแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0098 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
29.75 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธีรภัทร ธำรงดุสิต
2.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0060 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.11.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อนันต์ สามมุข
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0061 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.14.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0076 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
6.11.38 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย บวรพัฒน์ จอมวงศ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0094 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธีรภัทร ธำรงดุสิต
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0077 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
05.44.71 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
2.นางสาว จิรนันท์ ชัยประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0082 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วิศรุต ราวิชัย
2.นาย อนันต์ สามมุข
3.นาย กีรดิต สายวงเคียน
4.นาย สมหวัง มาเยอะ
5.นาย สายเมือง วิชัย
6.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0081 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
2.เด็กหญิง นลินธารา พลสงคราม
3.เด็กหญิง อันธิดา แสงปัน
4.นางสาว ปนัดดา ปัญญารุจิกุล
5.นางสาว เบญจรัตน์ คำทอง
6.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0080 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
3.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
4.นาย ธนพงศ์ กันทะวงค์
5.นาย อนพัช บุญเทพ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0088 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.03 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
2.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0091 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
3.56 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
2.นางสาว ไอลดา กุณา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0083 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
2.นางสาว กันยา ลอซู
3.นางสาว ไอลดา กุณา
4.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
5.นางสาว ภัณฑิรา แสงจันทร์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0090 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
4.48 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
2.นาย สมหวัง มาเยอะ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
0095 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กชกร เหล่ารินทอง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
4. โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0039 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์ ผามูล
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
0021 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชกานต์ แซ่ลี
2.นางสาว ชุติกาญจน์ แซ่พาน
3.นางสาว จันธิดา แซ่จ๋าว
4.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
5.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พงศ์พันเลิศ
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
0023 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภัทรธิดา แซ่ลี
2.เด็กหญิง วันวิสา แซ่เติ๋น
3.นางสาว นวนันท์ แซ่จ๋าว
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
0020 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ก้างยาง
2.เด็กชาย คมกฤษ รวดเร็ว
3.เด็กชาย ชาญพิชัย สีวิมา
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
0030 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พิเชษฐ สุวรรณ์
2.นาย สมศักดิ์ ขัดแก้ว
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
0028 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรณัฐ ก้างยาง
2.เด็กชาย ณรงค์กร ก้างยาง
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
0031 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณฤดี อินทะรีย์
2.นางสาว ฐิตาภา โต๊ะถม
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
0046 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทพงศ์ พลายวัน
2.เด็กหญิง จิรภัทร์ แปงอ้าย
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
0043 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์ ผามูล
2.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
0107 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริชาติ แก้ววงษ์
2.นางสาว พัชรธิดา ปงชาคำ
3.นางสาว ณัฐนันท์ ปงเมฆ
4.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ทิตา
5.นางสาว วรัชญา เนตรพนา
6.นางสาว สุคนธ์ บุญเพ็ง
1.นาย สมเกียรติ สาคร
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
5. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0024 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อัศวิน เเลเชอ
1.นาย ธราเทพ ธนะน้อย
0044 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนิน โซดากุ
2.นาย พิทักษ์ เบชูกู่
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
0033 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สัญญา เเซ่หาญ
2.นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ลี
1.นาย วสุพล มังคลาด
0022 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จื่อ แซ่ว่าง
2.นาย ธงชัย แซ่ซ้ง
3.นาย อิงครัต เชาว์ลีวัฒน์
4.นาย สมเกียรติ แซ่มัว
5.นาย อภิสม แซ่ว่าง
1.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
2.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
6. โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0067 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
01.15.91 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
0034 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภาคภูมิ มาเยอะ
2.เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา
3.เด็กชาย ทัชชกร ชื่นศรีอนันต์
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
0025 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราพร สุทินกาศ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
0027 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
0074 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
04.55.25 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
2.นาย สมชาย บุญทอง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
0075 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
06.44.12 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว บุณยานุช มาเยอะ
2.นางสาว ใหม่ ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
0073 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
2.47.97 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
0078 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
14.55.78 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
0070 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
02.21.15 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
0010 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จิณกร แซ่หยิ่ง
2.นาย จะจอ แซ่เปอะ
3.นาย จารุภัทร คำจริง
4.นาย ธันวา แบเเชร์กู่
5.นาย อาจะ หม่อโป๊ะกู่
6.นาย อดุลย์ นามม้าว
7.นาย มิ้น จันทร์ต๊ะ
8.เด็กชาย นิคม หงษ์เงิน
9.เด็กชาย สุรัติ สาระสุข
10.นาย ต้น นามอุ่น
11.เด็กชาย อาโย โวยแม
12.เด็กชาย รัตน์ภูมิ ขันอุระ
13.เด็กชาย ธนพล ไชยวงค์
14.เด็กชาย สมจิตร เเซ่ยี
15.นาย อาซือ โหวยแม
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
7. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0071 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
03.18.00 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงฤดี วันทนาการ
0029 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิษฐา นวลเเจ่ม
2.เด็กหญิง นภาพร คุณสะปิง
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
0101 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน
2.นางสาว ฐิตินันท์ คำน้อย
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
0053 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชลธิชา ยางยุทธ์
1.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
0047 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
2.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
0045 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว พรพิมล ฟองแก้ว
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
0051 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณภัทร เงิน
2.นางสาว ปิยสุดา จันวันใจ
1.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
0056 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ไกรสร กุณพรม
2.เด็กชาย ญาณิน กาวะดี
3.เด็กชาย ธนัช สมแสน
4.เด็กชาย อนิรุตร์ สุวรรณเรือง
5.เด็กชาย วรัญญู โสมาบุตร
6.เด็กชาย วงศพัทธ์ เกรียงพิทักษ์
1.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
0041 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
0038 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อรรคภัทร มอโฟน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
0040 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
0072 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
02.24.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
0036 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนากร สีจัน
2.นาย พงศ์ภรณ์ ธงชัย
3.นาย รักชาต สุขตามใจ
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
8. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
9. โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.30269503593445 วินาที