1. ฟุตบอล
0001. ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0002. ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
0003. ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2. ฟุตซอล
0009. ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0010. ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
0011. ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3. บาสเกตบอล
0012. บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0013. บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0014. บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย 0015. บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4. วอลเลย์บอล
0016. วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0017. วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0018. วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย 0019. วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
5. เซปักตะกร้อ
0020. เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0021. เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0022. เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย 0023. เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
6. เปตอง
0024. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0025. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0026. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย 0027. เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
0028. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย 0029. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
0030. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย 0031. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
0032. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม 0033. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
0034. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย 0035. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
0036. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย 0037. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
7. เทเบิลเทนนิส
0038. เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0039. เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0040. เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย 0041. เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
0042. เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย 0043. เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
0044. เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย 0045. เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
0046. เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม 0047. เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
8. วู้ดบอล
0048. วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 0049. วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
0050. วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย 0051. วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
0052. วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 0053. วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
0054. วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 0055. วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
0056. วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย 0057. วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง
0100. วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 0101. วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
9. กรีฑา
0058. วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0059. วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0060. วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0061. วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0062. วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0063. วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0064. วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0065. วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0066. วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0067. วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0068. วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0069. วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0070. วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0071. วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0072. วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0073. วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0074. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0075. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0076. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0077. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0078. วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง 0079. วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
0080. วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0081. วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0082. วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0083. วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0084. วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0085. วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0086. วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0087. วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0088. กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0089. กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0090. กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย 0091. กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
0092. ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0093. ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0094. ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย 0095. ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
0096. ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0097. ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0098. ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0099. ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
10. อีสปอร์ต
0106. อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0107. อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0108. อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย 0109. อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0092320442199707 วินาที