#
ชื่อโรงเรียน
ที่
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภาคภูมิ ศิริพันธ์
2.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ลุงจาย
3.เด็กชาย ปภาวิชญ์ มีนา
4.เด็กชาย ปรเมศ ประจวบวัน
5.เด็กชาย กิตติพงศ์ ซาวคำเขต
6.นาย จิรัชชานนท์ กันแก้ว
7.เด็กชาย เพชรกล้า แก้วพา
8.เด็กชาย จิตติพัฒน์ แสงคำยอด
9.เด็กชาย ศุภกร สุเล็ก
10.เด็กชาย กิตติศักดิ์ พรมมา
11.เด็กชาย พชร ยลรดีชนิศา
12.เด็กชาย จักรกฤษ หงษ์คำ
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ เชื้อเมืองพาน
2.เด็กชาย เจตภานุ ยอดพรมแว่น
3.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ขันคำกาศ
4.เด็กชาย กชวิชญ์ สุทธินนท์
5.เด็กชาย ณภัทร สีนาทอง
6.เด็กชาย สิรภัทร สร้อยนุสนธ์
7.เด็กชาย กรรชัย คลาดแคล้ว
8.เด็กชาย อักษรินทร์ ขัดวิชัย
9.เด็กชาย เจษฎา ป๊อกยะดา
10.เด็กชาย วีรัตน์ คำดี
11.เด็กชาย ชลกร จันตะพันธ์
1.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
3 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.นาย ศักดิ์บัณฑิต ไร่ลือคำ
2.เด็กชาย ธวัชชัย ทะจิตร
3.นาย คุณากรณ์ มูลแอ๋ม
4.นาย ชาญพิชัย สีวิมา
5.นาย ณภัทร ปงลังกา
6.เด็กชาย นวพล แซ่ลิ้ว
7.เด็กชาย วรพล บุญเรือง
8.เด็กชาย อนันทชัย พรมเมือง
9.นาย เฉลิมชัย สมศรี
10.นาย คมกฤษ รวจเร็ว
11.นาย จักรรินทร์ ปงลังกา
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย พงษ์พิศนุ กุณะ
2.เด็กชาย บุญนที จี้หอม
3.เด็กชาย สิรวิชญ์ ปินทำมา
4.เด็กชาย ภัทรบดี โกเสนตอ
5.เด็กชาย ภากรณ์ มาเยอะ
6.เด็กชาย เตชิน ธรรมวงค์
7.เด็กชาย ปัณณธร บุระวัฒน์
8.นาย ยี่เเก้ว เเสน
9.เด็กชาย ภูวเบศก์ อำขำ
10.เด็กชาย ราเชน เดือน
11.เด็กชาย ชยพล อินตาคำ
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
5 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
1.เด็กชาย ฐปนพัชร ทิพย์คำ
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ ติยะกว้าง
3.เด็กชาย ณัฐดนัย สินรา
4.เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุญชุ่ม
5.นาย ดิษยรินทร์ จินดาธรรม
6.นาย อินทราวุฒิ จินดาธรรม
7.นาย นราธิป ชัยวัน
8.เด็กชาย ภควัติ บุญชุ่ม
9.นาย ปิยวัฒน์ น้อยหมอ
10.เด็กชาย กฤษณพงศ์ สุขณะล้ำ
1.นาย รัตภูมิ สอนโคตร

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.016560077667236 วินาที