#
ชื่อโรงเรียน
ที่
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.นาย อภิรักษ์ สุรัมย์
2.นาย ศรัณยู สุภารัตน์
3.นาย ภาคภูมิ บิลราเล็ม
4.นาย กิตตินันท์ ขันธะโน
5.นาย ชายเล็ก บุญศรี
6.เด็กชาย กิตติพงค์ คฤโฆษกุล
7.นาย ธนพล ทรัพย์ธราภักดิ์
8.นาย อนันต์ สามมุข
9.นาย ธรรมรักษ์ ไชยชะนะ
10.นาย ศุภณัฐ ทองมี
11.นาย บุญเลิศ คำพรหม
12.นาย วีระพงษ์ ยอดคำ
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุยุต คำมะโน
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.นาย ภานุวัฒน์ เถาว์ทุมมา
2.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
3.นาย นาวิน นามแปง
4.เด็กชาย รัฐธรรมนูญ เตมีศักดิ์
5.นาย พณัชกร พรหมปัญญา
6.นาย ชุติพงษ์ สามใจยา
7.นาย ภูมิตะวัน ปินทรายมูล
8.นาย เอกชัย กันทาวงศ์
9.นาย รัฐภูมิ บุญทองเถิง
10.นาย หนุ่ม อินแก่น
11.นาย วสิษฐ์พล ไชยลังกา
12.นาย อภิชาติ สมศักดิ์
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นาย นพรัตน์ ทิพย์กรแก้ว
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.นาย ภานุพงค์ คำลือ
2.นาย ธีราวัฒน์ เมอแล
3.นาย จักรดุลย์ แซ่หาญ
4.นาย อทินันท์ แซ่หยาง
5.นาย สมเจตน์ เยอะเซ
6.นาย โชคชัย โซเซ
7.นาย สมชาย งั้วยะ
8.นาย อาฉ่า อายี
1.นาย พิเชฐ โสภา
2.นาย วุฒิพงษ์ แดนช่างคำ
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.นาย ชัชชนะ แสนอินทร์
2.นาย กันต์ชาติ แสนยากร
3.นาย อชิตพล รุ่งกสิกิจ
4.นาย ธีระเดช ก้างยาง
5.นาย ใหญ่ จะก่อ
6.นาย ธิติวัฒน์ แซ่จ๋าว
7.นาย วรเทพ พุ่มมะลิ
8.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
9.นาย สิทธิโชค อินทร์ตา
10.นาย วีรวัฒน์ เชาว์เจริญรักษ์
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
1.นาย ธฤต กรกฏกำจร
2.นาย วิภู ธิน้อมธรรม
3.นาย แดง นามแสง
4.นาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
5.นาย ศรัณย์ภัส จันทาพูน
6.นาย สรณ์สิริ คำสุ
7.นาย ระพีพัฒน์ นันปวน
8.นาย อริญชัย ลาดหอม
9.นาย สุริยศิลป์ เกรียงทอง
10.นาย ธีรเกียรติ วงศ์ก่อ
11.นาย เจษฎาภรณ์ รอดภัยปวง
1.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
1.นาย ทนงศักดิ์ แซ่เล่า
2.นาย จีรวุฒิ เฌอหมื่อ
3.นาย กิตติคุณ แสนเหลี่ยว
4.เด็กชาย วีระศักดิ์ แซ่ลี
5.เด็กชาย รัฐศาสตร์ แซ่ย่าง
6.นาย มงคล หมื่อแล
7.นาย อนุพล แซ่ว้า
8.นาย อาหล่อง เชอหมื่อ
9.นาย จารุวัฒน์ แซ่ซ้ง
10.เด็กชาย วีรภัทร วิเศษจรัสพร
11.นาย พลเชฎฐ์ ป่าบู
1.นาย วินัย สุระสาย
2.นางสาว ลักษณียา กองเเสน
7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
1.นาย รัฐกานต์ พาแก้ว
2.นาย อานนท์ เป็งดิบ
3.นาย กายสิทธิ์ เงินสัจจา
4.นาย ธีรชัย แก้วดำ
5.นาย พุทธชาติ ลิมพิสร
6.นาย อนุชิต สอนหนูน้อย
7.เด็กชาย วีรศักดิ์ แซ่เล่า
8.นาย สุรพงษ์ จันแปงเงิน
9.นาย กฤตธี เกษนาวา
10.เด็กชาย นภัส ปัญญา
11.นาย รัฐศาสตร์ หมื่นเงิน
12.นาย ธนโชติ แปงเงิน
1.นาย ทินกร หน่อใหม่
2.นาย วีรยุทธ ทองอ่อน
8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
1.นาย สมฤทธิ์ ตาสังข์
2.นาย นพดล จันทาพูน
3.นาย เอกมังกร น้อยหมอ
4.นาย ภานุวัฒน์ ทรายหมอ
5.นาย ปกรณ์ คำน้อย
6.นาย โสพันธ์ ธิน้อมธรรม
7.เด็กชาย พิชิตพงษ์ กาหะ
8.นาย กันตพงศ์ ชื่นดี
9.นาย เทวราช ตาโย่น
10.นาย สุรดิษ อภิสุนทรกุล
1.นาย ภัทรกวิน จอมปิ่นหย่า
2.นาย นำชัย ใจมา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.029320955276489 วินาที