#
กิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
0058 วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 7
0059 วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 7
0060 วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 7
0061 วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 7
0062 วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 6
0063 วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 5
0064 วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 7
0065 วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 6
0066 วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 6
0067 วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 5
0068 วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 6
0069 วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 5
0070 วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 6
0071 วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 5
0072 วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 5
0073 วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 5
0074 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 10
0075 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 7
0076 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 10
0077 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 10
0078 วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 10
0079 วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 10
0080 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 6
0081 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 6
0082 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 6
0083 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 7
0084 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 5
0085 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 5
0086 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 5
0087 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 5
0088 กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 10
0089 กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 5
0090 กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 8
0091 กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 6
0092 ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 8
0093 ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 5
0094 ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 5
0095 ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 6
0096 ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 10
0097 ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 7
0098 ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 8
0099 ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 5
รวมทั้งหมด 42 42 42 280

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.093220949172974 วินาที