#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย นันทวัฒน์ ชีหมื่อ
2.นาย ทิพย์ชัย เชอมือกู่
3.นาย ศุภทิน มาเยอะ
4.นาย กีรติ อาโผะ
5.นาย สุรเชษฐ์ มาเยอะ
6.นาย อาฉะ เชกอ
7.นาย อาก่า เหว่ยเเม
8.นาย เอกชัย มาเยอะ
9.นาย ลีฉู่ เบเช
10.นาย วีรพล อยู่ลือ
11.นาย อาก่อ วุ่ยยือ
12.นาย ไชธง เชอหมื่อ
13.นาย พิชิต จะลอ
14.นาย ภูวมินทร์ แซ่ย่าง
15.นาย กิตติภณ เชอหมื่อ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว สุมารินทร์ จนใจ
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ธงชัย แซ่ตั้ง
2.นาย เขมชาติ แสง
3.เด็กชาย หล้า สามมนต์
4.นาย สุทัศน์ อาเซ
5.นาย เมธี วรรณะวงศ์
6.นาย สุรชัย เชอหมื่อ
7.นาย ฐานพัฒน์ นามแสง
8.นาย วินัย คำแสง
9.นาย อาทิตย์ ขุนซาง
10.นาย มูฮัมหมัด ไทยอนันต์
11.นาย ทราย ไทยใหญ่
12.นาย ณัฐศุพัฒน์ ผลเอนก
13.นาย นันทวัฒน์ ดำรงค์
14.นาย ภวัต อาจาย
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
2.นาย นครินทร์ นิธิวงค์
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย อาผ่า มาเยอะ
2.นาย ศรายุทธ แคเชอ
3.นาย วิชัย เบียเช
4.นาย ณัฐวุฒิ เวยื่อ
5.นาย รัฐพล อางี
6.นาย อธิวัชร์ เปียเช
7.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
8.นาย ณัฐวุฒิ เชอมือ
9.นาย อาโซ อู่แม
10.นาย ณัฐพล อภิสุขเกษม
11.นาย นลิน เดชขจร
12.นาย สมชาย ลาเช
13.นาย ธีรชัย แสงคำ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นาย ธิติวัฒน์ แซ่จ๋าว
2.นาย ใหญ่ จะก่อ
3.นาย ณัฐวุฒิ ก้างยาง
4.นาย เกรียงไกร วงษ์พัชรเดชา
5.นาย สิทธิโชค อินทร์ตา
6.นาย กันต์ชาติ แสนยากร
7.เด็กชาย ณภัทร ปงลังกา
8.เด็กชาย ดนุพล ธิโลก
9.นาย วสิทธิ์ เจนรู้
10.นาย อภิวิชญ์ จุ่มป้อ
11.นาย เกียรติชัย วังแก้ว
12.นาย ธนกฤต มาแซ
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
2.นาย จตุพร มากด่าน
5 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย จิณกร แซ่หยิ่ง
2.นาย จะจอ แซ่เปอะ
3.นาย จารุภัทร คำจริง
4.นาย ธันวา แบเเชร์กู่
5.นาย อาจะ หม่อโป๊ะกู่
6.นาย อดุลย์ นามม้าว
7.นาย มิ้น จันทร์ต๊ะ
8.เด็กชาย นิคม หงษ์เงิน
9.เด็กชาย สุรัติ สาระสุข
10.นาย ต้น นามอุ่น
11.เด็กชาย อาโย โวยแม
12.เด็กชาย รัตน์ภูมิ ขันอุระ
13.เด็กชาย ธนพล ไชยวงค์
14.เด็กชาย สมจิตร เเซ่ยี
15.นาย อาซือ โหวยแม
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
6 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย สมจิตร สุขใจดีนัก
2.นาย ศราวุฒิ นันตา
3.นาย สมชาย นามยี่
4.นาย เมฆนธี แก้วดำ
5.นาย วิทยา สุทา
6.นาย วีระชัย การิน
7.นาย ธัชนนท์ เครือสีมา
8.นาย กันตินันท์ จันแปงเงิน
9.นาย วิสิทธิ์ สุขใจดีนัก
10.นาย รัฐภูมิ สีคำ
11.นาย กร แซ่ลอ
12.นาย ภูมิภิวัต แซ้ย้า
1.นาย สมพร จงน้อย
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย นนท์ นามแสง
2.นาย เอกมังกร น้อยหมอ
3.นาย แสงใจ นาโป้ะ
4.นาย สุรดิษ อภิสุนทรกุล
5.นาย สมฤทธิ์ ตาสังข์
6.นาย พิรชัช แซ่อึ้ง
7.นาย กอล์ฟ นามสาม
8.นาย อภิรักษ์ มีประเสริฐ
9.นาย ธนวัฒน์ โกเสนตอ
10.นาย ยุทธนา เป็งสุข
11.นาย วีรยุทธ จินดาธรรม
12.นาย โสพันธ์ ธิน้อยธรรม
1.นาย ฐิรวัฒน์ แก้วนพรัตน์
8 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นาย ณัช แซ่ตุ
2.นาย อามือ มาเยอะ
3.นาย อาฉ่า มาเยอะ
4.นาย กันตพล แซ่หยาง
5.นาย อาเคอ หมื่อแลกู่
6.นาย กมล แซ่ลี่
7.นาย เจษฎา มาเยอะ
8.นาย ปัญญา อาซองกู่
9.นาย ภูมิวิชญ์ แซ่ลี
10.นาย สุวิทย์ มาเยอะ
11.นาย วีระพงค์ หมื่อแล
12.นาย สมเจตน์ เยอะเซ
13.นาย นรสิงห์ แสนเหลี่ยว
14.นาย กรกวี เบแช้
15.นาย วุฒิชัย กุยซือกู่
1.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
2.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
9 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ศุภกฤต จางอรุณ
2.นาย สหรัฐ แสงหล้า
3.นาย เอกชัย เฌอหมื่อ
4.นาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
5.นาย วรากร ใจวงค์
6.นาย อานนท์ ทวีโชค
7.นาย อภิชาต สมศักดิ์
8.นาย องอาจ ลอแม่
9.นาย พีรดนย์ ธรรมวงศ์
10.นาย สุรยุทธ จับใจนาย
11.นาย อานุภาพ จูเปาะ
12.นาย รัชชานนท์ บุญจวง
13.นาย กิตตินันท์ ศรีวิชัย
14.นาย กิตตินันท์ ลึแฮ
15.นาย กันทรากร ปินปันคง
1.นาย จักรินทร์ ชาวดร
2.นาย สาธิต อิงอาน
3.นาย นิธิภัทร พรมมา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025717973709106 วินาที