#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว บูมือ เชอมือ
2.นางสาว ลิตา เชอหมื่อ
3.นางสาว แสงส่วย วงวรรณ์
4.นางสาว วชิราภรณ์ ทองสุก
5.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
6.นางสาว บิเเหง่ แลนี
7.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
8.นางสาว จารุวรรณ อยู่ลือ
9.นางสาว สมหญิง เชอหมื่อ
10.นางสาว เกศริน เชอหมื่อ
11.นางสาว พนิดา วงศ์บุญชัยเลิศ
12.นางสาว สุภาพร มอโป๊ะกู่
13.นางสาว ปริยดา แซ่ย่าง
14.นางสาว ดวงนภา อ้วยเยอ
15.เด็กหญิง สุพรรษา สุทิน
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ปานพิมพ์ดาว นุ่มอินทร์
2.เด็กหญิง อารีนา ลูมเซ
3.เด็กหญิง จันจิรา อุ่นแปง
4.เด็กหญิง สุชานุช ใจวงค์
5.เด็กหญิง อทิตญา แน่นอุดร
6.เด็กหญิง ธิดาทิพย์ เสนแสนยา
7.เด็กหญิง จันทร์วิมล สมบูรณ์สถาพร
8.เด็กหญิง ปณาลี พงษ์ประติยานนท์
9.เด็กหญิง อมรพรรณ ราชล้อม
10.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ปัญญาโน
11.นางสาว ณัพศร หม่อโป๊ะกู่
12.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
13.นางสาว ชนม์ญาทิพย์ สุยะเสาร์
14.นางสาว อัมพร นามยี่
1.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
2.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว ภัทรมัย จันทร์สุข
2.นางสาว บัณฑิตา ใหม่น้อย
3.นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล
4.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
5.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
6.นางสาว กัลยรัตน์ หะวัน
7.นางสาว ศศินภา หะวัน
8.นางสาว ศศิธร หมื่นจี้
9.นางสาว ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
10.เด็กหญิง อธิชา เจภูติ
11.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
12.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
13.เด็กหญิง สุจิรา ปัญ
14.เด็กหญิง ขวัญจิรา กมลคุรัชญ์
15.นางสาว พรรณพรม คำฟู
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
2.นางสาว ศุภิสรา วิชาเร็ว
3.นางสาว จิรกาล นาถี
4.เด็กหญิง วิลาวรรณ แสนอิน
5.เด็กหญิง ชญานนท์ นันทะโคตร
6.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
7.เด็กหญิง ณิภาดา ภูมุลนา
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
2.นาย จตุพร มากด่าน
5 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
3.นางสาว หมี่จู เบเชกู่
4.นางสาว ปนัดดา มาเยอะ
5.นางสาว น้ำผึ้ง กุลแก้ว
6.นางสาว ปีใหม่ ไทยใหญ่
7.นางสาว ฉัตรสุดา วอง
8.นางสาว นมิดา มาเยอะ
9.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
10.นางสาว เเสง คำ
11.เด็กหญิง จิรนันท์ เบเซกู้
12.เด็กหญิง วรัญญา เจนฤทัยกนก
13.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
14.นางสาว ใหม่ ไทยใหญ่
15.เด็กหญิง ชบา มอเเลกู่
1.นาย นายดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
6 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว วรัญญา ซ้งเจริญชัย
2.นางสาว ศิริรัตน์ กันจินะ
3.เด็กหญิง จีรตินันท์ ใจจักร
4.นางสาว จารุพักตร์ ยั่งเจริญกิจ
5.นางสาว ปาณิศา ประสงค์ดี
6.นางสาว อัญชิสา เเซ่ซ่ง
7.เด็กหญิง อนงค์นาฏ วิวรรณ
8.เด็กหญิง ปภาวี ชื่นพิชัย
9.เด็กหญิง วริศรา เลิศกิตติวัฒนกุล
10.นางสาว กัญญา เเซ่ซ้ง
11.นางสาว ชลธิชา วรรณสอน
12.นางสาว เมธาพร จันแปงเงิน
1.นาย สมพร จงน้อย
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นางสาว ญาณิศา เป็นแผ่น
2.นางสาว กัญนิกา วิยาพร้าว
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ พงศ์พิพันธ์
4.นางสาว จาม งามเมือง
5.นางสาว จริญญา ผัดแสง
6.เด็กหญิง นารีรัตน์ สารอูป
7.นางสาว อาภัสรา จับใจนาย
8.นางสาว เกวลิน นามแสง
9.นางสาว นุศรา อินต๊ะคำ
10.นางสาว นันท์สินี สะตัน
11.นางสาว วรรณภา สุวิใจ
12.นางสาว จิรัชญา จินดาธรรม
1.นางสาว ปิยะฉัตร คันธรส
8 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กหญิง มาลินี เชอมือ
2.เด็กหญิง จิตรานุช สันติคีรีดล
3.นางสาว อรทัย สันติคีรีดล
4.นางสาว บูจา มือแล
5.นางสาว โสภิตา เลิศแสงสิทธิ์
6.นางสาว รัตนา เยเมี่ยงกู่
7.เด็กหญิง หมี่ผ่า มือแล
8.นางสาว รวิภา แซ่วุ่น
9.นางสาว กมลชนก เชอกอกู่
10.เด็กหญิง นิชนิภา เปียเชกู่
11.นางสาว สุรีวัลย์ จะลา
12.นางสาว จีรนันท์ แซ่จุง
13.นางสาว ภานิดา แซ่ลี
1.ว่าที่ร้อยเอก บรรจงฤทธิ์ สุทธสม
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
9 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง สุุขศิริ อินหงส์
2.นางสาว พุทธชาด ศรีสุพล
3.นางสาว เมริสา แสนสนั่นชัย
4.นางสาว อลิษา เมอแลภู่
5.นางสาว ชนันภรณ์ ใจฟู
6.นางสาว ณัฐยา มูลแจ่ม
7.นางสาว ซอนสิรา ไทยใหม่
8.นางสาว จันจิรา พาวันดี
9.นางสาว นภิสา ใจดี
10.นางสาว ชนิดา พลสวัสดิ์
11.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
12.เด็กหญิง นิศารัตน์ น้อยหมอ
13.นางสาว ทิพตะวัน ทองผาง
14.เด็กหญิง กมลทรรศน์ พรดุษฏีกุล
15.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
1.นาย อรรณพ คำมีสว่าง
2.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
3.นาย คุณานนท์ จันทร์บำรุง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025812864303589 วินาที