#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.เด็กชาย ชัชวาล พิลาภ
2.เด็กชาย ธีรชัย แก้วดำ
3.เด็กชาย ธนาธาร โปราหา
4.เด็กชาย กีรติ ศรีพฤฒา
5.เด็กชาย ธนโชต แปงเงิน
6.เด็กชาย ณัฐภัทร กาบคำ
7.เด็กชาย ธันวา อินทนนท์
8.เด็กชาย ธราพงศ์ แก่นประเสริฐ
9.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สิทธิแก้ว
10.เด็กชาย วรากร จินดา
1.นาย สมพร จงน้อย
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย สมชาย มาเยอะ
2.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
3.เด็กชาย พชร วิบูรย์กุล
4.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
5.เด็กชาย ปณวัฒน์ เชอมือกู่
6.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
7.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
8.เด็กชาย คมกริช เชอมือกู่
9.เด็กชาย ชาลี อาซอง
10.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
11.นาย วุฒิกร ทวีเกียรติไพศาล
12.เด็กชาย โชติรถ บอเเช
13.นาย หล่อโซ เเยส่อ
14.นาย สรัญยุต อางิ
15.เด็กชาย ลียือ มาเยอะ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว นารีรัตน์ สร้างสรรค์
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย ธนกฤต บุญจันทร์
2.นาย ณพัฒ เตจ๊ะมูล
3.เด็กชาย กฤตนัยน์ อิ่นแก้ว
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ จันธิมา
5.เด็กชาย อาณัฏ สุยะใจ
6.เด็กชาย ภิญญู บัวเทศ
7.เด็กชาย จาย นามยี่
8.เด็กชาย ธวัชชัย นามใส่
9.เด็กชาย สมบุญ กันธะพรม
10.เด็กชาย กิตติชัย นายหน่อ
11.เด็กชาย ณรงค์เดช แซ่ลี
12.เด็กชาย ณวัฒน์ ปาระนันท์
1.นาย นครินทร์ นิธิวงค์
2.นาย ไชยภพ เวียงคำ
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กชาย ชิตษณุ ปินตา
2.นาย พาทิศ สาทะ
3.เด็กชาย สนธิ อาเคอ
4.เด็กชาย ประภาส คำจาย
5.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
6.เด็กชาย สมเกียรติ มาเยอะ
7.เด็กชาย ภานุพงศ์ จับใจนาย
8.นาย ลีชอง ลี
9.เด็กชาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์
10.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ สุขใจ
11.เด็กชาย บุญชัย หมื่อแล
12.เด็กชาย ภัทรดนัย เยอส่อ
13.นาย สุรธัช เชอมือ
14.นาย บุญเจริญ ยังใบ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย อดิศร อุทปงค์
2.เด็กชาย เดชรัตน์ ศรีใจ
3.เด็กชาย คีตะ ท่าดีสม
4.เด็กชาย รุ่งกวิน ก้างยาง
5.เด็กชาย ปภาวิชญ์ สุวรรณ์
6.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ต๊ะป้อ
7.เด็กชาย ภานุเดช ก้างยาง
8.เด็กชาย ภูรพัฒน์ เรือนศรี
9.เด็กชาย รชานนท์ ใจยะกว้าง
10.เด็กชาย ธนภูมิ คานทอง
1.นาย จตุพร มากด่าน
2.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
2.นาย ไตรภพ ลามือกุ
3.นาย วรพล อายี
4.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
5.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
6.นาย อาผ่า เลอะเชอ
7.นาย ปุ่น โหวยแม
8.เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา
9.เด็กชาย นครินทร์ อิ่มใจ
10.เด็กชาย เดชบดินทร์ มาเยอะ
11.เด็กชาย ธนาธาร พรหมสุวรรณ
12.เด็กชาย ยุทธการ บ้านทุ่ง
13.เด็กชาย สมบูรณ์ แสงคำ
14.เด็กชาย นิรุต หม่อโป๊ะกู่
15.เด็กชาย อาหมื่อ แยเมียง
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กชาย เจตน์ เพเมียะ
2.เด็กชาย สมยศ แซ่ผง
3.เด็กชาย ธนพล แซ่หอ
4.เด็กชาย พัชรพล เยเบียงกู่
5.เด็กชาย สมชาย มือแลกู่
6.เด็กชาย การิณ มือแล
7.เด็กชาย สมจิตร เยชอกู่
8.เด็กชาย เจริญ แซ่ผง
9.เด็กชาย ศุภกฤต เพเมียะ
10.เด็กชาย ธนภัทร แซะตุ
11.เด็กชาย ทะนงศักดิ์ เยซอง
12.เด็กชาย อาจะ เยอส่อ
13.เด็กชาย ทนาวิน เอแม
14.เด็กชาย อาต้า เบเช
15.เด็กชาย ณิชาภัทร กันทรนิมิตร
1.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
2.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กชาย อัษฎา กาวีละ
2.เด็กชาย ภากรณ์ มาเยอะ
3.นาย ธีรภัทร พาวันดี
4.นาย ยี่ ยี่หลวง
5.นาย ธาดาพงษ์ ปิมลือ
6.นาย ยี่แก้ว แสน
7.นาย สรวิศ คงทน
8.นาย สุชานันท์ จันแปงเงิน
9.นาย ธนทรัพท์ บุญปัญญา
10.นาย วัชรพล กันทะ
11.นาย ธีรพัฒน์ ภาระนัง
12.เด็กชาย พีรณัฐ คูณสุข
1.นาย จักรินทร์ ชาวดร
2.นาย สาธิต อิงอาน
3.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023277997970581 วินาที