#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ฮาบีบุญเลาะฮ์ แซ่ม่า
2.นาย วรเมธ สิทธิมล
3.เด็กชาย คอลิด แซ่จิ๋ว
4.เด็กชาย วีรชัย แซ่โจ
5.นาย อดิศร ผริตาจอมเดช
6.เด็กชาย อาทิตย์ พรมปัญญา
7.เด็กชาย ภูวดล มานิตวิรุฬห์
8.เด็กชาย นันทวิทย์ แซ่เลี่ยง
9.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แซ่พ่าน
10.เด็กชาย นาธาน ขันธหัตถ์
11.เด็กชาย ศิวศิษฐ์ อัครธนัทวรกุล
12.นาย อภินันท์ ขันธนิยม
1.นาย นิติพล คูพัฒน์
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย สมชาย แซ่ย่าง
2.นาย วิรัตน์ แซ่ย่าง
3.เด็กชาย ชนะชัย อภิสุขเกษม
4.เด็กชาย เทวฤทธิ์ วรรณจักร
5.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ อภิขจรเกียรติ
6.นาย กิตติคุณ กันทะวัง
7.เด็กชาย ดนัย มณีหยก
8.นาย ณัฐชานนท์ เสนาน้ำ
9.เด็กชาย สว่าง บวรโชคสกุล
10.เด็กชาย สุรเกียรติ สุริยะ
11.เด็กชาย นันทรัชช์ นาคบุญนำ
12.เด็กชาย รังสรร บวรโชคสกุล
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ แซ่หลี่
2.เด็กชาย ธนกฤต แซ่หลี่
3.เด็กชาย อติชาติ แซ่ซู
4.เด็กชาย ภูวดล ชีวินพงศ์สถาพ
5.เด็กชาย ธนกฤต ชีวินมหรัตน์
6.เด็กชาย ชวิน ยิ่งยศวิบูลย์กุล
7.เด็กชาย โยธิน สำโรงแสง
8.เด็กชาย วิชญ์สรัช แซ่หวัง
9.เด็กชาย อนุศร เยเบียงกู่
10.เด็กชาย เมธาสิทธิ ชีวินสุขพนา
11.เด็กชาย หยางเฉาฉาน แซ่หยาง
12.เด็กชาย สิรภพ แซ่หยาง
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย รพินทร์ไพร ติยะธะ
2.นาย สกลวรรธน์ จรัญ
3.เด็กชาย วีรภัทร แซ่จู
4.นาย อุดมโชค สุดยอด
5.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สุขใจ
6.นาย สุทธิศักดิ์ แบแจกู่
7.นาย พัชรภูมิ คำมี
8.นาย พิรศุษม์ ปัญญาฟู
9.เด็กชาย เขมวงศ์ แนวทอง
10.นาย ภูภิพัฒน์ ใหม่น้อย
11.เด็กชาย สิรวิชญ์ นายน้อย
12.เด็กชาย คำมี คำใส
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาย ธีรยุทธ มาถา
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020901203155518 วินาที