#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ปลายฟ้า คำมิ่ง
2.นางสาว พลอย นามสาม
3.นางสาว หลิงจื้อ แซ่ซา
4.เด็กหญิง ปวิชญา แลวงค์
5.นางสาว ปรายฟ้า อาจอ
6.เด็กหญิง รำไพพร ธีระพงษ์
7.เด็กหญิง กันยารัตน์ แสงหงษ์
8.นางสาว เกวลิน ยี่ใหม่
9.นางสาว กานต์ธิดา โรจน์จุฑารักษ์
10.นางสาว ฐิติพร จันทร์เป็ง
11.เด็กหญิง บูบ่า แหวยแม
1.นาย นิติพล คูพัฒน์
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง สิริวิมล บัญชาพล
2.นางสาว กชกร เลานันท์
3.เด็กหญิง รัตดา จับประยงค์
4.เด็กหญิง ดากานดา เจนนานาโชค
5.เด็กหญิง อัญญานี ด่านเจริญรักษ์
6.เด็กหญิง ไพผกา วิบูลศรีเพชร
7.เด็กหญิง สุพัชญา ยองแสงจันทร์
8.เด็กหญิง พิมพพิลักษณ์ ลอยบัญดิษ
9.เด็กหญิง ลักษิกา จำวิเศษ
10.เด็กหญิง กชพร วงค์คำ
11.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ลาดแก้ว
12.เด็กหญิง ชลธิชา ก่ำแก้ว
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ แก้วรากมุข
2.เด็กหญิง พิจิตรา วรสกุลทิพย์
3.เด็กหญิง เจซี อะเมเชเบ
4.เด็กหญิง วริศรา ทาลังกา
5.เด็กหญิง มายร่า คาร
6.เด็กหญิง ปวิตรา ศรีเจริญ
7.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
8.เด็กหญิง บุญธลักษณ์ษา โปราหา
9.เด็กหญิง ธิดารัตน์ กันศรีเวียง
10.เด็กหญิง ณัฐธิดา วงค์สุวรรณ์
11.เด็กหญิง พิชญาภา บุญเคลือบ
12.เด็กหญิง สุจิรา แซ่ย่าง
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาง สินีนาฏ ชัยเขต
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.024081945419312 วินาที