#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ศุภกิจ อยู่ลืม
2.นาย ธีทัต แซ่วาง
3.นาย ดนุสรณ์ ไถซิง
4.นาย เกียรติกร แซ่หลี่
5.นาย ณัฐภัทร แซ่ชู
6.นาย ณัฐพงษ์ วราเมธากุล
7.นาย กิตติพงศ์ แซ่เหลียว
8.นาย อิสรานุวัฒน์ ธีระพงษ์
9.นาย ชวนากร ปัญญาคำ
10.นาย ภูริทัต แสนลสี
11.นาย สมศักดิ์ วราเมธากุล
12.นาย หน่อคำ คำหลง
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย อานนท์ แซ่ลี
2.นาย ไกรวิทย์ เซอหมื่อกู่
3.นาย เอกภพ รักกันยิ่ง
4.นาย สุรชัย มาเยอะ
5.นาย ทินกรณ์ มาเยอะ
6.นาย จ๋า แซ่เล่า
7.เด็กชาย วีรภัทร วิเศษจรัสพร
8.นาย ชญานนท์ แซ่ย่าง
9.นาย สุชาติ หมื่อแล
10.นาย กิตติ มีแก้ว
11.นาย อภิรักษ์ ลาวิชัย
12.นาย นที หมื่อแล
1.นาย อติกาณต์ ภาชนะพูล
2.นาย ศรายุท หมื่นคำ
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย ปภังกร เชื้อชาติสิงขร
2.นาย รหัท แซ่ย่าง
3.นาย จะสี จะทอ
4.นาย คมสัน แซ่ย่าง
5.นาย ณัฐภัทร ไกซิง
6.นาย ธณาธิต ทะสุด
7.นาย วีรภัทร ทุนแก้ว
8.นาย ศุทธวีร์ คงเลิศสกุล
9.นาย ธีระโชติ ยอซ่อ
10.นาย สุวิชัย มงคลชูชื่น
11.นาย วสุพล อยู่เบาะ
12.นาย พิพัฒน์ นิฐิสกุล
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นาย คามิน พิชิตวงค์ตระกูล
2.นาย อทินันท์ แซ่หยาง
3.นาย ชินวัตร บัวรุ่ง
4.นาย ปัญจพล เด่นกิริยาเลิศล้ำ
5.นาย ณรงค์วิทย์ แซ่ซิว
6.นาย ธีรภัทร ชีวินกุลทอง
7.นาย อาตี๋ อาชี
8.นาย รัฐภูมิ เด่นวิทยวงค์
9.นาย มนตรี โยวเผาะ
10.นาย ถิรวัฒน์ ทวีอภิรดีวิภาศ
11.นาย ก้องภพ แซ่เฉิน
12.นาย ฉัตรมงคล เคียงอมร
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ศิริวัฒน์ นารักษ์
2.นาย ปรัชญา ฝ่ายแก้ว
3.นาย วธัญญู รวยบุญญาธิการ
4.นาย กฤษติธัช สิงห์แก้ว
5.นาย เกื้อกูล วรรณศรีสวัสดิ์
6.นาย ปฏิพัทธิ์ จันทาพูน
7.นาย ชาตบุษย์ ธรรมวงค์
8.นาย ปฏิวัติ นฤมิตสิงขร
9.นาย ชาญวุฒิ ปัญญารัชตโสภณ
10.นาย ชิษณุพงศ์ ขันทะสีลา
11.นาย ชนะวงศ์ สมบูรณ์
12.นาย ภคิน เจริญพีระภาคย์
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาย ธีรยุทธ มาถา
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026547908782959 วินาที