#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว หอมแก้ว วงศ์คำ
2.นางสาว ธิดา พรหมฤทธิวงค์
3.นางสาว มัณฑิรา แซ่มิ่ง
4.นางสาว ตินาพร ชัยสอน
5.นางสาว รวีพรรณ มองการณ์ไกล
6.นางสาว วิลัยทิพย์ ดวงใจ
7.นางสาว ปาณิศา สุนันตะ
8.นางสาว เบญญาภา แซ่เฉิน
9.นางสาว ศศิธร นามใหม่
10.นางสาว เมธิตา มุงเมือง
11.นางสาว วารุณีย์ แซ่หยาง
12.นางสาว ทิพย์ศิริ พรหมเนตรกาศ
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว กนกพร เกียรติไกรศร
2.นางสาว พาณิภัค พนมนิรันดร
3.นางสาว ปาลิตา พรคีรีคำสุข
4.นางสาว พรธิดา แซ่จัง
5.นางสาว ภูษณิศา แซ่จ้าง
6.นางสาว รัตดา จับประยงค์
7.นางสาว นุช แสงสุวรรณ
8.นางสาว สุนิสา ยูลิ
9.นางสาว ณัฐณิชา ชัยนิรันดร์กุล
10.นางสาว รุ่งรดา ศิริ
11.นางสาว กาญจนา แซ่วุ่ย
12.นางสาว อันนา มีเสรี
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นางสาว จิราพร แซ่หลี่
2.เด็กหญิง ขวัญสุธา แซ่หยาง
3.เด็กหญิง ปานไพริน เจริญทั้งเมตตา
4.เด็กหญิง จิราภรณ์ ชีวินวงศ์ทอง
5.เด็กหญิง จิดาภา ชีวินวรกุล
6.นางสาว อารียา เจริญทั้งสุขสิริ
7.นางสาว รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
8.นางสาว ยุวดี มาเยอะ
9.นางสาว เซี้ยวไก้ แซ่สือ
10.นางสาว ปรารถนา เกษมสุขใจ
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
2.นาย นายกิตติศักดิ์ ่อ่อนใจ
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว พิชญาดา เจริญพีระภาคย์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิชัยยา
3.นางสาว นาง แซ่อ้าย
4.นางสาว ภัทรวดี มาดี
5.นางสาว รัตติกาล ดำรงธรรม
6.นางสาว ธนัชพร แก้วพงษ์
7.นางสาว ธิดารัตน์ ไชยจินดา
8.นางสาว พัชรียา พันธุ์อำไพ
9.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
10.นางสาว อ่อนแก้ว สิริชัย
11.นางสาว ชมพู่ เชอหมื่อ
12.นางสาว เข็มทอง วิไลจิตร
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาง สินีนาฏ ชัยเขต
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025212049484253 วินาที