#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง เกวลิน สุขเจริญ
2.เด็กหญิง ดารารัศมี ศักดิ์แสน
3.เด็กหญิง จิราพร ขันติ
4.เด็กหญิง เพชรไพลิน ยอดคำ
5.เด็กหญิง ธนัญญา บุญยง
6.เด็กหญิง วัลยา หอมนอล
7.เด็กหญิง จุฬาภรณ์ ยอดมูล
8.เด็กหญิง มายด์ ไทยใหญ่
9.เด็กหญิง รสริน อัจฉริยนนท์
10.เด็กหญิง พรรณิภา แก้วมา
1.นาย อนุยุต คำมะโน
2.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กหญิง สมิดา เยเปียง
2.เด็กหญิง พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
3.เด็กหญิง กชกร เพเมีย
4.เด็กหญิง สาวิตรี แซ่จัง
5.เด็กหญิง เกศรา ยอดมณีบรรพต
6.เด็กหญิง บัณฑิตา แซ่โซ่ง
7.เด็กหญิง ภิญโญ โวยซือกุ
8.เด็กหญิง กชกร รุจิกรบัณฑิต
9.นางสาว วิภาดา เยอะซอ
1.นาย วินัย สุระสาย
2.นางสาว ชุลี ไชยวงค์
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง นาราภัทร ทรายหมอ
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร เสือประโคน
3.เด็กหญิง ศศิการณ์ จันทร์เป็ง
4.เด็กหญิง เพ็ญทิมา เมืองดี
5.เด็กหญิง ณัฐมล สุริยะวงค์
6.เด็กหญิง ชุติมา ชัยมูลมั่ง
7.เด็กหญิง ลักษิกา โคตรมะณี
8.เด็กหญิง ทิกา พิมลพรเพิ่มชัย
9.เด็กหญิง นิพัทธา จับใจนาย
10.เด็กหญิง นภัสร เยต้อง
11.เด็กหญิง ซาร่า มาเยอะ
1.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.เด็กหญิง ณัฐฑิรา พรพนาเวศ
2.เด็กหญิง พรรณปพร แซ่มัว
3.เด็กหญิง ภัณฑิรา แซ่ย้า
4.นางสาว ลลิตา แซ่ย้า
5.นางสาว รดา ท้าววิทย์วัฒน์
6.นางสาว วรนุช แซ่ย้า
7.เด็กหญิง อมิตา แซ่ย้า
8.เด็กหญิง รติญา แซ่ย้า
9.เด็กหญิง ขวัญวารินทร์ กำแพงคำ
1.นาย ทินกร หน่อใหม่
2.นาย วีรยุทธ ทองอ่อน
5 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.เด็กหญิง กษมา อุทัยนิตย์
2.นางสาว ปิยะดา ลังกากาศ
3.เด็กหญิง สุกัลญา บุญใส
4.เด็กหญิง ณัฐณิชา วงศ์ปินตา
5.เด็กหญิง รวิภา เชอหมื่อ
6.เด็กหญิง ปาลิตา สุขถนอม
7.เด็กหญิง สมหญิง นามคำ
8.เด็กหญิง สวรรยา อุทัยนิตย์
9.เด็กหญิง ปิ่นทอง คำหอม
10.เด็กหญิง ชลธิชา หอมนาน
1.นาย อนุทิน ทันหล้า
6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว จันธิดา แซ่จ๋าว
2.นางสาว สุภัทตรา ขุนฤทธิ์สง
3.นางสาว ศิรินญา อินตาดือ
4.นางสาว พิชชาภา โต๊ะถม
5.นางสาว ชุติกาญน์ แซ่พ่าน
6.เด็กหญิง พัชรินทร์ ตาพนัส
7.เด็กหญิง ติชิลา วงค์ละคร
8.เด็กหญิง สุรีวัลย์ คำสุ
9.เด็กหญิง กชกร อินทนนท์
10.เด็กหญิง วรัชยา เดชพรม
11.เด็กหญิง เสาวคน ตรีฉัตร
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
8 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
9 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ ทาสีแสง
2.เด็กหญิง อุรัสยา มิติใหม่
3.เด็กหญิง ปัทมพร แก้วรากมุข
4.เด็กหญิง ปาลิตา คำโมนะ
5.นางสาว รุ่งอรุณ เดชดี
6.เด็กหญิง อัญณิชา เชื้อเจ็ดตน
7.นางสาว ชญาภา ธรรมวงค์
8.นางสาว พลอย อินแปง
9.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
10.เด็กหญิง ศิริกัญญา แสงสุวรรณ
11.เด็กหญิง พรรัมภา ศรีพัฒนกุล
12.เด็กหญิง ธิดากานต์ ไชยชนะมงคล
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว อภิลดา ขันคำ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.03157114982605 วินาที