#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นางสาว วันเพ็ญ นอกคำ
2.นางสาว ธิดาพร ตะพัง
3.นางสาว เบญรดา เป็งหลวง
4.นางสาว ฝนคำ นามสาม
5.นางสาว นันธิกานต์ อภิวงษ์
6.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ปงกันคำ
7.นางสาว แตงโม งามเมือง
8.นางสาว ตาล ตาเงิน
9.นางสาว นัฐณิชา จี้อาทิตย์
10.เด็กหญิง มลพิศชา ยาวิราช
11.เด็กหญิง ธาริณี พรมลี
12.เด็กหญิง พนิดา ขวัญพงศ์
1.นางสาว พรรณนิภาพร ท่าดีสม
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว กัณจรีย์ อ้ายยี่
2.นางสาว โยษิตา ปัญญา
3.นางสาว ปรางทิพย์ สอาด
4.นางสาว กันยา ลอซู
5.นางสาว สุนิสา อ้ายยี่
6.นางสาว นวพร คำแปง
7.นางสาว ธนภร นามแก้ว
8.นางสาว ศิริพร ติยะกว้าง
9.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
10.นางสาว ฐิติรัตน์ รำไพภักดี
11.นางสาว หญิง บุญแสง
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว จันทร์จิรา ผ่าว้อ
2.นางสาว รัชนีกร หน่อจ๋อม
3.นางสาว ศศิธร แซ่จ๋าว
4.นางสาว เอ้ยติ๊ด อ้ายสาม
5.นางสาว เหญียนเจียม แซ่ว่าง
6.นางสาว ศรีสุดา แซ่เล่า
7.นางสาว วันทนา เยอส่อ
8.นางสาว พิยะดา เยเบียง
9.เด็กหญิง บูเซอ ลอปิ
1.นาย วินัย สุระสาย
2.นางสาว รุ่งทิวา ยาวุธ
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว รุ่งรัชณี ไชยวิราช
2.นางสาว อาลิสา วงษพันธ์
3.นางสาว ดวงฤดี คำเลิศ
4.นางสาว กัญญารัตน์ อยู่ลือ
5.นางสาว ปิยะมน มาเยอะ
6.นางสาว พัชรี หองยอย
7.นางสาว จิราภา เชอมือ
8.นางสาว นภัทสร วิบูลศรีกิตติ
9.นางสาว พิณณิตา เบียชกู่
10.นางสาว ญาญ่า เชกอ
11.นางสาว หมี่นูม เชกอ
12.นางสาว สุภาพร แซ่ว่าง
1.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว นฤมล เจ็นจัด
2.นางสาว วันวิสา แซ่เติ๋น
3.นางสาว ชลธิชา เทพนุ
4.นางสาว ชนาภรณ์ แซ่เลี้ยว
5.นางสาว ฐิตาภา โต๊ะถม
6.นางสาว มนัญชยา ไชยสิทธิ์
7.นางสาว เกษมณี ศรีจันทร์
8.นางสาว พนิดา ปานนี้
9.นางสาว คาโอรุ คิมูระ
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว กุลิสะรา ปินทรายมูล
2.นางสาว ปาริชาติ นารีรักษ์
3.นางสาว ศิรินทิพย์ โรจนแพทย์
4.นางสาว ปิยะภา ใจดี
5.นางสาว ซอนสิรา ไทยใหม่
6.นางสาว สุพรรณษา แซ่จ๋าว
7.นางสาว พรจันทร์ หน่อแก้ว
8.นางสาว ปิยะพร ใจดี
9.นางสาว กัลยาณี เตมีศักดิ์
10.นางสาว คันธรัตน์ โทอรัญ
11.นางสาว ปิยธิดา กองปัญญา
12.นางสาว อสมาภรณ์ แก้ววงศ์
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว อภิลดา ขันคำ
9 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.036459922790527 วินาที