#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว โยษิตา ปัญญา
2.นาย ศุภณัฐ ทองมี
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
2 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
2.นางสาว มนัญชยา ไชยสิทธิ์
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย ธนิน โซดากุ
2.นางสาว สัชฌุกร ไชยวุฒิ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
5 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
2.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022418975830078 วินาที