#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย ปุ่น โหวยแม
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.เด็กชาย อนุสรณ์ แซ่เล้า
2.เด็กชาย กฤษฎา วัฒนาตระกูลวงศ์
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย สมชาย มาเยอะ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ก้ายยาง
2.นาย ณภัทร ปงลังกา
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ธีรภัทร พาวันดี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020286083221436 วินาที