#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.เด็กหญิง อารีญา แซ่มัว
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กหญิง มนัญญา อยู่ลือ
1.นาย วสุพล มังคลาด
6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง พิมพาภรณ์ อินต๊ะเหล็ก

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020210027694702 วินาที