#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย อนันต์ สามมุข
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย รัฐภูมิ ลอปิ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ศราวุฒิ นันตา
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย เอกชัย มาเยอะ
1.นาย วสุพล มังคลาด
6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นาย อชิตพล รุ่งกสิกิจ
2.นาย วีรวัฒน์ เชาว์เจริญรักษ์
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ต้นตระการ กันต๊ะโปง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020612955093384 วินาที