#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว สุธาสินี จักแก้ว
2.นางสาว พรรณพรม คำฟู
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว สัชฌุกร ไชยวุฒิ
1.นาย วสุพล มังคลาด
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว กรรวี ปัญญาโลหิต
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว เเสง คำ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว ณัชชา โชคพัฒนพันเดช
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว ชลธิชา วรรณสอน
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020105123519897 วินาที