#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย เพิ่มลาภ พรมุนีประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
2.นาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ
3 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.เด็กชาย วงศ์ทอง สว่างภูมิภักดี
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย ชยานนท์ แซ่ย่าง
2.นาย อาฉะ เชกอ
1.นาย วสุพล มังคลาด
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นาย เกียรติชัย วังแก้ว
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ยอดชาย จะโพ
2.นาย พีรดนย์ ธรรมวงศ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019750118255615 วินาที