#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
3.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
4.นาย ธนพงศ์ กันทะวงค์
5.นาย อนพัช บุญเทพ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
2.เด็กชาย ชิตษณุ ปินตา
3.เด็กชาย วัชระพันธ์ ใจเสมอ
4.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มาสระคู
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย วรพล อายี
2.เด็กชาย อาหมื่อ เเยเมียง
3.เด็กชาย เดชบดินทร์ มาเยอะ
4.นาย ปุ่น โหวยแม
5.นาย สมชาย บุญทอง
6.นาย สรศักดิ์ ซื่อมื่อ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย สมชาย มาเยอะ
2.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
3.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
4.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
5.นาย สรัญยุต อางิ
6.นาย ชาลี อาซอง
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ก้านยาง
2.นาย ณภัทร ปงลังกา
3.นาย น้ำเพ็ชร แซ่ย่าง
4.นาย จักรรินทร์ ปงลังกา
5.เด็กชาย รุ่งกริน ก้านยาง
6.เด็กชาย ปภาวิชญ์ สุวรรณ์
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ยี่ ยี่หลวง
2.นาย ธีรภัทร พาวันดี
3.นาย ธนทรัพท์ บุญปัญญา
4.นาย สรวิศ คงทน
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021260976791382 วินาที