#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
2.เด็กหญิง นลินธารา พลสงคราม
3.เด็กหญิง อันธิดา แสงปัน
4.นางสาว ปนัดดา ปัญญารุจิกุล
5.นางสาว เบญจรัตน์ คำทอง
6.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง บุญฑริกา นามวงศ์
2.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
3.เด็กหญิง ชุติมา ชัยมูลมั่ง
4.เด็กหญิง ฑิฆัมพร เสือประโคน
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว จีรนันท์ เบเซกู่
2.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
3.นางสาว ปีใหม่ ไทยใหญ่
4.เด็กหญิง วรัญญา เจนฤทัยกนก
5.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
6.เด็กหญิง สุธิดา ปั้นทับ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กหญิง บูเซอ ลอปิ
2.เด็กหญิง พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ เชอมือ
4.เด็กหญิง สมิดา เยเบียง
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
2.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พงศ์พันเลิศ
3.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
4.นางสาว วัลภา อุปชัย
5.นางสาว กัญญาพัชร แก้วฟู
6.นางสาว ปราย ฟูแสง
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ก้างออนตา
2.เด็กหญิง อรอุมา ประเคนเครื่อง
3.เด็กหญิง พิมพาภรณ์ อินต๊ะเหล็ก
4.เด็กหญิง พรรัมภา ศรีพัฒนกุล
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021286010742188 วินาที