#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย วิศรุต ราวิชัย
2.นาย อนันต์ สามมุข
3.นาย กีรดิต สายวงเคียน
4.นาย สมหวัง มาเยอะ
5.นาย สายเมือง วิชัย
6.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
2.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
3.นาย อาโซ อู่แม
4.นาย ศุภกรณ์ เมืองวงค์
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย เอกกมล อินต๊ะวงค์
2.นาย ยะป่า เเซ่หยาง
3.นาย รัฐภูมิ ลอปิ
4.เด็กชาย สมจิตร แซ่ยี
5.นาย จิณกร เเซ่หยิ่ง
6.นาย อาซือ โหวยแม
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย เอกชัย มาเยอะ
2.นาย พิชิต จะลอ
3.นาย ลีฉู่ เบเช
4.นาย ชยากร เมอเเล
5.นาย ไชธง เชอหมื่อ
1.นาย วสุพล มังคลาด
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นาย อชิตพล รุ่งกสิกิจ
2.นาย วีรวัฒน์ เชาว์เจริญรักษ์
3.นาย ธีระเดช ก้างยาง
4.นาย ธิติวัฒน์ แซ่จ๋าว
5.นาย ชัชชนะ แสนอินทร์
6.นาย ใหญ่ จะก่อ
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ต้นตระการ กันต๊ะโปง
2.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
3.นาย ธนวัฒน์ แก้วกำเนิด
4.นาย วรัญญู ทองผาง
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02060604095459 วินาที