#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
2.นางสาว กันยา ลอซู
3.นางสาว ไอลดา กุณา
4.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
5.นางสาว ภัณฑิรา แสงจันทร์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว ณิชมน เยอเชอ
2.นางสาว จุฑามณี มิโน
3.นางสาว ชลาลัย เชอมื่อ
4.นางสาว สุธาสินี จักแก้ว
5.นางสาว พรรณพรม คำฟู
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
3.นางสาว ฉัตรสุดา วอง
4.นางสาว เเสง คำ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว ชลธิชา วรรณสอน
2.เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา จันแปงเงิน
3.นางสาว ปาณิศา ประสงค์ดี
4.นางสาว เมธาพร จันแปงเงิน
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว ฐิติพร เบเชกู่
2.นางสาว อาทิตยา มาเยอะ
3.นางสาว อภิตรา เชอมือ
4.นางสาว เอ้ยติ๊ด อ้ายสาม
6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว พนิดา ปานนี้
2.นางสาว กรรวี ปัญญาโลหิต
3.นางสาว ปราย ฟูแสง
4.นางสาว อริสา ก้านยาง
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว พิมพิ์ชนก นามอ่อน
2.นางสาว ณัชชา โชคพัฒนพันเดช
3.นางสาว ภัทรธิดา จินดา
4.นางสาว กฤตยานี สิงห์ฉลาด

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020842790603638 วินาที