#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ธนพงศ์ กันทะวงค์
2.นาย อนพัช บุญเทพ
3.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
4.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
5.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
6.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์
2.นาย ณิชากร สอนสุกอง
3.นาย พาทิศ สาทะ
4.เด็กชาย ชินกฤต อินทแสน
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
2.นาย ไตรภพ ลามือกุ
3.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
4.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
5.เด็กชาย อาหมื่อ เเยเมียง
6.นาย ปุ่น โหวยแม
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย สมชาย มาเยอะ
2.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
3.นาย อนุภัทร โพธิ์คำ
4.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
5.นาย สรัญยุต อางิ
6.นาย ชาลี อาซอง
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย สรวิศ คงทน
2.เด็กชาย กิตติชัย เลเชกุ
3.นาย ยี่ ยี่หลวง
4.เด็กชาย ธาดาพงศ์ ปัญลือ
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020993947982788 วินาที