#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
2.เด็กหญิง อันธิดา แสงปัน
3.นางสาว ปนัดดา ปัญญารุจิกุล
4.นางสาว เบญจรัตน์ คำทอง
5.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
6.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง สุจิตราภา คำฉางข้าว
2.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
3.เด็กหญิง สุจิรา ปัญบือ
4.เด็กหญิง ศรุธธาร พรดำรงค์สกุล
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กหญิง บูเซอ ลอปิ
2.เด็กหญิง พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ เชอมือ
4.เด็กหญิง วิภาดา เยอะซอ
1.นาย วสุพล มังคลาด
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว ปีใหม่ ไทยใหญ่
2.เด็กหญิง สัญห์สิริ กิตติยาภิวัฒอมร
3.นางสาว น้ำผึ้ง กุลแก้ว
4.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
5.นางสาว ปนัดดา มาเยอะ
6.เด็กหญิง สุธิดา ปั้นทับ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
2.นางสาว พลอย อินแปง
3.นางสาว ปิยะพัชร อินทนนท์
4.นางสาว ดาวิกา ดวงคำ
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019869804382324 วินาที