#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
2.นางสาว ธนภร นามแก้ว
3.นางสาว นวพร คำแปง
4.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
5.นางสาว จิระนันท์ ชัยประสิทธิ์
6.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
2.นางสาว บัณฑิตา ใหม่น้อย
3.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
4.นางสาว พรรณพรม คำฟู
5.นางสาว ภัครมัย จันทร์สุข
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว ศศิธร แซ่จ๋าว
2.นางสาว พัณณิตา แสงคำวรรณ์
3.นางสาว เอ้ยติ๊ด อ้ายสาม
4.นางสาว จารุวรรณ อยู่ล๊อ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
3.นางสาว เเสง คำ
4.นางสาว ฉัตรสุดา วอง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว กุลนันท์ สีลารักษ์
2.นางสาว นภัสสร กิตติวงศรีสกุล
3.นางสาว สุภัชญา สืบสกุลวงค์คำ
4.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020771026611328 วินาที