#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายณรงค์ เรืองวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายปราโมทย์ ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายทินกร พุทธรักษาจริยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายทินกร พุทธรักษาจริยา รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายสรายุทธ ติยะกว้าง รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายประชัน ปันมิตร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางกานดา ชุมภูวิเศษ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางศุภาลัย ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางสาวธัชกร จับใจนาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางพัชรินทร์ มณี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางกรรณิกา ติ๊บมณี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางปัทมภรณ์ ปัญญาวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางสุกันยา อินทิม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางเอื้อง สิทธิประเสริฐ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายเฉลิมพล ทรายหมอ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายเธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสิรินุต นาเมืองรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายไพวุฒิ ขุนซาง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางเกศินี ทองอ่ำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางณฐมน ศรีภักดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันต์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางสาวณัฐกมล ฝีปากเพราะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางมณัชยา ปีบ้านใหม่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสาวเปรมกมล อินหลี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสาววรินทร กาบสนิท โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายบุญเสริฐ งามขำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวอัญชลี ประวัง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการชี้ขาดกีฬา
47 นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการชี้ขาดกีฬา
48 นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ คณะกรรมการชี้ขาดกีฬา
49 นายธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการชี้ขาดกีฬา
50 นายณรงค์ เรืองวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการชี้ขาดกีฬา
51 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการชี้ขาดกีฬา
52 นายปราโมทย์ ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการชี้ขาดกีฬา
53 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการชี้ขาดกีฬา
54 นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการชี้ขาดกีฬา
55 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตบอล
56 นายสรายุทธ ติยะกว้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตบอล
57 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตบอล
58 นายดวงแก้ว ดวงตะวัน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตบอล
59 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตบอล
60 นายศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตบอล
61 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
62 นายดวงแก้ว ดวงตะวัน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
63 ว่าที่ร้อยเอกอเนก แต้วเทพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
64 ว่าที่ร้อยตรีวีรพงศ์ ปินะเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
65 นายสมพร จงน้อย โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
66 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
67 นายนิธิภัทร พรมมา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
68 นายดวงแก้ว ดวงตะวัน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
69 นายวรายุทธ ใจชื้น โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
70 นายพงษ์เดช แสนศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
71 นายศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
72 นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
73 นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
74 นายดวงแก้ว ดวงตะวัน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
75 นายไชยภพ เวียงคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
76 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
77 นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
78 นายดวงแก้ว ดวงตะวัน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
79 นายไชยภพ เวียงคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
80 นายนครินทร์ นิธิวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
81 ว่าที่ร้อยตรีสุรสีห์ ภูมิประเทศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
82 นายสมชาติ ชางไชย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
83 นายวสุพล มังคลาด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
84 นายวสุพล มังคลาด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
85 นายวรายุทธ ใจชื้น โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
86 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
87 นายชยากร พงศ์ศิริทวีกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
88 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
89 นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาบาสเกตบอล
90 นายมณเฑียร มามาตร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาบาสเกตบอล
91 นายมณเฑียร มามาตร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาบาสเกตบอล
92 นายนิติพล คูพัฒน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาบาสเกตบอล
93 นายณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาบาสเกตบอล
94 นายบุญเสริฐ งามขำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาบาสเกตบอล
95 นายมณเฑียร มามาตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
96 นายนิติพล คูพัฒน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
97 นายณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
98 นายสิทธา รุ่งตะวันคีรี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
99 นายบุญเสริฐ งามขำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
100 นายเทวราช กรกฏกำจร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
101 นายธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาวอลเลย์บอล
102 นายเสน่ห์ สุธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาวอลเลย์บอล
103 นายอนุทิน ทันหล้า โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาวอลเลย์บอล
104 นายพิชญ์ ติ๊บเมธา โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาวอลเลย์บอล
105 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาวอลเลย์บอล
106 นายเสน่ห์ สุธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
107 นายอนุทิน ทันหล้า โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
108 นายพิชญ์ ติ๊บเมธา โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
109 นายสุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
110 นายสุรชัย วัชระภาสร โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
111 นายอนุยุต คำมะโน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
112 นายอนุสรณ์ บุญยงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
113 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
114 นายปิยมิตร ปียะกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
115 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเซปักตะกร้อ
116 นายทยากร ภัทรกรเดชาสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเซปักตะกร้อ
117 นายสันติ ภูสี่คุณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเซปักตะกร้อ
118 นายพนม อินต๊ะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเซปักตะกร้อ
119 นายทยากร ภัทรกรเดชาสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
120 นายสันติ ภูสี่คุณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
121 นายพนม อินต๊ะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
122 นายณรงค์ เรืองวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเทเบิลเทนนิส
123 นายชาติ วรภู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเทเบิลเทนนิส
124 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเทเบิลเทนนิส
125 นายชาติ วรภู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
126 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
127 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเปตอง
128 นายประเสริฐ เครื่องพนัส โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเปตอง
129 นายณัฐกรณ์ กาทุ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเปตอง
130 นายประเสริฐ เครื่องพนัส โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
131 นายณัฐกรณ์ กาทุ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
132 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
133 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาวู้ดบอล
134 นายเทวราช กรกฏกำจร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาวู้ดบอล
135 นายโสวัตร กาญจสุนทร ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินกีฬาวู้ดบอล
136 นายเทวราช กรกฏกำจร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวู้ดบอล
137 นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาอีสปอร์ต
138 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาอีสปอร์ต
139 นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาอีสปอร์ต
140 นางพรวิมล ไชยสุข โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาอีสปอร์ต
141 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาอีสปอร์ต
142 นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาอีสปอร์ต
143 นางสาวชนาธิป ปะทะดวง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาอีสปอร์ต
144 นายเธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงศ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาอีสปอร์ต
145 นายภานุพงค์ ชมภูติ๊บ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาอีสปอร์ต
146 นางพรวิมล ไชยสุข โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาอีสปอร์ต
147 นายปราโมทย์ ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬากรีฑา
148 นายบุญเสริฐ งามขำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬากรีฑา
149 นายทยากร ภัทรกรเดชาสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬากรีฑา
150 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬากรีฑา
151 นายบุญเสริฐ งามขำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
152 นายเทวราช กรกฏกำจร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
153 นายปทยากร ภัทรกรเดชาสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
154 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
155 นายทินกร พุทธรักษาจริยา รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน /พัสดุ
156 นางพัชรินทร์ มณี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน /พัสดุ
157 นางอัญชลี ขาเลศักดิ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน /พัสดุ
158 นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน /พัสดุ
159 นางสาวอันธิดา กันทะแบน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน /พัสดุ
160 นางสาวสลินทิพย์ ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน /พัสดุ
161 นางกรรณิกา ติ๊บมณี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน /พัสดุ
162 นางสาวณัฐกมล ฝีปากเพราะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน /พัสดุ
163 นายทินกร พุทธรักษาจริยา รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
164 นางศุภาลัย ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
165 นางอัญชลี ขาเลศักดิ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
166 นางทิพวรรณ บุญหวาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
167 นางทัศนีย์ ปุรณะพรรค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
168 นางสิงห์ทอง ชาวคำเขต โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
169 นางเบญจพร สันตา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
170 นางวิภา ผสมกิจ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
171 นางพัชรินทร์ มณี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
172 นางสาวณิชานันทน์ ศูนย์กลาง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
173 นางสาวประภาพร อัตมะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
174 นางสาวณัฐกมล ฝีปากเพราะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
175 นางนิภาพร มะลิลา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
176 นางธิดารัตน์ คิ้วดวงตา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
177 นางสาวอัญธิดา กันทะแบน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
178 นางสาวสลินทิพย์ ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
179 นางปัทมภรณ์ ปัญญาวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
180 นางกรรณิกา ติ๊บมณี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
181 นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
182 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
183 นางกานดา ชุมภูวิเศษ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
184 นางสาวนฤมล สารขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
185 นางสาวทิพย์มณี ทองกลาง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
186 นางสาวศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
187 นายนิกร ชัยชนะพงษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
188 นางสาวภัทรนันท์ มูลสัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
189 นายบุญเสริฐ งามขำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
190 นายเทวราช กรกฏกำจร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
191 นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
192 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
193 นางสาวกัลย์สุดา ขันแก้วมิ่ง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
194 นายพนม อินต๊ะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
195 นายศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
196 นายสมชาย เลาแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
197 นายสมหวัง ยืนยงแสน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
198 นายสุพจน์ พึ่งวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
199 นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
200 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
201 นางสาวกาญจนา เกตุอินทร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
202 นางทิพวรรณ บุญหวาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
203 นายประชัน ปันมิตร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
204 นางสาวธีรรักษ์ หาญสกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
205 นางสาววรินทร กาบสนิท โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
206 นางวิมล ปัญญานันวงศ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
207 นายสรายุทธ ติยะกว้าง รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
208 นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
209 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
210 นางสาวทิพย์มณี ทองกลาง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
211 นายพิทวัส ประมะสิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
212 นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
213 นางธิดา จินะศรี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
214 นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
215 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
216 นายนิกร ชัยชนะพงษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
217 นายเทพประทาน พึ่งศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
218 นางสาวบุณณดา ยอดแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
219 นางสาวอัญชลี ประวัง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
220 นายนครินทร์ คำโมนะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
221 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
222 นางสาวมรกต ทิพย์สุววรณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
223 นางสาวสุนันทา เมืองนาคิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
224 นางสาวเยาวลักษณ์ ใจชุ่ม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
225 นางสาวนันท์นภัส บุญธรรม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
226 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
227 นางสาวกัลย์สุดา ขันแก้วมิ่ง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
228 นางสาวปาลิณี ใจด้วง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
229 นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
230 นางสาวภัทรนันท์ มูลสัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
231 นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
232 นางสุกันยา อินทิม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
233 นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด /การแสดงพิธีเปิดและปิด
234 นายทินกร พุทธรักษาจริยา รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /พิธีการ
235 นางเอื้อง สิทธิประเสริฐ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /พิธีการ
236 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /พิธีการ
237 นายธิติพงศ์ ชมภู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /พิธีการ
238 นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /พิธีการ
239 นายนครินทร์ คำโมนะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /พิธีการ
240 นางสาวอัชฌาดา สวนเขื่อน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /พิธีการ
241 นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /พิธีการ
242 นางสาวสุมารินทร์ นิโรจน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /พิธีการ
243 นางเอื้อง สิทธิประเสริฐ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
244 นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
245 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
246 นางพรวิมล ไชยสุข โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
247 นางสาวชนาธิป ปะทะดวง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
248 นายเธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
249 นายสมหวัง ยืนยงแสน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
250 นายสมชาย เลาแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
251 นางวิริสา ปัญญะโส โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
252 นายธีรภัทร ภิระจันทร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
253 นายเฉลิมพล ทรายหมอ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
254 นายภานุพงค์ ชมภูติ๊บ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบออนไลน์
255 นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
256 นางกานดา ชุมภูวิเศษ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
257 นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
258 นางสาวภัทรนันท์ มูลสัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
259 นางแว่นแก้ว สินมณี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
260 นางสาวศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
261 นางสาวอาภากร เลิศรังษี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
262 นางสาวเบญจมาศ ศรีธิ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
263 นางสาวเปมิกา ตรัยคุณาพัฒน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
264 นางสาวกรกมล กับปะหะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
265 นางสาวบัวทิพย์ คำแสน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
266 นางสาวพรพรรณ ชุมภูโล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
267 นางสาวปทุมวรรณ จีมะวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
268 นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
269 นางสาวนฤมล สารขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
270 นางวิมล ปัญญานันวงศ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
271 นางสาววรินทร กาบสนิท โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
272 นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
273 นางสิรินุต นาเมืองรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
274 นางสุภาลี สีเขียว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
275 นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
276 นางพรรณี สาระตา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
277 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไทยใหม่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
278 นางมัณฑนา บัวประเสริฐ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
279 นางสาวอุบล นิ่มนวล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
280 นางกมลรัตน์ คำโมนะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
281 นางขวัญวิไล บุญยอด โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
282 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
283 นางสาวอาณดา อ่อนน้อม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
284 นางปริศนา นิเท โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
285 นางสาวฉวีวรรณ คำปัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
286 นางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
287 นางสาวพรสุดา แก้วศิริ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
288 นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร /เกียรติบัตร /ดูแลระบบการลงทะเบียนนักกีฬา
289 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร /เกียรติบัตร /ดูแลระบบการลงทะเบียนนักกีฬา
290 นางสาวชนาธิป ปะทะดวง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร /เกียรติบัตร /ดูแลระบบการลงทะเบียนนักกีฬา
291 นายเธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร /เกียรติบัตร /ดูแลระบบการลงทะเบียนนักกีฬา
292 นายภานุพงค์ ชมภูติ๊บ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร /เกียรติบัตร /ดูแลระบบการลงทะเบียนนักกีฬา
293 นายบุญเสริฐ งามขำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร /เกียรติบัตร /ดูแลระบบการลงทะเบียนนักกีฬา
294 นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร /เกียรติบัตร /ดูแลระบบการลงทะเบียนนักกีฬา
295 นางพรวิมล ไชยสุข โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร /เกียรติบัตร /ดูแลระบบการลงทะเบียนนักกีฬา
296 นายสรายุทธ ติยะกว้าง รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
297 นายประชัน ปันมิตร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
298 นายบุญเสริฐ งามขำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
299 นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
300 นายเทวราช กรกฏกำจร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
301 นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
302 นายพนม อินต๊ะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
303 นายธวัชชัย ยะถา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
304 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
305 นายนิกร ชัยชนะพงษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
306 นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
307 นายบดินทร์ โทเพชร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
308 นายปารมี วชิรปทุมมุตต์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
309 นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
310 นายเธียรวิชญ์ อัครศริโชติวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
311 นายพิทวัส ประมะสิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
312 นายอัฐพงศ์ บุตรแสน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
313 นายเทพประทาน พึ่งศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
314 นายสุพจน์ พึ่งวงศ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
315 นายไพวุฒิ ขุนซาง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
316 นางสาวภัทรนันท์ มูลสัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
317 นายสนธยา อินทัฏฐาน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
318 นายนำชัย หอมแก่นจัน รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
319 นางเกศินี ทองอ่ำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
320 นางสาวธีรรักษ์ หาญสกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
321 นางสาวบุณณดา ยอดแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
322 นางธิดา จินะศรี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
323 นางณัฐมล เชยบาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
324 นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
325 นางสาวศิริขวัญ มูลชนะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
326 นางสาวอารีย์ กองแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
327 นางสาวกาญจนา เกตุอินทร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
328 นายอติคุณ นมเนย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
329 นางสาวอรจิรา ศรีสุข โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
330 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
331 นายเทวราช กรกฏกำจร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
332 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
333 นายศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
334 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
335 นายพนม อินต๊ะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
336 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
337 นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
338 นายบุญเสริฐ งามขำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัว
339 นายนำชัย หอมแก่นจัน รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
340 นางสาวอัญชลี ประวัง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
341 นางสาวเชษฐ์สุดา พิงคะสัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
342 นางวิริสา ปัญญะโส โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
343 นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
344 นางกนิษฐา ศิรบรรจงกราน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
345 นางสาวสุนันทา เมืองนาคิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
346 นางปิยธิดา ปินตาแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
347 นางสาวนันท์นภัส บุญธรรม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
348 นางสาวชนิสรา จิณะไชย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
349 นางสาวสุภารัตน์ เลาเหล็ก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
350 นางสาวอภิญญา คำเงิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
351 นางสาวสุดารัตน์ มหาวรรณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
352 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
353 นางณฐมน ศรีภักดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรวบรวมผลการแข่งขัน
354 นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
355 นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันต์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
356 นางสาวปาจรีย์มาศ เหลืองสกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
357 นางสาวมัลลิกา คูสีวิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
358 นายวัศพล พรมตัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
359 นางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
360 นางสาวมัชฌิมา เตชะคฤหะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
361 นางสาวอาณดา อ่อนน้อม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
362 นางสาวอาภากร เลิศรังสี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
363 นางสาวธีร์จุฑา แจ้งสว่าง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
364 นางสาวกัลย์สุดา ขันแก้วมิ่ง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
365 นางสาวปวีณา สิริลัพธ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
366 นางสาวบัวทิพย์ คำแสน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
367 นางกาญจนา ยะใจมั่น โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
368 นางสาวณัฐกมล ฝีปากเพราะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
369 นางสาวนฤมล สารขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัล
370 นายบุญเสริฐ งามขำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการเทคนิค
371 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการเทคนิค
372 นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการเทคนิค
373 นายเทวราช กรกฏกำจร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการเทคนิค
374 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการเทคนิค
375 นายศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการเทคนิค
376 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการเทคนิค
377 นายพนม อินต๊ะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการเทคนิค
378 นายทินกร พุทธรักษาจริยา รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารบรรณ
379 นางอัญชลี ขาเลศักดิ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารบรรณ
380 นางศุภาลัย ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารบรรณ
381 นางปัทมภรณ์ ปัญญาวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารบรรณ
382 นางธิดารัตน์ คิ้วดวงตา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารบรรณ
383 นางนิภาพร มะลิลา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารบรรณ
384 นางสาวณิชานันทน์ ศูนย์กลาง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารบรรณ
385 นายนำชัย หอมแก่นจัน รองอำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
386 นางมณัชยา ปีบ้านใหม่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
387 นายเทวราช กรกฏกำจร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
388 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
389 นางสาวเปรมกมล อินหลี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
390 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015023946762085 วินาที