#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย มงคล นามสาม
2.เด็กชาย จิรภัทร ศักดิ์ดา
3.เด็กชาย นฤพล ต๊ะต้องใจ
4.เด็กชาย คณนพัฒน์ วงษ์งาม
5.เด็กชาย วายุ อุ่นจาย
6.เด็กชาย นิรันดร์ วงค์ปันนา
7.เด็กชาย พีรวัส บุญเมือง
8.เด็กชาย ฐิติภัทร สิรกรกุลชัย
9.เด็กชาย วิชยุตม์ กาวี
10.เด็กชาย นที อินทร์คำ
11.เด็กชาย เอ็๋ม คำตาล
12.เด็กชาย ศิริโชค บุญเป็ง
13.เด็กชาย พสิษฐ์ มานะสุคนธ์
14.เด็กชาย สุรทิน จงใจ
15.เด็กชาย วรวิทย์ คำรัศมี
16.เด็กชาย นพวิชญ์ ภิญโญโรจนาภรณ์
17.เด็กชาย ณรงค์เดช แซ่ลี
18.เด็กชาย วรชน จาพะเก่า
19.เด็กชาย กฤตนัย สิงห์ประไพ
20.เด็กชาย กุศล แซ่ย่าง
21.เด็กชาย ศุภกร ไสยวงค์
22.เด็กชาย ชานน แก้วตา
1.ว่าที่ร้อยเอก อเนก แก้วเทพ
2.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เอกราช มาเยอะ
2.นาย ไซร้ ในยอด
3.นาย อภิสิทธิ์ แสงจันทร์
4.นาย กนกพันธุ์ ทาศักดิ์
5.นาย สุวรรณ ยี่เสาร์
6.นาย ประสิทธิ์ มาเยอะ
7.นาย จิรายุ เรือนจินนา
8.นาย สมหวัง มาเยอะ
9.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
10.นาย ชัยสิทธิ์ บุญสม
11.นาย ชาญชัย แซ่หวุ่ย
12.นาย ประจักษ์ สุธรรม
13.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
14.นาย พีรพัฒน์ นุใจเหล็ก
15.นาย ปรีชา เพชรเจริญ
16.นาย ประกรณ์ อาดำ
17.นาย พัด สองแดน
18.นาย อาหย่ง ลิจัน
19.นาย กฤษฎา เด่นปรีชา
20.นาย อาซือ เชอหมือ
21.นาย สายเมือง วิชัย
22.นาย ทราย ไทยใหญ่
23.นาย ณัฐศุพัฒน์ ผลเอนก
24.นาย นันทวัฒน์ ดำรงค์
25.นาย ภวัต อาจาย
1.ว่าที่ร้อยตรี วีรพงศ์ ปินะเจริญ
2.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต บุญจันทร์
2.นาย ณพัฒ เตจ๊ะมูล
3.เด็กชาย กฤตนัยน์ อิ่นแก้ว
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ จันธิมา
5.เด็กชาย อาณัฏ สุยะใจ
6.เด็กชาย ภิญญู บัวเทศ
7.เด็กชาย จาย นามยี่
8.เด็กชาย ธวัชชัย นามใส่
9.เด็กชาย สมบุญ กันธะพรม
10.เด็กชาย กิตติชัย นายหน่อ
11.เด็กชาย ณรงค์เดช แซ่ลี
12.เด็กชาย ณวัฒน์ ปาระนันท์
1.นาย นครินทร์ นิธิวงค์
2.นาย ไชยภพ เวียงคำ
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธงชัย แซ่ตั้ง
2.นาย เขมชาติ แสง
3.เด็กชาย หล้า สามมนต์
4.นาย สุทัศน์ อาเซ
5.นาย เมธี วรรณะวงศ์
6.นาย สุรชัย เชอหมื่อ
7.นาย ฐานพัฒน์ นามแสง
8.นาย วินัย คำแสง
9.นาย อาทิตย์ ขุนซาง
10.นาย มูฮัมหมัด ไทยอนันต์
11.นาย ทราย ไทยใหญ่
12.นาย ณัฐศุพัฒน์ ผลเอนก
13.นาย นันทวัฒน์ ดำรงค์
14.นาย ภวัต อาจาย
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
2.นาย นครินทร์ นิธิวงค์
5 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปานพิมพ์ดาว นุ่มอินทร์
2.เด็กหญิง อารีนา ลูมเซ
3.เด็กหญิง จันจิรา อุ่นแปง
4.เด็กหญิง สุชานุช ใจวงค์
5.เด็กหญิง อทิตญา แน่นอุดร
6.เด็กหญิง ธิดาทิพย์ เสนแสนยา
7.เด็กหญิง จันทร์วิมล สมบูรณ์สถาพร
8.เด็กหญิง ปณาลี พงษ์ประติยานนท์
9.เด็กหญิง อมรพรรณ ราชล้อม
10.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ปัญญาโน
11.นางสาว ณัพศร หม่อโป๊ะกู่
12.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
13.นางสาว ชนม์ญาทิพย์ สุยะเสาร์
14.นางสาว อัมพร นามยี่
1.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
2.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
6 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ฮาบีบุญเลาะฮ์ แซ่ม่า
2.นาย วรเมธ สิทธิมล
3.เด็กชาย คอลิด แซ่จิ๋ว
4.เด็กชาย วีรชัย แซ่โจ
5.นาย อดิศร ผริตาจอมเดช
6.เด็กชาย อาทิตย์ พรมปัญญา
7.เด็กชาย ภูวดล มานิตวิรุฬห์
8.เด็กชาย นันทวิทย์ แซ่เลี่ยง
9.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แซ่พ่าน
10.เด็กชาย นาธาน ขันธหัตถ์
11.เด็กชาย ศิวศิษฐ์ อัครธนัทวรกุล
12.นาย อภินันท์ ขันธนิยม
1.นาย นิติพล คูพัฒน์
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
7 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปลายฟ้า คำมิ่ง
2.นางสาว พลอย นามสาม
3.นางสาว หลิงจื้อ แซ่ซา
4.เด็กหญิง ปวิชญา แลวงค์
5.นางสาว ปรายฟ้า อาจอ
6.เด็กหญิง รำไพพร ธีระพงษ์
7.เด็กหญิง กันยารัตน์ แสงหงษ์
8.นางสาว เกวลิน ยี่ใหม่
9.นางสาว กานต์ธิดา โรจน์จุฑารักษ์
10.นางสาว ฐิติพร จันทร์เป็ง
11.เด็กหญิง บูบ่า แหวยแม
1.นาย นิติพล คูพัฒน์
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
8 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ศุภกิจ อยู่ลืม
2.นาย ธีทัต แซ่วาง
3.นาย ดนุสรณ์ ไถซิง
4.นาย เกียรติกร แซ่หลี่
5.นาย ณัฐภัทร แซ่ชู
6.นาย ณัฐพงษ์ วราเมธากุล
7.นาย กิตติพงศ์ แซ่เหลียว
8.นาย อิสรานุวัฒน์ ธีระพงษ์
9.นาย ชวนากร ปัญญาคำ
10.นาย ภูริทัต แสนลสี
11.นาย สมศักดิ์ วราเมธากุล
12.นาย หน่อคำ คำหลง
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
9 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว หอมแก้ว วงศ์คำ
2.นางสาว ธิดา พรหมฤทธิวงค์
3.นางสาว มัณฑิรา แซ่มิ่ง
4.นางสาว ตินาพร ชัยสอน
5.นางสาว รวีพรรณ มองการณ์ไกล
6.นางสาว วิลัยทิพย์ ดวงใจ
7.นางสาว ปาณิศา สุนันตะ
8.นางสาว เบญญาภา แซ่เฉิน
9.นางสาว ศศิธร นามใหม่
10.นางสาว เมธิตา มุงเมือง
11.นางสาว วารุณีย์ แซ่หยาง
12.นางสาว ทิพย์ศิริ พรหมเนตรกาศ
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
10 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาคภูมิ ศิริพันธ์
2.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ลุงจาย
3.เด็กชาย ปภาวิชญ์ มีนา
4.เด็กชาย ปรเมศ ประจวบวัน
5.เด็กชาย กิตติพงศ์ ซาวคำเขต
6.นาย จิรัชชานนท์ กันแก้ว
7.เด็กชาย เพชรกล้า แก้วพา
8.เด็กชาย จิตติพัฒน์ แสงคำยอด
9.เด็กชาย ศุภกร สุเล็ก
10.เด็กชาย กิตติศักดิ์ พรมมา
11.เด็กชาย พชร ยลรดีชนิศา
12.เด็กชาย จักรกฤษ หงษ์คำ
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
11 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน สุขเจริญ
2.เด็กหญิง ดารารัศมี ศักดิ์แสน
3.เด็กหญิง จิราพร ขันติ
4.เด็กหญิง เพชรไพลิน ยอดคำ
5.เด็กหญิง ธนัญญา บุญยง
6.เด็กหญิง วัลยา หอมนอล
7.เด็กหญิง จุฬาภรณ์ ยอดมูล
8.เด็กหญิง มายด์ ไทยใหญ่
9.เด็กหญิง รสริน อัจฉริยนนท์
10.เด็กหญิง พรรณิภา แก้วมา
1.นาย อนุยุต คำมะโน
2.นาย เสน่ห์ สุธรรม
12 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิรักษ์ สุรัมย์
2.นาย ศรัณยู สุภารัตน์
3.นาย ภาคภูมิ บิลราเล็ม
4.นาย กิตตินันท์ ขันธะโน
5.นาย ชายเล็ก บุญศรี
6.เด็กชาย กิตติพงค์ คฤโฆษกุล
7.นาย ธนพล ทรัพย์ธราภักดิ์
8.นาย อนันต์ สามมุข
9.นาย ธรรมรักษ์ ไชยชะนะ
10.นาย ศุภณัฐ ทองมี
11.นาย บุญเลิศ คำพรหม
12.นาย วีระพงษ์ ยอดคำ
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุยุต คำมะโน
13 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กัณจรีย์ อ้ายยี่
2.นางสาว โยษิตา ปัญญา
3.นางสาว ปรางทิพย์ สอาด
4.นางสาว กันยา ลอซู
5.นางสาว สุนิสา อ้ายยี่
6.นางสาว นวพร คำแปง
7.นางสาว ธนภร นามแก้ว
8.นางสาว ศิริพร ติยะกว้าง
9.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
10.นางสาว ฐิติรัตน์ รำไพภักดี
11.นางสาว หญิง บุญแสง
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
14 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สมบุญ กันธะพรม
2.เด็กชาย ธวัชชัย นามใส่
3.เด็กชาย จาย นามยี่
4.เด็กชาย กฤตนัยน์ อิ่นแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
15 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นิโลบล เหหาสุข
2.เด็กหญิง บูยู เหว่ยลือ
3.เด็กหญิง เขมจิรา เซอหมื่อ
4.เด็กหญิง เพชรไพลิน ยอดคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
16 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธงชัย เจริญศักดิ์
2.นาย ณัฐภูมิ คำสิทธิ์
3.นาย สมรักษ์ มูเซอ
4.นาย หลง พรมปัญญา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
17 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อารยา อุตสาสาร
2.นางสาว แจ่มจันทร์ ทองแสง
3.นางสาว นงนุช พุทธวงค์
4.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
5.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
18 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อ่อนคำ ยี่ใหม่
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
19 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ นวลแก้ว
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
20 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภูวเนตร ทรัพย์ธราภักดิ์
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
21 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว รินรดา คำแปง
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
22 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กิตติภูมิ ชุ่มมงคล
2.เด็กชาย นันทภพ ติ๊บประโจ๊ก
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
23 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ นวลแก้ว
2.เด็กหญิง กรรณิกา วงค์แก้ว
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
24 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภูวเนตร ทรัพย์ธราภักดิ์
2.นาย จุลจักร ฝ่าซ่าย
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
25 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว หอมฟอง บัวแก้ว
2.นางสาว นามู่ แซเบ้อ
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
26 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อ่อนคำ ยี่ใหม่
2.เด็กหญิง กนกพร รุ่งขวัญเรือน
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
27 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว รินรดา คำแปง
2.นาย บุญฤทธิ์ แซ่พ่าน
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
28 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ก้องภพ คำมูล
2.นาย กิตติภูมิ ชุ่มมงคล
3.เด็กชาย อาทิตย์ มีนา
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
29 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กรรณิกา วงค์แก้ว
2.เด็กหญิง อนันตญา วาจาหวาน
3.เด็กหญิง กนกพร รุ่งขวัญเรือน
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
30 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จุลจักร ฝ่าซ่าย
2.นาย สุทธฺพงษ์ โทศรี
3.นาย บุญฤทธิ์ แซ่พ่าน
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
31 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว รินรดา คำแปง
2.นางสาว นามู่ แซเบ้อ
3.นางสาว หอมฟอง บัวแก้ว
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
32 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุริยชัย ชัยชนะ
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
33 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศุภกฤต ฟักฟอง
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
34 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว โยษิตา ปัญญา
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
35 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติกร วิธรรม
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ คำไชย
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
36 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภณัฐ ทองมี
2.นาย ศุภกฤต ฟักฟอง
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
37 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว โยษิตา ปัญญา
2.นางสาว พรพรรณ คำเงิน
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
38 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว โยษิตา ปัญญา
2.นาย ศุภณัฐ ทองมี
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
39 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฏร์
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
40 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พัชรีพร ธิเนตร
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
41 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภัคพันธ์ พรหมณะ
2.นาย ศุภเดช ก๋าเฟย
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
42 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
43 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
3.นาย ภัคพันธ์ พรหมณะ
4.นาย ศุภเดช กำเฟย
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
44 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
3.นาย ภัคพันธ์ พรหมณะ
4.นาย ศุภเดช กำเฟย
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
45 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
3.นาย ภัคพันธ์ พรหมณะ
4.นาย ศุภเดช กำเฟย
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
46 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
3.นาย ภัคพันธ์ พรหมณะ
4.นาย ศุภเดช กำเฟย
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
47 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พัชรีพร ธำเนตร
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
48 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.12.47 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
49 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
0.14.91 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
50 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.11.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อนันต์ สามมุข
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
51 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.14.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
52 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.23.53 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
53 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
0.34.56 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นลินธารา พลสงคราม
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
54 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.22.47 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วิศรุต ราวิชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
55 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.28.16 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กันยา ลอซู
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
56 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.58.69 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
57 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
01.19.37 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
58 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.54.78 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
59 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
1.05.47 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
60 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
02.52.28 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
61 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
04.10.78 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ใจศักดิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
62 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
02.31.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
63 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
03.26.33 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นวพร คำแปง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
64 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
04.58.41 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
2.นาย ธนพงศ์ กันทะวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
65 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
06.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
2.นาย ธนพงศ์ กันทะวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
66 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
07.50.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ใจศักดิ์
2.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา แก้วพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
67 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
07.50.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ใจศักดิ์
2.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา แก้วพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
68 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
6.11.38 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย บวรพัฒน์ จอมวงศ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
69 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
06.44 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย บวรพัฒน์ จอมวงศ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
70 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
05.44.71 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
2.นางสาว จิรนันท์ ชัยประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
71 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
10.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
2.นางสาว จิรนันท์ ชัยประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
72 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
20.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา แก้วพา
2.นางสาว ณัชชา แซ่ม้า
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
73 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
20.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา แก้วพา
2.นางสาว ณัชชา แซ่ม้า
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
74 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
19.39.22 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย เพิ่มลาภ พรมุนีประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
75 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
20.14.25 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย เพิ่มลาภ พรมุนีประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
76 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
3.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
4.นาย ธนพงศ์ กันทะวงค์
5.นาย อนพัช บุญเทพ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
77 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
2.เด็กหญิง นลินธารา พลสงคราม
3.เด็กหญิง อันธิดา แสงปัน
4.นางสาว ปนัดดา ปัญญารุจิกุล
5.นางสาว เบญจรัตน์ คำทอง
6.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
78 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วิศรุต ราวิชัย
2.นาย อนันต์ สามมุข
3.นาย กีรดิต สายวงเคียน
4.นาย สมหวัง มาเยอะ
5.นาย สายเมือง วิชัย
6.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
79 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
2.นางสาว กันยา ลอซู
3.นางสาว ไอลดา กุณา
4.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
5.นางสาว ภัณฑิรา แสงจันทร์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
80 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
03.58.47 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนพงศ์ กันทะวงค์
2.นาย อนพัช บุญเทพ
3.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
4.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
5.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
6.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
81 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
05.28.75 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
2.เด็กหญิง อันธิดา แสงปัน
3.นางสาว ปนัดดา ปัญญารุจิกุล
4.นางสาว เบญจรัตน์ คำทอง
5.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
6.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
82 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
03.53.56 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
2.นาย วิศรุต ราวิชัย
3.นาย อนันต์ สามมุข
4.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
5.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
6.นาย กีรดิต สายวงเคียน
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
83 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
04.53.37 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
2.นางสาว ธนภร นามแก้ว
3.นางสาว นวพร คำแปง
4.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
5.นางสาว จิระนันท์ ชัยประสิทธิ์
6.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
84 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.03 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
2.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
85 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
5.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
2.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
86 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.33 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
2.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
87 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
1.5 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
2.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
88 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
4.48 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
2.นาย สมหวัง มาเยอะ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
89 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
5.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
2.นาย สมหวัง มาเยอะ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
90 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
3.56 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
2.นางสาว ไอลดา กุณา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
91 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
2.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
2.นางสาว ไอลดา กุณา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
92 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
93 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญวรัตน์ นวลแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
94 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธีรภัทร ธำรงดุสิต
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
95 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กชกร เหล่ารินทอง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
96 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กชกร เหล่ารินทอง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
97 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
32.84 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
2.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
98 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
2.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
99 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
23.84 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญวรัตน์ นวลแก้ว
2.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
100 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธัญวรัตน์ นวลแก้ว
2.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
101 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
29.75 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธีรภัทร ธำรงดุสิต
2.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
102 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีรภัทร ธำรงดุสิต
2.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
103 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
19.41 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธนภร นามแก้ว
2.นางสาว กรชกร เหล่ารินทอง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
104 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนภร นามแก้ว
2.นางสาว กรชกร เหล่ารินทอง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
105 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย จักรกฤษ หงษ์คำ
2.นาย ปัณณวัฒน์ ชัยรินทร์
3.นาย ดวงตะวัน ลังกา
4.เด็กชาย ภูวดล ผิวผ่อง
5.เด็กชาย ปุรเชษฐ์ สีแสง
1.นาย จรัญ ฟังเร็ว
2.นาย เฉลิมพล วุฒิกุล
106 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จันทรรัตน์ แซ่ย่าง
2.เด็กหญิง อันธิกา แสงปัน
3.เด็กหญิง จิราภัทร เกษมภูมิพัฒน์
4.เด็กหญิง คำแพรว คำวงค์
5.เด็กหญิง สาวิกา แสนอุ่น
1.นาย จรัญ ฟังเร็ว
2.นาย เฉลิมพล วุฒิกุล
107 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทักษิณ จิตต์มั่น
2.นาย พงศภัค ยะเสนา
3.นาย ปัญญา ก้างออนตา
4.นาย อนวัช สมห้องสกุล
5.นาย ธนันท์พงษ์ สุดฝั่งสาย
1.นาย วรวิช ชัยก๋า
2.นาย ราชัญ วงศ์สอน
108 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุพรรษา จันคำ
2.นางสาว ทิฆัมพร คำแก้ว
3.นางสาว ญาณิศา จันทาคำ
4.นางสาว นฤดี คำแก้ว
5.นางสาว วินิธา นาใจ
1.นาย ราชัญ วงศ์สอน
2.นาย วรวิช ชัยก๋า

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.31103014945984 วินาที