#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐดล จันกาศ
2.เด็กชาย สิทธิพงศ์ โพแก้ว
3.นาย ไช คำดี
4.นาย สุทธินันท์ กันแก้ว
5.เด็กชาย ภัทรดนัย กาจิตต์
6.นาย กิตติภูมิ จินดาธรรม
7.นาย พิชญางกูร ตันปลูก
8.นาย ภีรเดช โกแสนตอ
9.เด็กชาย ยศพนธ์ บางรัตน์
10.เด็กชาย คฑาวุฒิ เป็นแผ่น
11.นาย ธนศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
12.เด็กชาย วันเฉลิม ล่าเทิง
13.เด็กชาย อิสระ จำปา
14.เด็กชาย ฐิติชญา จันใส
15.เด็กชาย ฉัตรชัย ใจบุญ
16.เด็กชาย ประสิทธิ์ สอนสุกอง
17.เด็กชาย ธนกฤต ร้องขันแก้ว
18.เด็กชาย ทินกร พิศพันธ์
19.นาย วุฒิภัทร์ ชื่นดี
20.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ก้างออนตา
21.เด็กชาย อนุพงษ์ กันธิพร้าว
22.นาย ดิษรินทร์ จินดาธรรม
1.นาย กสิณ ก่อกิจพิพัฒน์
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นนท์ นามแสง
2.นาย เอกมังกร น้อยหมอ
3.นาย แสงใจ นาโป้ะ
4.นาย สุรดิษ อภิสุนทรกุล
5.นาย สมฤทธิ์ ตาสังข์
6.นาย พิรชัช แซ่อึ้ง
7.นาย กอล์ฟ นามสาม
8.นาย อภิรักษ์ มีประเสริฐ
9.นาย ธนวัฒน์ โกเสนตอ
10.นาย ยุทธนา เป็งสุข
11.นาย วีรยุทธ จินดาธรรม
12.นาย โสพันธ์ ธิน้อยธรรม
1.นาย ฐิรวัฒน์ แก้วนพรัตน์
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ญาณิศา เป็นแผ่น
2.นางสาว กัญนิกา วิยาพร้าว
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ พงศ์พิพันธ์
4.นางสาว จาม งามเมือง
5.นางสาว จริญญา ผัดแสง
6.เด็กหญิง นารีรัตน์ สารอูป
7.นางสาว อาภัสรา จับใจนาย
8.นางสาว เกวลิน นามแสง
9.นางสาว นุศรา อินต๊ะคำ
10.นางสาว นันท์สินี สะตัน
11.นางสาว วรรณภา สุวิใจ
12.นางสาว จิรัชญา จินดาธรรม
1.นางสาว ปิยะฉัตร คันธรส
4 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ฐปนพัชร ทิพย์คำ
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ ติยะกว้าง
3.เด็กชาย ณัฐดนัย สินรา
4.เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุญชุ่ม
5.นาย ดิษยรินทร์ จินดาธรรม
6.นาย อินทราวุฒิ จินดาธรรม
7.นาย นราธิป ชัยวัน
8.เด็กชาย ภควัติ บุญชุ่ม
9.นาย ปิยวัฒน์ น้อยหมอ
10.เด็กชาย กฤษณพงศ์ สุขณะล้ำ
1.นาย รัตภูมิ สอนโคตร
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กษมา อุทัยนิตย์
2.นางสาว ปิยะดา ลังกากาศ
3.เด็กหญิง สุกัลญา บุญใส
4.เด็กหญิง ณัฐณิชา วงศ์ปินตา
5.เด็กหญิง รวิภา เชอหมื่อ
6.เด็กหญิง ปาลิตา สุขถนอม
7.เด็กหญิง สมหญิง นามคำ
8.เด็กหญิง สวรรยา อุทัยนิตย์
9.เด็กหญิง ปิ่นทอง คำหอม
10.เด็กหญิง ชลธิชา หอมนาน
1.นาย อนุทิน ทันหล้า
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สมฤทธิ์ ตาสังข์
2.นาย นพดล จันทาพูน
3.นาย เอกมังกร น้อยหมอ
4.นาย ภานุวัฒน์ ทรายหมอ
5.นาย ปกรณ์ คำน้อย
6.นาย โสพันธ์ ธิน้อมธรรม
7.เด็กชาย พิชิตพงษ์ กาหะ
8.นาย กันตพงศ์ ชื่นดี
9.นาย เทวราช ตาโย่น
10.นาย สุรดิษ อภิสุนทรกุล
1.นาย ภัทรกวิน จอมปิ่นหย่า
2.นาย นำชัย ใจมา
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วันเพ็ญ นอกคำ
2.นางสาว ธิดาพร ตะพัง
3.นางสาว เบญรดา เป็งหลวง
4.นางสาว ฝนคำ นามสาม
5.นางสาว นันธิกานต์ อภิวงษ์
6.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ปงกันคำ
7.นางสาว แตงโม งามเมือง
8.นางสาว ตาล ตาเงิน
9.นางสาว นัฐณิชา จี้อาทิตย์
10.เด็กหญิง มลพิศชา ยาวิราช
11.เด็กหญิง ธาริณี พรมลี
12.เด็กหญิง พนิดา ขวัญพงศ์
1.นางสาว พรรณนิภาพร ท่าดีสม
8 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พงศกร กุสันเทียะ
2.เด็กชาย ภาษิต ท่าดีสม
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ รินตา
4.เด็กชาย ขวัญวรัตตา สุตะวงค์
5.เด็กชาย อนุพงษ์ กันธิพร้าว
1.นาย เอกนกพงษ์ นันทะเสน
9 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ปฏิภาณ กุลนาพันธ์
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
10 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กนกพร เชอหมื่อ
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
11 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัชรพล เนตรยอง
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
12 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศิริลักษณ์ เขื่อนคำป้อ
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
13 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธรภัทร จับใจนาย
2.เด็กชาย ธรภัทร จีระการ
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
14 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พรเพ็ญ ชุ่มมงคล
2.เด็กหญิง แพรวา จินดาธรรม
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
15 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัชรพล คำมะกาศ
2.นาย กัมปนาท ตุ่นแก้ว
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
16 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เนตรนภา อภิวงษ์
2.นางสาว วรัญญา โพแก้ว
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
17 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุวิศิษฐ์ รินนายรักษ์
2.นางสาว พิชญาภา มั่นเหมาะ
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
18 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปกรณ์ คำน้อย
1.นาย ชาติ วรภูมิ
19 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปกรณ์ คำน้อย
2.นาย อภิรักษ์ มีประเสริฐ
1.นาย ชาติ วรภูมิ
20 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ปงกันคำ
2.เด็กชาย พงศกร กุสันเทียะ
3.เด็กชาย สิริภูมิ เชื้อชาติวงษา
4.เด็กชาย พนธกร ชุ่มอิ่ม
5.เด็กชาย ขวัญวรัตตา สุตะวงค์
1.นาย ณัฐพงศ์ โกแสนตอ
2.นางสาว บุณฑริกา สุขหทัยธรรม
21 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปกรณ์ คำน้อย
2.นาย มนุเชษฐ์ เคใจกาศ
3.นาย สุรเสกข์ ทายะนา
4.นาย ธนวัฒน์ โกแสนตอ
5.นาย บัญชา ทายะนา
6.เด็กชาย พิชิตพงษ์ กาหะ
1.นาย ณัฐพงศ์ โกแสนตอ
2.นางสาว บุณฑริกา สุขหทัยธรรม
22 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พรศรี ไทยใหญ่
2.นางสาว จาม งามเมือง
3.นางสาว ศิริลักษณ์ เขื่อนคำป้อ
4.เด็กหญิง ปภาวริน ปงกันคำ
5.เด็กหญิง สร้อยเพชร ก๋องแก้ว
6.เด็กหญิง อาทิตยา กล้าขยัน
1.นางสาว บุณฑริกา สุขหทัยธรรม
2.นาย ณัฐพงศ์ โกแสนตอ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.066046953201294 วินาที