#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กร แซ่ล่อ
2.นาย ศราวุฒิ นันตา
3.นาย วีระชัย การิน
4.นาย วิทยา สุทา
5.นาย ณัฐภัทร กาบคำ
6.นาย ธนโชติ แปงเงิน
7.นาย สมชาย นามยี่
8.นาย เมฆนธี แก้วดำ
9.นาย ธัชนนท์ เครือสีมา
10.นาย รัฐภูมิ สีคำ
11.นาย ภูมิภิวัต แซ่ย้า
12.นาย ธรรมนูญ แก้วดำ
13.นาย วิสิทธิ์ ยั่งเจริญกิจ
14.นาย สมจิต สุขใจดีนัก
15.นาย ชัชวาล พิลาภ
16.นาย ธนาธาร โปราหา
17.นาย กันตินันท์ จันแปงเงิน
1.นาย สมพร จงน้อย
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วรัญญา ซ้งเจริญชัย
2.นางสาว ศริรัตน์ กันตินะ
3.เด็กหญิง จีรตินันท์ ใจจักร
4.นางสาว จารุพักตร์ ยั่งเจริญกิจ
5.นางสาว ปาณิศา ประสงค์คี
6.นางสาว อัญชิสา แซ่ซ่ง
7.เด็กหญิง อนงค์นาฏ วิวรรณ
8.เด็กหญิง ปภาวี ชื่นภิชัย
9.เด็กหญิง วริศรา เลิศกิตติวัฒนกุล
10.นางสาว กัญญา แซ่ซ้ง
11.นางสาว ชลธิชา วรรณสอน
12.นางสาว เมธาพร จันแปงเงิน
13.นางสาว นลินทิพย์ ทองสิงค์
14.นางสาว พัชรา จันแปงเงิน
15.นางสาว ณัฐธิดา สีตา
16.นางสาว ดารณี แซ่เห้อ
1.นาย สมพร จงน้อย
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชัชวาล พิลาภ
2.เด็กชาย ธีรชัย แก้วดำ
3.เด็กชาย ธนาธาร โปราหา
4.เด็กชาย กีรติ ศรีพฤฒา
5.เด็กชาย ธนโชต แปงเงิน
6.เด็กชาย ณัฐภัทร กาบคำ
7.เด็กชาย ธันวา อินทนนท์
8.เด็กชาย ธราพงศ์ แก่นประเสริฐ
9.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สิทธิแก้ว
10.เด็กชาย วรากร จินดา
1.นาย สมพร จงน้อย
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สมจิตร สุขใจดีนัก
2.นาย ศราวุฒิ นันตา
3.นาย สมชาย นามยี่
4.นาย เมฆนธี แก้วดำ
5.นาย วิทยา สุทา
6.นาย วีระชัย การิน
7.นาย ธัชนนท์ เครือสีมา
8.นาย กันตินันท์ จันแปงเงิน
9.นาย วิสิทธิ์ สุขใจดีนัก
10.นาย รัฐภูมิ สีคำ
11.นาย กร แซ่ลอ
12.นาย ภูมิภิวัต แซ้ย้า
1.นาย สมพร จงน้อย
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
5 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วรัญญา ซ้งเจริญชัย
2.นางสาว ศิริรัตน์ กันจินะ
3.เด็กหญิง จีรตินันท์ ใจจักร
4.นางสาว จารุพักตร์ ยั่งเจริญกิจ
5.นางสาว ปาณิศา ประสงค์ดี
6.นางสาว อัญชิสา เเซ่ซ่ง
7.เด็กหญิง อนงค์นาฏ วิวรรณ
8.เด็กหญิง ปภาวี ชื่นพิชัย
9.เด็กหญิง วริศรา เลิศกิตติวัฒนกุล
10.นางสาว กัญญา เเซ่ซ้ง
11.นางสาว ชลธิชา วรรณสอน
12.นางสาว เมธาพร จันแปงเงิน
1.นาย สมพร จงน้อย
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฐฑิรา พรพนาเวศ
2.เด็กหญิง พรรณปพร แซ่มัว
3.เด็กหญิง ภัณฑิรา แซ่ย้า
4.นางสาว ลลิตา แซ่ย้า
5.นางสาว รดา ท้าววิทย์วัฒน์
6.นางสาว วรนุช แซ่ย้า
7.เด็กหญิง อมิตา แซ่ย้า
8.เด็กหญิง รติญา แซ่ย้า
9.เด็กหญิง ขวัญวารินทร์ กำแพงคำ
1.นาย ทินกร หน่อใหม่
2.นาย วีรยุทธ ทองอ่อน
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รัฐกานต์ พาแก้ว
2.นาย อานนท์ เป็งดิบ
3.นาย กายสิทธิ์ เงินสัจจา
4.นาย ธีรชัย แก้วดำ
5.นาย พุทธชาติ ลิมพิสร
6.นาย อนุชิต สอนหนูน้อย
7.เด็กชาย วีรศักดิ์ แซ่เล่า
8.นาย สุรพงษ์ จันแปงเงิน
9.นาย กฤตธี เกษนาวา
10.เด็กชาย นภัส ปัญญา
11.นาย รัฐศาสตร์ หมื่นเงิน
12.นาย ธนโชติ แปงเงิน
1.นาย ทินกร หน่อใหม่
2.นาย วีรยุทธ ทองอ่อน
8 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฐธิดา สีตา
2.นางสาว วชิโรธร อดทน
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีพรม
4.นางสาว ดารณี แซ่เห้อ
5.นางสาว กัญญา แซ่ซ้ง
1.นาย ทินกร หน่อใหม่
2.นาย วีรยุทธ ทองอ่อน
9 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พิพัสพล ทรายทอง
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
10 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง มิ่งขวัญ ไชยวุฒิ
1.นาย ชนาธิป โหตรภวานนท์
11 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กฤตธี เกษนาวา
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
12 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อัมพร จันทร์แก้ว
1.นาย ชนาธิป โหตรภวานนท์
13 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พิพัสพล ทรายทอง
2.เด็กชาย ธนดล ต๊ะเขียว
1.นาย ชนาธิป โหตรภวานนท์
14 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ภาวิณี แก้วดำ
2.เด็กหญิง ศุกลภัทร จันแปงเงิน
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
15 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กายสิทธิ์ เงินสัจจา
2.นาย สุรพงษ์ จันแปงเงิน
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
16 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ฟ้า ตะสา
2.นางสาว อุดมพร ภิรบรรณ์
1.นาย ชนาธิป โหตรภวานนท์
17 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนดล ต๊ะเขียว
2.นางสาว ปลายฝน แซ้ย้า
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
18 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รัฐศาสตร์ หมื่นเงิน
2.นางสาว อุดมพร ภิรบรรณ์
1.นาย ชนาธิป โหตรภวานนท์
19 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภาคภูมิ ขันธะพันธ์
2.เด็กชาย พิพัศพล ทรายทอง
3.เด็กชาย ธนดล ต๊ะเขียว
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
20 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ภาวิณี แก้วดำ
2.เด็กหญิง มิ่งขวัญ ไชยวุฒิ
3.นางสาว ปลายฝน แซ่ย้า
1.นาย ชนาธิป โหตรภวานนท์
21 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อนุชิต สอนหนูน้อย
2.นาย อานนท์ เป็งดิบ
3.นาย กฤตธี เกษนาวา
1.นาย ชนาธิป โหตรภวานนท์
22 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วธิยา อุดเตี่ยง
2.นางสาว ณัฐพร หนิ้วหยิ่น
3.นางสาว ทิวาณี สุปัญโญ
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
23 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อังควรา ทะยะราษฎร์
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
24 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อังควรา ทะยะราษฎร์
2.เด็กหญิง อนงค์นาฎ วิวรรณ
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
25 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.13.34 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อนุสรณ์ แซ่เล้า
2.เด็กชาย กฤษฎา วัฒนาตระกูลวงศ์
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
26 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.20 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อารีญา แซ่มัว
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
27 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศราวุฒิ นันตา
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
28 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.17.01 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชลธิชา วรรณสอน
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
29 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศราวุฒิ นันตา
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
30 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จิตติพัฒน์ สุขแสง
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
31 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
1 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วรชัย แซ่ลี
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
32 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
7.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รัฐภูมิ สีคำ
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
33 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
25.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วงศ์ทอง สว่างภูมิภักดี
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
34 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชลธิชา วรรณสอน
2.เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา จันแปงเงิน
3.นางสาว ปาณิศา ประสงค์ดี
4.นางสาว เมธาพร จันแปงเงิน
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
35 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ดวงภู
2.เด็กชาย ภูรินทร์ ชัยประสิทธิ์
3.เด็กชาย ศักดินนท์ กาบแก้ว
4.เด็กชาย ภูผา ป้อมสมุทร
5.เด็กชาย นิธิพัฒน์ เงินสัจจา
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
36 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง รุจจิรา คืนมาเมือง
2.นางสาว พิชชาพร หนิ้วหยิ่น
3.นางสาว วริษา อาวาทย์
4.นางสาว แพรเพชร ปาต๊ะ
5.นางสาว แพรทิพย์ ปาต๊ะ
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.10457682609558 วินาที