#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
2.นาย ไตรภพ ลามือกุ
3.นาย วรพล อายี
4.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
5.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
6.นาย อาผ่า เลอะเชอ
7.นาย ปุ่น โหวยแม
8.เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา
9.เด็กชาย นครินทร์ อิ่มใจ
10.เด็กชาย ธนาธาร พรหมสุวรรณ
11.เด็กชาย ยุทธการ บ้านทุ่ง
12.เด็กชาย สมบูรณ์ เเสงคำ
13.เด็กชาย นิรุต หม่อโป๊ะกู่
14.เด็กชาย อาหมื่อ เเยเมียง
15.เด็กชาย เดชบดินทร์ มาเยอะ
16.เด็กชาย นิคม หงษ์เงิน
17.เด็กชาย สุรัติ สาระสุข
18.เด็กชาย อาโย โวยแม
19.เด็กชาย รัตน์ภูมิ ขันอุระ
20.เด็กชาย ธนพล ไชยวงค์
21.เด็กชาย สมจิตร เเซ่ยี
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
2.นาย ไตรภพ ลามือกุ
3.นาย วรพล อายี
4.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
5.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
6.นาย อาผ่า เลอะเชอ
7.นาย ปุ่น โหวยแม
8.เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา
9.เด็กชาย นครินทร์ อิ่มใจ
10.เด็กชาย เดชบดินทร์ มาเยอะ
11.เด็กชาย ธนาธาร พรหมสุวรรณ
12.เด็กชาย ยุทธการ บ้านทุ่ง
13.เด็กชาย สมบูรณ์ แสงคำ
14.เด็กชาย นิรุต หม่อโป๊ะกู่
15.เด็กชาย อาหมื่อ แยเมียง
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จิณกร แซ่หยิ่ง
2.นาย จะจอ แซ่เปอะ
3.นาย จารุภัทร คำจริง
4.นาย ธันวา แบเเชร์กู่
5.นาย อาจะ หม่อโป๊ะกู่
6.นาย อดุลย์ นามม้าว
7.นาย มิ้น จันทร์ต๊ะ
8.เด็กชาย นิคม หงษ์เงิน
9.เด็กชาย สุรัติ สาระสุข
10.นาย ต้น นามอุ่น
11.เด็กชาย อาโย โวยแม
12.เด็กชาย รัตน์ภูมิ ขันอุระ
13.เด็กชาย ธนพล ไชยวงค์
14.เด็กชาย สมจิตร เเซ่ยี
15.นาย อาซือ โหวยแม
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
3.นางสาว หมี่จู เบเชกู่
4.นางสาว ปนัดดา มาเยอะ
5.นางสาว น้ำผึ้ง กุลแก้ว
6.นางสาว ปีใหม่ ไทยใหญ่
7.นางสาว ฉัตรสุดา วอง
8.นางสาว นมิดา มาเยอะ
9.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
10.นางสาว เเสง คำ
11.เด็กหญิง จิรนันท์ เบเซกู้
12.เด็กหญิง วรัญญา เจนฤทัยกนก
13.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
14.นางสาว ใหม่ ไทยใหญ่
15.เด็กหญิง ชบา มอเเลกู่
1.นาย นายดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
5 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปนัดดา มาเยอะ
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
3.นางสาว อาซือ เบเช
4.เด็กหญิง บุณยานุช หว่ยหล่อง
5.เด็กหญิง วรัญญา เจนฤทัยกนก
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย พีราวัฒน์ ไชยยะ
6 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภาคภูมิ มาเยอะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราพร สุทินกาศ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
8 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรวัฒน์ กันเเก้ว
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
9 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
10 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภาคภูมิ มาเยอะ
2.เด็กชาย ทัชชกร ชื่นปัญญาเลิศ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
11 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จิราพร สุทินกาศ
2.นางสาว อังสุมาลี ทาคำมา
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
12 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีรวัฒน์ กันเเก้ว
2.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
13 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
2.นางสาว ศศิวรรณ ชื่นปัญญาเลิศ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
14 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภาคภูมิ มาเยอะ
2.นางสาว อังสุมาลี ทาคำมา
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
15 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรวัฒน์ กันเเก้ว
2.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
16 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภาคภูมิ มาเยอะ
2.เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา
3.เด็กชาย ทัชชกร ชื่นศรีอนันต์
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
17 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จิราพร สุทินกาศ
2.นางสาว สุดารัตน์ โนรี
3.นางสาว อังสุมาลี ทาคำมา
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
18 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรวัฒน์ กันเเก้ว
2.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
3.นาย จิณกร เเซ่หยิ่ง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
19 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศศิวรรณ ชื่นปัญญาเลิศ
2.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
3.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
20 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.50 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปุ่น โหวยแม
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
21 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.20 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
22 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รัฐภูมิ ลอปิ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
23 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เเสง คำ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
24 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.50 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรพล อายี
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
25 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.36.45 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง วรัญญา เจนฤทัยกนก
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
26 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จารุภัทร์ คำจริง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
27 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.32.83 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เเสง คำ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
28 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
01.01.10 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
29 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
01.15.91 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
30 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.56.48 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จิณกร แซ่หยิ่ง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
31 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ฉัตรสุดา วอง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
32 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
02.21.15 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
33 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
03.36.53 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
34 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
02.52.63 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาซือ โหวยแม
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
35 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
2.47.97 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
36 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
04.55.25 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
2.นาย สมชาย บุญทอง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
37 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
06.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
2.นาย สมชาย บุญทอง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
38 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
06.44.12 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว บุณยานุช มาเยอะ
2.นางสาว ใหม่ ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
39 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
07.50.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว บุณยานุช มาเยอะ
2.นางสาว ใหม่ ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
40 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
7.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธันวา แบเเชร์กู่
2.นาย อาจะ หม่อโป๊ะกู่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
41 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
7.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธันวา แบเเชร์กู่
2.นาย อาจะ หม่อโป๊ะกู่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
42 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
05.50.06 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
43 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
10.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
44 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
14.55.78 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
45 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
20.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
46 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วรพล อายี
2.เด็กชาย อาหมื่อ เเยเมียง
3.เด็กชาย เดชบดินทร์ มาเยอะ
4.นาย ปุ่น โหวยแม
5.นาย สมชาย บุญทอง
6.นาย สรศักดิ์ ซื่อมื่อ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
47 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จีรนันท์ เบเซกู่
2.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
3.นางสาว ปีใหม่ ไทยใหญ่
4.เด็กหญิง วรัญญา เจนฤทัยกนก
5.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
6.เด็กหญิง สุธิดา ปั้นทับ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
48 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกกมล อินต๊ะวงค์
2.นาย ยะป่า เเซ่หยาง
3.นาย รัฐภูมิ ลอปิ
4.เด็กชาย สมจิตร แซ่ยี
5.นาย จิณกร เเซ่หยิ่ง
6.นาย อาซือ โหวยแม
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
49 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
3.นางสาว ฉัตรสุดา วอง
4.นางสาว เเสง คำ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
50 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
04.01.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
2.นาย ไตรภพ ลามือกุ
3.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
4.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
5.เด็กชาย อาหมื่อ เเยเมียง
6.นาย ปุ่น โหวยแม
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
51 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
05.41.16 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปีใหม่ ไทยใหญ่
2.เด็กหญิง สัญห์สิริ กิตติยาภิวัฒอมร
3.นางสาว น้ำผึ้ง กุลแก้ว
4.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
5.นางสาว ปนัดดา มาเยอะ
6.เด็กหญิง สุธิดา ปั้นทับ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
52 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
05.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธันวา แบเเชร์กู่
2.นาย จารุภัทร์ คำจริง
3.นาย จิณกร เเซ่หยิ่ง
4.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
5.นาย อาซือ โหวยแม
6.เด็กชาย สมจิตร เเซ่ยี
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
53 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
05.41.07 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
3.นางสาว เเสง คำ
4.นางสาว ฉัตรสุดา วอง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
54 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
3.87 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สมบูรณ์ เเสงคำ
2.เด็กชาย นครินทร์ อิ่มใจ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
55 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
5.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สมบูรณ์ เเสงคำ
2.เด็กชาย นครินทร์ อิ่มใจ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
56 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ต้น นามอุ่น
2.เด็กชาย ยุุทธการ บ้านทุ่ง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
57 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ต้น นามอุ่น
2.เด็กชาย ยุุทธการ บ้านทุ่ง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
58 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชบา มอเเลกู่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
59 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
16.21 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นิคม หงษ์เงิน
2.เด็กชาย อาหมื่อ เเยเมียง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
60 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นิคม หงษ์เงิน
2.เด็กชาย อาหมื่อ เเยเมียง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
61 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
14.36 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว หมี่จู เบเชกู่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
62 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
21.02 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
2.นาย มื้น จันทร์ต๊ะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
63 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
2.นาย มื้น จันทร์ต๊ะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
64 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชาญเดชา ปันอิยะ
2.เด็กชาย อิทธิกร เเซ่ลี
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ทูเย่
4.เด็กชาย ราเชนทร์ เเซ่หลิ่ง
5.นาย จีวร เสียมราย
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
65 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สมชาย บุญทอง
2.นาย เอกกมล อินต๊ะวงค์
3.นาย ยะป่า เเซ่หยาง
4.นาย ธีรภพ เเก้วศรีงาม
5.นาย ธนวัฒน์ พรมจักร
6.นาย รัฐภูมิ ลอปิ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
66 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
2.นางสาว มีนา มาเยอะ
3.นางสาว เสาวณีย์ คำมัง
4.นางสาว กุลธิตา ทองสีมา
5.นางสาว พรปวีณ์ ลามือกุ
6.นางสาว บูยื่อ หมื่อเเล
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.18260717391968 วินาที