#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สนธิ อาเคอ
2.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
3.เด็กชาย ชินกฤต อินทแสน
4.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มาสระคู
5.เด็กชาย ลีชอง ลี
6.เด็กชาย วิชระพันธ์ ใจเสมอ
7.เด็กชาย อนาวิน เชอหมือ
8.เด็กชาย เนติ ชัยสุข
9.เด็กชาย ภูมิระพี กลับกลาง
10.เด็กชาย ชินภัทร เทพอินชัย
11.เด็กชาย ธนวัต เบเชกู่
12.เด็กชาย สมเกียรติ มาเยอะ
13.นาย ประภาส คำจาย
14.นาย พาทิศ สาทะ
15.เด็กชาย ตะวัน มาร์วิน
16.นาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์
17.นาย ณิชากร สอนสุกอง
18.นาย เจนณรงค์ บุญรักษา
19.เด็กชาย ภานุพงศ์ จับใจนาย
20.เด็กชาย สพลดนัย จำปาทอง
21.นาย สุรธัช เชอมือ
22.นาย บุญเจริญ ยังใบ
23.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ปรีชาสถาพรกุล
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เฉลิมพล อุดร
2.นาย อำพน อายีกู่
3.นาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
4.นาย นราวิชญ์ แสนน้อย
5.นาย กฤษกร แสนมูลแจ่ม
6.นาย ณัฐกิตติ์ ตรีพรไพรัช
7.นาย อนุวัฒน์ หลวงดี
8.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
9.นาย ศุภกรณ์ เมืองวงค์
10.นาย พนิชพล แก้วพงค์
11.นาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว
12.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
13.นาย อาโซ อู่แม
14.นาย วศิน อายี
15.นาย สมชาย ลาเช
16.นาย นิติพล ชมภูรัตน์
17.เด็กชาย นลิน เดชขจร
18.นาย ธเนศ เบกากู่
19.นาย วิสุทธิ์ สมจิตร
20.นาย ธนากร ท่าดีสม
21.นาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ
22.นาย โยนาธาน มาเยอะ
23.นาย ธีรภาพ อยู่ลือ
24.นาย สิทธิพน ไข่กา
25.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
2.นาย เทวราช กรกฎกำจร
3.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
3 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภัทรมัย จันทร์สุข
2.นางสาว บัณฑิตา ใหม่น้อย
3.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
4.นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล
5.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
6.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
7.นางสาว ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
8.นางสาว ศศิธร หมื่นจี้
9.นางสาว ดวงฤดี คำเลิศ
10.นางสาว พนิตพิชา อางี่
11.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
12.เด็กหญิง อธิชา เจภูติ
13.นางสาว กัลยรัตน์ หะวัน
14.นางสาว ศศินภา หะวัน
15.เด็กหญิง สุจิรา ปัญบือ
16.เด็กหญิง สุจิตราภา คำฉางข้าว
17.นางสาว ดาว อิ่นคำ
18.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
19.นางสาว พรรณพรม คำฟู
20.นางสาว สุดารัตน์ จะลอ
21.นางสาว จันทร์จิรา ภพวงศ์ประเสริฐ
22.นางสาว พิมพ์ญาดา ชัยชะนะ
23.เด็กหญิง ขวัญจิรา กมลคุรัชญ์
24.นางสาว ชลธิชา มูลกาศ
25.เด็กหญิง ศรุธธาร พรดำรงค์สกุล
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ศักนรินทร์ เรืองคำพา
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชิตษณุ ปินตา
2.นาย พาทิศ สาทะ
3.เด็กชาย สนธิ อาเคอ
4.เด็กชาย ประภาส คำจาย
5.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
6.เด็กชาย สมเกียรติ มาเยอะ
7.เด็กชาย ภานุพงศ์ จับใจนาย
8.นาย ลีชอง ลี
9.เด็กชาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์
10.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ สุขใจ
11.เด็กชาย บุญชัย หมื่อแล
12.เด็กชาย ภัทรดนัย เยอส่อ
13.นาย สุรธัช เชอมือ
14.นาย บุญเจริญ ยังใบ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
5 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาผ่า มาเยอะ
2.นาย ศรายุทธ แคเชอ
3.นาย วิชัย เบียเช
4.นาย ณัฐวุฒิ เวยื่อ
5.นาย รัฐพล อางี
6.นาย อธิวัชร์ เปียเช
7.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
8.นาย ณัฐวุฒิ เชอมือ
9.นาย อาโซ อู่แม
10.นาย ณัฐพล อภิสุขเกษม
11.นาย นลิน เดชขจร
12.นาย สมชาย ลาเช
13.นาย ธีรชัย แสงคำ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
6 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ภัทรมัย จันทร์สุข
2.นางสาว บัณฑิตา ใหม่น้อย
3.นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล
4.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
5.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
6.นางสาว กัลยรัตน์ หะวัน
7.นางสาว ศศินภา หะวัน
8.นางสาว ศศิธร หมื่นจี้
9.นางสาว ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
10.เด็กหญิง อธิชา เจภูติ
11.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
12.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
13.เด็กหญิง สุจิรา ปัญ
14.เด็กหญิง ขวัญจิรา กมลคุรัชญ์
15.นางสาว พรรณพรม คำฟู
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
7 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สมชาย แซ่ย่าง
2.นาย วิรัตน์ แซ่ย่าง
3.เด็กชาย ชนะชัย อภิสุขเกษม
4.เด็กชาย เทวฤทธิ์ วรรณจักร
5.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ อภิขจรเกียรติ
6.นาย กิตติคุณ กันทะวัง
7.เด็กชาย ดนัย มณีหยก
8.นาย ณัฐชานนท์ เสนาน้ำ
9.เด็กชาย สว่าง บวรโชคสกุล
10.เด็กชาย สุรเกียรติ สุริยะ
11.เด็กชาย นันทรัชช์ นาคบุญนำ
12.เด็กชาย รังสรร บวรโชคสกุล
8 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สิริวิมล บัญชาพล
2.นางสาว กชกร เลานันท์
3.เด็กหญิง รัตดา จับประยงค์
4.เด็กหญิง ดากานดา เจนนานาโชค
5.เด็กหญิง อัญญานี ด่านเจริญรักษ์
6.เด็กหญิง ไพผกา วิบูลศรีเพชร
7.เด็กหญิง สุพัชญา ยองแสงจันทร์
8.เด็กหญิง พิมพพิลักษณ์ ลอยบัญดิษ
9.เด็กหญิง ลักษิกา จำวิเศษ
10.เด็กหญิง กชพร วงค์คำ
11.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ลาดแก้ว
12.เด็กหญิง ชลธิชา ก่ำแก้ว
9 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปภังกร เชื้อชาติสิงขร
2.นาย รหัท แซ่ย่าง
3.นาย จะสี จะทอ
4.นาย คมสัน แซ่ย่าง
5.นาย ณัฐภัทร ไกซิง
6.นาย ธณาธิต ทะสุด
7.นาย วีรภัทร ทุนแก้ว
8.นาย ศุทธวีร์ คงเลิศสกุล
9.นาย ธีระโชติ ยอซ่อ
10.นาย สุวิชัย มงคลชูชื่น
11.นาย วสุพล อยู่เบาะ
12.นาย พิพัฒน์ นิฐิสกุล
10 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กนกพร เกียรติไกรศร
2.นางสาว พาณิภัค พนมนิรันดร
3.นางสาว ปาลิตา พรคีรีคำสุข
4.นางสาว พรธิดา แซ่จัง
5.นางสาว ภูษณิศา แซ่จ้าง
6.นางสาว รัตดา จับประยงค์
7.นางสาว นุช แสงสุวรรณ
8.นางสาว สุนิสา ยูลิ
9.นางสาว ณัฐณิชา ชัยนิรันดร์กุล
10.นางสาว รุ่งรดา ศิริ
11.นางสาว กาญจนา แซ่วุ่ย
12.นางสาว อันนา มีเสรี
11 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ เชื้อเมืองพาน
2.เด็กชาย เจตภานุ ยอดพรมแว่น
3.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ขันคำกาศ
4.เด็กชาย กชวิชญ์ สุทธินนท์
5.เด็กชาย ณภัทร สีนาทอง
6.เด็กชาย สิรภัทร สร้อยนุสนธ์
7.เด็กชาย กรรชัย คลาดแคล้ว
8.เด็กชาย อักษรินทร์ ขัดวิชัย
9.เด็กชาย เจษฎา ป๊อกยะดา
10.เด็กชาย วีรัตน์ คำดี
11.เด็กชาย ชลกร จันตะพันธ์
1.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
12 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นาราภัทร ทรายหมอ
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร เสือประโคน
3.เด็กหญิง ศศิการณ์ จันทร์เป็ง
4.เด็กหญิง เพ็ญทิมา เมืองดี
5.เด็กหญิง ณัฐมล สุริยะวงค์
6.เด็กหญิง ชุติมา ชัยมูลมั่ง
7.เด็กหญิง ลักษิกา โคตรมะณี
8.เด็กหญิง ทิกา พิมลพรเพิ่มชัย
9.เด็กหญิง นิพัทธา จับใจนาย
10.เด็กหญิง นภัสร เยต้อง
11.เด็กหญิง ซาร่า มาเยอะ
1.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
13 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธฤต กรกฏกำจร
2.นาย วิภู ธิน้อมธรรม
3.นาย แดง นามแสง
4.นาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
5.นาย ศรัณย์ภัส จันทาพูน
6.นาย สรณ์สิริ คำสุ
7.นาย ระพีพัฒน์ นันปวน
8.นาย อริญชัย ลาดหอม
9.นาย สุริยศิลป์ เกรียงทอง
10.นาย ธีรเกียรติ วงศ์ก่อ
11.นาย เจษฎาภรณ์ รอดภัยปวง
1.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
14 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว รุ่งรัชณี ไชยวิราช
2.นางสาว อาลิสา วงษพันธ์
3.นางสาว ดวงฤดี คำเลิศ
4.นางสาว กัญญารัตน์ อยู่ลือ
5.นางสาว ปิยะมน มาเยอะ
6.นางสาว พัชรี หองยอย
7.นางสาว จิราภา เชอมือ
8.นางสาว นภัทสร วิบูลศรีกิตติ
9.นางสาว พิณณิตา เบียชกู่
10.นางสาว ญาญ่า เชกอ
11.นางสาว หมี่นูม เชกอ
12.นางสาว สุภาพร แซ่ว่าง
1.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
15 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เจษฎา ไอจ๋าง
2.เด็กชาย ธีรเทพ สิงห์เคน
3.นาย พีรภัทร หมวดพล
4.นาย อาจู อาจอ
1.นาย พนม อินต๊ะ
2.นาย บุญเสริฐ งามขำ
16 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อาจา อายี
2.เด็กหญิง พัชลา บุญเลิศทรัพย์ทวี
3.เด็กหญิง อัมพร มาเยอะ
4.เด็กหญิง ธัญญาเรศ หมี่เตะ
1.นาย พนม อินต๊ะ
2.นาย บุญเสริฐ งามขำ
17 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชุมพล ภัทรเรืองเมธา
2.นาย ปิยทัศน์ พอชัย
3.นาย อาเพียง หมื่อเเล
4.นาย อาทู เเชกอง
1.นาย พนม อินต๊ะ
2.นาย บุญเสริฐ งามขำ
18 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ญาญ่า เชกอ
2.นางสาว จิราภา เชอมือ
3.นางสาว หมี่นูม เชกอ
4.นางสาว พลอยจินดา วิเศษวิไลรักษ์
5.นางสาว อภิชญา คำอุ่น
1.นาย พนม อินต๊ะ
2.นาย บุญเสริฐ งามขำ
19 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธฤต อภิขจรเกียรติ
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
20 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิมพิกา สีมอย
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
21 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อนุวิทย์ หลวงดี
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
22 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เพชราภรณ์ ประมะสิน
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
23 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ฐิติโชติ ทนทาน
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แลเซอะ
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
24 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิมพิกา ยืนยงแสน
2.เด็กหญิง อลีนา ทวีกาญน์
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
25 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไชยวัฒน์ ร้องขันแก้ว
2.นาย อนุวิทย์ หลวงดี
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
26 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชลธิชา ชื่นวิไลทรัพย์
2.นางสาว นารี ดวงพรมหาสกุล
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
27 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรุต จีนา
2.เด็กหญิง พิมพิกา สีมอย
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
28 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ดุษฎี ไชยสุนา
2.นางสาว เพชราภรณ์ ประมะสิน
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
29 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธฤต อภิขจรเกียรติ
2.เด็กชาย วีรภาพ แซ่จู
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แลเซอะ
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
30 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ตะวัน คาล่า
2.เด็กหญิง จันจิรา นำขา
3.เด็กหญิง วิศัลยา จันทาพูน
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
31 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชวลิต หมื่อแล
2.นาย ธนกฤษ นันชัย
3.นาย ธีรภัทร ศักดิ์แสน
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
32 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุภาภรณ์ เมืองสุวรรณ
2.นางสาว ชลธิชา ชื่นวิไลทระพย์
3.นางสาว ธิติมา กันทะตา
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
33 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วิทยา พิมลเกียรติยศ
34 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เพชรชรี วิมลสุขสันติ
35 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
36 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฟ้า เชอมือกู่
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
37 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เอกรินทร์ เชอมือ
2.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
38 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
2.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณ์
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
39 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุรชัช เชอมื่อ
40 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรางคณา พรวิสัฒน์สกุล
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
41 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
2.นาย เอกรินทร์ เชอมือ
3.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
4.เด็กชาย สุรชัช เชอมื่อ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
42 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
2.นาย เอกรินทร์ เชอมือ
3.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
4.เด็กชาย สุรชัช เชอมื่อ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
43 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
2.นาย เอกรินทร์ เชอมือ
3.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
4.เด็กชาย สุรชัช เชอมื่อ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
44 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
2.นาย เอกรินทร์ เชอมือ
3.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
4.เด็กชาย สุรชัช เชอมื่อ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
45 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ฟ้า เชอมือกู่
2.เด็กหญิง วรางคณา พรวิวิฒน์สกุล
3.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณ์
4.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
46 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ฟ้า เชอมือกู่
2.เด็กหญิง วรางคณา พรวิวิฒน์สกุล
3.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณ์
4.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
47 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ฟ้า เชอมือกู่
2.เด็กหญิง วรางคณา พรวิวิฒน์สกุล
3.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณ์
4.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
48 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ฟ้า เชอมือกู่
2.เด็กหญิง วรางคณา พรวิวิฒน์สกุล
3.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณ์
4.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
49 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย ธงชัย หมื่อแล
3.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
4.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
5.นาย กิตติศักดิ์ ทาวาง
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
50 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
2.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
3.นางสาว ธนพร นามแผน
4.เด็กหญิง ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
6.นางสาว วาสิตา อามอ
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
51 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.50 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
52 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
0.16.10 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
53 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.13.35 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
54 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
0.15.63 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุธาสินี จักแก้ว
2.นางสาว พรรณพรม คำฟู
55 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.25.26 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภูมิพัฒน์ มาสระคู
56 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
0.30.25 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
57 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.24.05 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศุภกรณ์ เมืองวงค์
58 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
0.30.84 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พรรณพรม คำฟู
59 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
02.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สพลดนัย จำปานคร
60 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
01.38.45 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุจิตราภา คำฉางข้าว
61 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นราวิชญ์ แสนน้อย
62 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
1.18.31 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
63 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
02.44.25 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นลิน เดชขจร
64 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
03.45.60 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุจิรา ปัญบือ
65 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
02.39.94 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
66 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
04.38.64 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว บัณฑิตา ใหม่น้อย
67 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
04.59.50 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภูมิระพี กลับกลาง
2.นาย สนธิ อาเคอ
68 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
05.03.63 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภูมิระพี กลับกลาง
2.นาย สนธิ อาเคอ
69 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
06.52 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สิทธิพน ไข่กา
70 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
06.56.01 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
2.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
71 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
10.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
2.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
72 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
17.18.59 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
2.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
73 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
20.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
2.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
74 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
20.08.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
2.นาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ
75 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
25.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
2.นาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ
76 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
2.เด็กชาย ชิตษณุ ปินตา
3.เด็กชาย วัชระพันธ์ ใจเสมอ
4.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มาสระคู
77 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง บุญฑริกา นามวงศ์
2.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
3.เด็กหญิง ชุติมา ชัยมูลมั่ง
4.เด็กหญิง ฑิฆัมพร เสือประโคน
78 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
2.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
3.นาย อาโซ อู่แม
4.นาย ศุภกรณ์ เมืองวงค์
79 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณิชมน เยอเชอ
2.นางสาว จุฑามณี มิโน
3.นางสาว ชลาลัย เชอมื่อ
4.นางสาว สุธาสินี จักแก้ว
5.นางสาว พรรณพรม คำฟู
80 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
04.10.35 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์
2.นาย ณิชากร สอนสุกอง
3.นาย พาทิศ สาทะ
4.เด็กชาย ชินกฤต อินทแสน
81 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
06.09.99 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุจิตราภา คำฉางข้าว
2.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
3.เด็กหญิง สุจิรา ปัญบือ
4.เด็กหญิง ศรุธธาร พรดำรงค์สกุล
82 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
03.58.28 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรภาพ อยู่ลือ
2.นาย อำพน อายีกู่
3.นาย อาโซ อู่แม
4.นาย สมชาย ลาเช
83 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
05.45.63 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
2.นางสาว บัณฑิตา ใหม่น้อย
3.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
4.นางสาว พรรณพรม คำฟู
5.นางสาว ภัครมัย จันทร์สุข
84 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
3.84 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นลิน เดชขจร
2.เด็กชาย ชินภัทร เทพอินชัย
85 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
5.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นลิน เดชขจร
2.เด็กชาย ชินภัทร เทพอินชัย
86 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
5.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วิสุทธิ์ สมจิตร
2.นาย อนุวัฒน์ หลวงดี
87 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
5.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วิสุทธิ์ สมจิตร
2.นาย อนุวัฒน์ หลวงดี
88 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ลีชอง ลี
2.นาย ประภาส คำจาย
89 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ลีชอง ลี
2.นาย ประภาส คำจาย
90 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กัลยรัตน์ หะวัน
2.นางสาว ศศินภา หะวัน
91 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พณิชพล แก้วพงค์
92 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล
93 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
18.92 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนวัต เบเชกู่
2.นาย เจนณรงค์ บุญรักษา
94 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนวัต เบเชกู่
2.นาย เจนณรงค์ บุญรักษา
95 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
14.78 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กัลยรัตน์ หะวัน
2.นางสาว ศศินภา หะวัน
96 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กัลยรัตน์ หะวัน
2.นางสาว ศศินภา หะวัน
97 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
21.36 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เฉลิมพล อุดร
2.นาย พณิชพล แก้วพงค์
98 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เฉลิมพล อุดร
2.นาย พณิชพล แก้วพงค์
99 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
15.96 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล
100 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
101 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
102 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
103 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
104 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
105 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
106 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
107 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
108 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธนพร นามแผน
2.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
3.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
4.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว วาสิตา อามอ
6.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
7.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
8.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณี
109 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธนพร นามแผน
2.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
3.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
4.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว วาสิตา อามอ
6.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
7.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
8.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณี
110 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนพร นามแผน
2.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
3.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
4.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว วาสิตา อามอ
6.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
7.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
8.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณี
111 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนพร นามแผน
2.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
3.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
4.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว วาสิตา อามอ
6.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
7.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
8.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณี
112 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนพร นามแผน
2.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
3.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
4.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว วาสิตา อามอ
6.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
7.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
8.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณี
113 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนพร นามแผน
2.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
3.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
4.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว วาสิตา อามอ
6.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
7.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
8.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณี
114 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนพร นามแผน
2.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
3.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
4.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว วาสิตา อามอ
6.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
7.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
8.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณี
115 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนพร นามแผน
2.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
3.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
4.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว วาสิตา อามอ
6.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
7.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
8.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณี
116 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พรชัย จือเปาะ
2.เด็กชาย ปุณณวิช คำวัง
3.เด็กชาย เจียเฮา ลิม
4.นาย วรพงศ์ กันแก้ว
5.นาย สุรธัช เชอมือ
6.เด็กชาย ภาคิน กันธะวงค์
1.นางสาว ชนาธิป ปะทะดวง
2.นาย ภานุพงค์ ชมภูติ๊บ
117 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กัลยรัตน์ โกเสนตอ
2.นางสาว เมทินี ก้านดอกไม้
3.นางสาว กชกร เลานันท์
4.นางสาว ดากานดา เจนนานาโชค
5.เด็กหญิง ธัญชนก จับใจนาย
1.นาย เธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์
2.นาย ภานุพงค์ ชมภูติ๊บ
118 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรทัศน์ อภิสุนทรกุล
2.นาย สมชาย อภิสุนทรกุล
3.นาย สังขพงศ์ เกิดสุข
4.นาย สุรชาติ แซ่พ่าน
5.นาย สุติวุฒิ เมฆบนจันทร์
6.นาย ณัฐพงศ์ พิมลรักษาเกียรติ
1.นางสาว มรกต ทิพย์สุวรรณ
2.นาง พรวิมล ไชยสุข
119 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชยาภรณ์ เพ่งผล
2.นางสาว ธนัญชนก ซางสุภาพ
3.นางสาว จิตรา ทายะนา
4.นางสาว ประภาพรรณ ปัญญาวิชัย
5.นางสาว วรัญญา ชุ่มเมืองเย็น
1.นาง พรวิมล ไชยสุข
2.นางสาว พิชชยานาฏ รีรักษ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.33779096603394 วินาที