#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ คำปา
2.นาย น้ำเพ็ชร แซ่ย่าง
3.เด็กชาย ดนุพล ธิโลก
4.นาย ณภัทร ปงลังกา
5.นาย จักรรินทร์ ปงลังกา
6.เด็กชาย ปณิธาน กองตุ้ย
7.เด็กชาย กันตพงศ์ คำดี
8.เด็กชาย เศรษฐวิทย์ สถานเดิม
9.เด็กชาย ศิริรัฐภูมิ ขอนทอง
10.เด็กชาย ศิรวิชญ์ ชัยวรรณ์
11.เด็กชาย วชิรวิทย์ กันจีนะ
12.นาย ทรัพย์อนันต์ พ่านมงคล
13.เด็กชาย กฤษฎา สัตพันธ์
14.นาย ชาญพิชัย สีวิมา
15.เด็กชาย ธีรเมธ พรหมสูง
16.เด็กชาย อติเทพ กันธิยะ
17.เด็กชาย พัชรพล สุตวงค์
1.นาย อภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อดิศร อุทปงค์
2.เด็กชาย เดชรัตน์ ศรีใจ
3.เด็กชาย คีตะ ท่าดีสม
4.เด็กชาย รุ่งกวิน ก้างยาง
5.เด็กชาย ปภาวิชญ์ สุวรรณ์
6.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ต๊ะป้อ
7.เด็กชาย ภานุเดช ก้างยาง
8.เด็กชาย ภูรพัฒน์ เรือนศรี
9.เด็กชาย รชานนท์ ใจยะกว้าง
10.เด็กชาย ธนภูมิ คานทอง
1.นาย จตุพร มากด่าน
2.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธิติวัฒน์ แซ่จ๋าว
2.นาย ใหญ่ จะก่อ
3.นาย ณัฐวุฒิ ก้างยาง
4.นาย เกรียงไกร วงษ์พัชรเดชา
5.นาย สิทธิโชค อินทร์ตา
6.นาย กันต์ชาติ แสนยากร
7.เด็กชาย ณภัทร ปงลังกา
8.เด็กชาย ดนุพล ธิโลก
9.นาย วสิทธิ์ เจนรู้
10.นาย อภิวิชญ์ จุ่มป้อ
11.นาย เกียรติชัย วังแก้ว
12.นาย ธนกฤต มาแซ
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
2.นาย จตุพร มากด่าน
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
2.นางสาว ศุภิสรา วิชาเร็ว
3.นางสาว จิรกาล นาถี
4.เด็กหญิง วิลาวรรณ แสนอิน
5.เด็กหญิง ชญานนท์ นันทะโคตร
6.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
7.เด็กหญิง ณิภาดา ภูมุลนา
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
2.นาย จตุพร มากด่าน
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศักดิ์บัณฑิต ไร่ลือคำ
2.เด็กชาย ธวัชชัย ทะจิตร
3.นาย คุณากรณ์ มูลแอ๋ม
4.นาย ชาญพิชัย สีวิมา
5.นาย ณภัทร ปงลังกา
6.เด็กชาย นวพล แซ่ลิ้ว
7.เด็กชาย วรพล บุญเรือง
8.เด็กชาย อนันทชัย พรมเมือง
9.นาย เฉลิมชัย สมศรี
10.นาย คมกฤษ รวจเร็ว
11.นาย จักรรินทร์ ปงลังกา
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จันธิดา แซ่จ๋าว
2.นางสาว สุภัทตรา ขุนฤทธิ์สง
3.นางสาว ศิรินญา อินตาดือ
4.นางสาว พิชชาภา โต๊ะถม
5.นางสาว ชุติกาญน์ แซ่พ่าน
6.เด็กหญิง พัชรินทร์ ตาพนัส
7.เด็กหญิง ติชิลา วงค์ละคร
8.เด็กหญิง สุรีวัลย์ คำสุ
9.เด็กหญิง กชกร อินทนนท์
10.เด็กหญิง วรัชยา เดชพรม
11.เด็กหญิง เสาวคน ตรีฉัตร
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชัชชนะ แสนอินทร์
2.นาย กันต์ชาติ แสนยากร
3.นาย อชิตพล รุ่งกสิกิจ
4.นาย ธีระเดช ก้างยาง
5.นาย ใหญ่ จะก่อ
6.นาย ธิติวัฒน์ แซ่จ๋าว
7.นาย วรเทพ พุ่มมะลิ
8.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
9.นาย สิทธิโชค อินทร์ตา
10.นาย วีรวัฒน์ เชาว์เจริญรักษ์
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นฤมล เจ็นจัด
2.นางสาว วันวิสา แซ่เติ๋น
3.นางสาว ชลธิชา เทพนุ
4.นางสาว ชนาภรณ์ แซ่เลี้ยว
5.นางสาว ฐิตาภา โต๊ะถม
6.นางสาว มนัญชยา ไชยสิทธิ์
7.นางสาว เกษมณี ศรีจันทร์
8.นางสาว พนิดา ปานนี้
9.นางสาว คาโอรุ คิมูระ
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
9 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ก้างยาง
2.เด็กชาย คมกฤษ รวดเร็ว
3.เด็กชาย ชาญพิชัย สีวิมา
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
10 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชกานต์ แซ่ลี
2.นางสาว ชุติกาญจน์ แซ่พาน
3.นางสาว จันธิดา แซ่จ๋าว
4.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
5.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พงศ์พันเลิศ
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
11 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีระเดช ก้างยาง
2.นาย วีรวัฒน์ เชาว์เจริญรักษ์
3.นาย อิทธิวัฒน์ ทิศเสถียร
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
12 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภัทรธิดา แซ่ลี
2.เด็กหญิง วันวิสา แซ่เติ๋น
3.นางสาว นวนันท์ แซ่จ๋าว
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
13 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีรณัฐ ก้างยาง
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
14 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พงศ์พันเลิศ
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
15 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เอกชัย เวียงแก้ว
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
16 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กนกวลัย สีสวัสดิ์
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
17 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรณัฐ ก้างยาง
2.เด็กชาย ณรงค์กร ก้างยาง
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
18 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร แก้วฟู
2.นางสาว ภีรดา แซ่ลี
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
19 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พิเชษฐ สุวรรณ์
2.นาย สมศักดิ์ ขัดแก้ว
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
20 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณฤดี อินทะรีย์
2.นางสาว ฐิตาภา โต๊ะถม
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
21 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พีรณัฐ ก้างยาง
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร แก้วฟู
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
22 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกชัย เวียงแก้ว
2.นางสาว ณฤดี อินทะรีย์
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
23 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พีรณัฐ ก้างยาง
2.เด็กชาย ธนากร ชัยวรรณะ
3.เด็กชาย ณรงค์กร ก้างยาง
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
24 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พงศ์พันเลิศ
2.นางสาว ภีรดา แซ่ลี
3.นางสาว พิชชาภา โต๊ะถม
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
25 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรเทพ พุ่มมะลิ
2.นาย สมศักดิ ขัดแก้ว
3.นาย พิเชษฐ สุวรรณ์
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
26 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กรรวี ปัญญาโลหิต
2.นางสาว ภัทรมน ประทุมวรรณ
3.นางสาว กนกวลัย สีสวัสดิ์
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
27 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นันทพงศ์ พลายวัน
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
28 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์ ผามูล
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
29 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
30 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มนัญชยา ไชยสิทธิ์
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
31 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นันทพงศ์ พลายวัน
2.เด็กชาย ิอนันทชัย พรมเมือง
32 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์ ผามูล
2.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
33 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทพงศ์ พลายวัน
2.เด็กหญิง จิรภัทร์ แปงอ้าย
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
34 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
2.นางสาว มนัญชยา ไชยสิทธิ์
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
35 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.50 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ก้ายยาง
2.นาย ณภัทร ปงลังกา
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
36 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
0.15.25 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
37 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อชิตพล รุ่งกสิกิจ
2.นาย วีรวัฒน์ เชาว์เจริญรักษ์
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
38 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กรรวี ปัญญาโลหิต
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
39 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.50 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณภัทร ปงลังกา
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
40 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ใหญ่ จะก่อ
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
41 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พนิดา ปานนี้
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
42 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
02.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ปภาวิชญ์ สุวรรณ์
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
43 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
25.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เกียรติชัย วังแก้ว
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
44 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ก้านยาง
2.นาย ณภัทร ปงลังกา
3.นาย น้ำเพ็ชร แซ่ย่าง
4.นาย จักรรินทร์ ปงลังกา
5.เด็กชาย รุ่งกริน ก้านยาง
6.เด็กชาย ปภาวิชญ์ สุวรรณ์
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
45 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
2.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พงศ์พันเลิศ
3.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
4.นางสาว วัลภา อุปชัย
5.นางสาว กัญญาพัชร แก้วฟู
6.นางสาว ปราย ฟูแสง
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
46 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อชิตพล รุ่งกสิกิจ
2.นาย วีรวัฒน์ เชาว์เจริญรักษ์
3.นาย ธีระเดช ก้างยาง
4.นาย ธิติวัฒน์ แซ่จ๋าว
5.นาย ชัชชนะ แสนอินทร์
6.นาย ใหญ่ จะก่อ
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
47 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พนิดา ปานนี้
2.นางสาว กรรวี ปัญญาโลหิต
3.นางสาว ปราย ฟูแสง
4.นางสาว อริสา ก้านยาง
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
48 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
4.21 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชัชชนะ แสนอินทร์
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
49 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วรเทพ พุ่มมะลิ
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
50 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พชรดนัย หว่างเชื้อ
2.นาย ถิรพุทธิ์ ภูแสนศรี
3.นาย ณัฐวุฒิ สีทอนสุด
4.นาย นวพล แซ่ลิ้ว
5.นาย พงศภัค กาใจทราย
6.เด็กชาย ณัฐวัตร ก้างยาง
1.นาย สมเกียรติ สาคร
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
51 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริชาติ แก้ววงษ์
2.นางสาว พัชรธิดา ปงชาคำ
3.นางสาว ณัฐนันท์ ปงเมฆ
4.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ทิตา
5.นางสาว วรัชญา เนตรพนา
6.นางสาว สุคนธ์ บุญเพ็ง
1.นาย สมเกียรติ สาคร
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
52 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย แดนนี่ จาวาเซ
2.นาย วรเทพ พุ่มมะลิ
3.นาย อนาคิน ทำของดี
4.นาย พชรพล ปันอินต๊ะ
5.นาย ธนธรณ์ ทองใจ
6.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
1.นาย สมเกียรติ สาคร
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
53 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วันวิสา แซ่เติ๋น
2.นางสาว ฐิตาภา โต๊ะถม
3.นางสาว พนิตพิชา ธิดา
4.นางสาว ชลธิชา เทพนุ
5.นางสาว ชนิดา กำลังเร็ว
6.นางสาว ภัทรมน ประทุมวรรณ
1.นาย สมเกียรติ สาคร
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.15607810020447 วินาที