#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พชร วิบูรย์กุล
2.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
3.เด็กชาย ปณวัฒน์ เชอมือกู่
4.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
5.นาย สมชาย มาเยอะ
6.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
7.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
8.เด็กชาย คมกริช เชอมือกู่
9.นาย ชาลี อาซอง
10.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
11.นาย หล่อโซ แยส่อ
12.เด็กชาย โชติรถ บอเเช
13.เด็กชาย วุฒิกร ทวีเกียรติไพศาล
14.เด็กชาย สมชาย เเลเชอ
15.เด็กชาย ธีรพล เชอหมื่อ
16.เด็กชาย วรกานต์ แชหมื่อ
17.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุขชาชาติธนกุล
18.เด็กชาย อาจ่า เยเบียง
19.นาย กิตติศักดิ์ มาเยอะ
20.เด็กชาย สุทธินต์ มือเเล
21.เด็กชาย ลียือ มาเยอะ
22.นาย สรัญยุต อางิ
23.เด็กชาย สมชาติ ทวีเกียรติไพศาล
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว นารีรัตน์ สร้างสรรค์
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นันทวัฒน์ ชีหมื่อ
2.นาย ทิพย์ชัย เชอมือกู่
3.นาย ศุภทิน มาเยอะ
4.นาย กีรติ อาโผะ
5.นาย สุรเชษฐ์ มาเยอะ
6.นาย อาฉะ เชกอ
7.นาย อาก่า เหว่ยเเม
8.นาย เอกชัย มาเยอะ
9.นาย ลีฉู่ เบเช
10.นาย อาก่อ วุ่ยยือ
11.นาย สิทธิชัย เยมอ
12.นาย ลีเจ่อ เยเบียง
13.นาย ชยานนท์ แซย่าง
14.นาย ไชธง เชอหมื่อ
15.นาย วีรพล อยู่ลือ
16.นาย พิชิต จะลอ
17.นาย ภูวมินทร์ แซ่ย่าง
18.นาย กิตติภณ เชอหมื่อ
19.นาย ชยากร เมอเเล
20.นาย วิทวัส เบเช
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
3 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว บูมือ เชอมือ
2.นางสาว ลิตา เชอหมื่อ
3.นางสาว วชิราภรณ์ ทองสุก
4.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
5.นางสาว บิเเหง่ เเลนี
6.เด็กหญิง แสงส่วย วงวรรณ์
7.นางสาว แสงดาว สุริยะ
8.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
9.นางสาว จารุวรรณ อยู่ลือ
10.นาย ปริยดา แซ่ย่าง
11.นางสาว เกศริน เชอหมื่อ
12.นางสาว สุภาพร มอโป๊ะกู่
13.นางสาว ฟ้าใส พูเบกู่
14.นางสาว สมหญิง เชอหมื่อ
15.นางสาว ดาริณี เเซ่เฮ้อ
16.นางสาว พิมพา แซ่เล้า
17.นางสาว พนิดา วงศ์บุญชัยเลิศ
18.เด็กหญิง พัชรินทร์ เชอหมื่อ
19.นางสาว ดวงนภา อ้วยเยอ
20.เด็กหญิง สุพรรษา สุทิน
1.นาย วัชพล แก้วยวงผาง
2.นางสาว รุ่งทิวา ยาวุธ
3.นางสาว สุมารินทร์ จนใจ
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สมชาย มาเยอะ
2.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
3.เด็กชาย พชร วิบูรย์กุล
4.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
5.เด็กชาย ปณวัฒน์ เชอมือกู่
6.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
7.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
8.เด็กชาย คมกริช เชอมือกู่
9.เด็กชาย ชาลี อาซอง
10.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
11.นาย วุฒิกร ทวีเกียรติไพศาล
12.เด็กชาย โชติรถ บอเเช
13.นาย หล่อโซ เเยส่อ
14.นาย สรัญยุต อางิ
15.เด็กชาย ลียือ มาเยอะ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว นารีรัตน์ สร้างสรรค์
5 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นันทวัฒน์ ชีหมื่อ
2.นาย ทิพย์ชัย เชอมือกู่
3.นาย ศุภทิน มาเยอะ
4.นาย กีรติ อาโผะ
5.นาย สุรเชษฐ์ มาเยอะ
6.นาย อาฉะ เชกอ
7.นาย อาก่า เหว่ยเเม
8.นาย เอกชัย มาเยอะ
9.นาย ลีฉู่ เบเช
10.นาย วีรพล อยู่ลือ
11.นาย อาก่อ วุ่ยยือ
12.นาย ไชธง เชอหมื่อ
13.นาย พิชิต จะลอ
14.นาย ภูวมินทร์ แซ่ย่าง
15.นาย กิตติภณ เชอหมื่อ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว สุมารินทร์ จนใจ
6 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว บูมือ เชอมือ
2.นางสาว ลิตา เชอหมื่อ
3.นางสาว แสงส่วย วงวรรณ์
4.นางสาว วชิราภรณ์ ทองสุก
5.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
6.นางสาว บิเเหง่ แลนี
7.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
8.นางสาว จารุวรรณ อยู่ลือ
9.นางสาว สมหญิง เชอหมื่อ
10.นางสาว เกศริน เชอหมื่อ
11.นางสาว พนิดา วงศ์บุญชัยเลิศ
12.นางสาว สุภาพร มอโป๊ะกู่
13.นางสาว ปริยดา แซ่ย่าง
14.นางสาว ดวงนภา อ้วยเยอ
15.เด็กหญิง สุพรรษา สุทิน
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
7 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อานนท์ แซ่ลี
2.นาย ไกรวิทย์ เซอหมื่อกู่
3.นาย เอกภพ รักกันยิ่ง
4.นาย สุรชัย มาเยอะ
5.นาย ทินกรณ์ มาเยอะ
6.นาย จ๋า แซ่เล่า
7.เด็กชาย วีรภัทร วิเศษจรัสพร
8.นาย ชญานนท์ แซ่ย่าง
9.นาย สุชาติ หมื่อแล
10.นาย กิตติ มีแก้ว
11.นาย อภิรักษ์ ลาวิชัย
12.นาย นที หมื่อแล
1.นาย อติกาณต์ ภาชนะพูล
2.นาย ศรายุท หมื่นคำ
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สมิดา เยเปียง
2.เด็กหญิง พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
3.เด็กหญิง กชกร เพเมีย
4.เด็กหญิง สาวิตรี แซ่จัง
5.เด็กหญิง เกศรา ยอดมณีบรรพต
6.เด็กหญิง บัณฑิตา แซ่โซ่ง
7.เด็กหญิง ภิญโญ โวยซือกุ
8.เด็กหญิง กชกร รุจิกรบัณฑิต
9.นางสาว วิภาดา เยอะซอ
1.นาย วินัย สุระสาย
2.นางสาว ชุลี ไชยวงค์
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ทนงศักดิ์ แซ่เล่า
2.นาย จีรวุฒิ เฌอหมื่อ
3.นาย กิตติคุณ แสนเหลี่ยว
4.เด็กชาย วีระศักดิ์ แซ่ลี
5.เด็กชาย รัฐศาสตร์ แซ่ย่าง
6.นาย มงคล หมื่อแล
7.นาย อนุพล แซ่ว้า
8.นาย อาหล่อง เชอหมื่อ
9.นาย จารุวัฒน์ แซ่ซ้ง
10.เด็กชาย วีรภัทร วิเศษจรัสพร
11.นาย พลเชฎฐ์ ป่าบู
1.นาย วินัย สุระสาย
2.นางสาว ลักษณียา กองเเสน
10 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จันทร์จิรา ผ่าว้อ
2.นางสาว รัชนีกร หน่อจ๋อม
3.นางสาว ศศิธร แซ่จ๋าว
4.นางสาว เอ้ยติ๊ด อ้ายสาม
5.นางสาว เหญียนเจียม แซ่ว่าง
6.นางสาว ศรีสุดา แซ่เล่า
7.นางสาว วันทนา เยอส่อ
8.นางสาว พิยะดา เยเบียง
9.เด็กหญิง บูเซอ ลอปิ
1.นาย วินัย สุระสาย
2.นางสาว รุ่งทิวา ยาวุธ
11 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ไชยกำพล แซ่หาญ
2.เด็กชาย สลักชัย แซ่ท่อ
3.เด็กชาย จ้า แซ่ลี
4.เด็กชาย วิทยากร แซ่ย่าง
1.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
2.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
12 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว รุ่งรวี โชคขจรไพศาล
2.เด็กหญิง ไหมจิ๊ แซ่ว่าง
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ เนติธรรมรัตน์
4.เด็กหญิง เกศรา ยอดมณีบรรพต
5.เด็กหญิง จันทร์ธิดา ชัญญาศิริกุล
1.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
2.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
13 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จื่อ แซ่ว่าง
2.นาย ธงชัย แซ่ซ้ง
3.นาย อิงครัต เชาว์ลีวัฒน์
4.นาย สมเกียรติ แซ่มัว
5.นาย อภิสม แซ่ว่าง
1.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
2.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
14 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
2.นางสาว สุรนันท์ อ้วยเยอ
3.นางสาว ปาริชาติ บาหลา
4.นางสาว อาซอ เเลเชอ
1.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
2.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
15 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อัศวิน เเลเชอ
1.นาย ธราเทพ ธนะน้อย
16 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เขมิกา ใจวงค์
1.นาย ธราเทพ ธนะน้อย
17 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จ๋า แซ่เล้า
1.นาย ธราเทพ ธนะน้อย
18 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อรปรียา รักคำ
1.นาย ธราเทพ ธนะน้อย
19 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนโชติ เเซ่ตั้ง
2.เด็กชาย จานุวัฒน์ ชัยรัตน์
1.นาย ธราเทพ ธนะน้อย
20 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชรี เยลี
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ พัชรมโน
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
21 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย หมอเเสงสว่าง แซ่เล่า
2.นาย ธนิน โซดากุ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
22 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เสาวลักษณ์ เเซ่ลี
2.นางสาว เสียลี เเซ่ลี
1.นาย วสุพล มังคลาด
23 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนโชติ แซ่ตั้ง
2.เด็กหญิง พัชรี เยลี
1.นาย วสุพล มังคลาด
24 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สัญญา เเซ่หาญ
2.นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ลี
1.นาย วสุพล มังคลาด
25 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนโชติ แซ่ตั้ง
2.เด็กชาย จานุวัฒน์ ชัยรัตน์
3.เด็กชาย อัศวิน เเลเชอ
1.นาย ธราเทพ ธนะน้อย
26 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณิชนันทน์ ช่างพรหม
2.เด็กหญิง ดวงพร เยเปียง
3.เด็กหญิง วัชรพรณ์ มาเยอ
1.นาย ธราเทพ ธนะน้อย
27 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สัญญา แซ่หาญ
2.นาย อลงกรณ์ หมื่อเเล
3.นาย สมชาย แซ่ฟุ้ง
1.นาย วสุพล มังคลาด
28 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อรปรียา รักคำ
2.นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ลี
3.นางสาว เสียลี แซ่ลี
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
29 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อาใจ เชอหมื่อ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
30 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิมพ์วิภา แซ่ย่าง
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
31 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พิทักษ์ เบชูกู่
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
32 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
33 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐวุฒิ พิสัยเลิศ
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ มาเยอ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
34 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จิดาภา วังกาษร
2.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ต๊ะรังษี
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
35 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนิน โซดากุ
2.นาย พิทักษ์ เบชูกู่
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
36 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
2.นางสาว สัชฌุกร ไชยวุฒิ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
37 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ณัฐวุฒิ พิสัยเลิศ
2.เด็กหญิง เซ็นนี่ แซ่เฉ้ง
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
38 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนิน โซดากุ
2.นางสาว สัชฌุกร ไชยวุฒิ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
39 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
0.12.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สมชาย มาเยอะ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
40 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.20 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง มนัญญา อยู่ลือ
1.นาย วสุพล มังคลาด
41 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.14.47 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกชัย มาเยอะ
1.นาย วสุพล มังคลาด
42 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สัชฌุกร ไชยวุฒิ
1.นาย วสุพล มังคลาด
43 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
0.24.50 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สมชาย มาเยอะ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
44 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
1 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
1.นาย วสุพล มังคลาด
45 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.23.97 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เอกชัย มาเยอะ
1.นาย วสุพล มังคลาด
46 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง รัชนีกร หน่อจ๋อม
1.นาย วสุพล มังคลาด
47 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
01.02.99 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุทธินต์ มือแล
1.นาย วสุพล มังคลาด
48 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
01.28.69 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
49 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.57.18 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พิชิต จะลอ
1.นาย วสุพล มังคลาด
50 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.24.39 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วริยา แซ่ฟุ้ง
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
51 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
1 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย คมกริช เชอมือกู่
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
52 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
03.59.25 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ เชอมือ
1.นาย วสุพล มังคลาด
53 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
03.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ลีฉู่ เบเช
1.นาย วสุพล มังคลาด
54 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.17.38 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว บิเเหง่ เเลนี
1.นาย วสุพล มังคลาด
55 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
06.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กวิน แซ่ล้อ
2.นาย ภูวิน แซ่เล่า
1.นาย วสุพล มังคลาด
56 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
06.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กวิน แซ่ล้อ
2.นาย ภูวิน แซ่เล่า
1.นาย วสุพล มังคลาด
57 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
07.15.41 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภิญโญ โวยซือ
58 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
7.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ไชธง เชอหมื่อ
2.นาย ชยานนท์ แซ่ย่าง
1.นาย วสุพล มังคลาด
59 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
7.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ไชธง เชอหมื่อ
2.นาย ชยานนท์ แซ่ย่าง
1.นาย วสุพล มังคลาด
60 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
10.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว แสงส่วย วงวรรณ์
2.นางสาว บูมือ เชยมือ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
61 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
10.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว แสงส่วย วงวรรณ์
2.นางสาว บูมือ เชยมือ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
62 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
18.29.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วชิราภรณ์ ทองสุก
2.นางสาว บูมือ เชอมือ
1.นาย วสุพล มังคลาด
63 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
18.29.39 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วชิราภรณ์ ทองสุก
2.นางสาว บูมือ เชอมือ
1.นาย วสุพล มังคลาด
64 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
25.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชยานนท์ แซ่ย่าง
2.นาย อาฉะ เชกอ
1.นาย วสุพล มังคลาด
65 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
25.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชยานนท์ แซ่ย่าง
2.นาย อาฉะ เชกอ
1.นาย วสุพล มังคลาด
66 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สมชาย มาเยอะ
2.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
3.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
4.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
5.นาย สรัญยุต อางิ
6.นาย ชาลี อาซอง
67 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง บูเซอ ลอปิ
2.เด็กหญิง พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ เชอมือ
4.เด็กหญิง สมิดา เยเบียง
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
68 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกชัย มาเยอะ
2.นาย พิชิต จะลอ
3.นาย ลีฉู่ เบเช
4.นาย ชยากร เมอเเล
5.นาย ไชธง เชอหมื่อ
1.นาย วสุพล มังคลาด
69 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ฐิติพร เบเชกู่
2.นางสาว อาทิตยา มาเยอะ
3.นางสาว อภิตรา เชอมือ
4.นางสาว เอ้ยติ๊ด อ้ายสาม
70 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
06.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สมชาย มาเยอะ
2.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
3.นาย อนุภัทร โพธิ์คำ
4.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
5.นาย สรัญยุต อางิ
6.นาย ชาลี อาซอง
71 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
06.05.37 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง บูเซอ ลอปิ
2.เด็กหญิง พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ เชอมือ
4.เด็กหญิง วิภาดา เยอะซอ
1.นาย วสุพล มังคลาด
72 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
04.26.99 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พิชิต จะลอ
2.นาย เอกชัย มาเยอะ
3.นาย กีรติ อาโผะ
4.นาย ลีฉู่ เบเช
73 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
07.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศศิธร แซ่จ๋าว
2.นางสาว พัณณิตา แสงคำวรรณ์
3.นางสาว เอ้ยติ๊ด อ้ายสาม
4.นางสาว จารุวรรณ อยู่ล๊อ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
74 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.07 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
2.เด็กชาย สุทธินต์ บ่อเเล
1.นาย วสุพล มังคลาด
75 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
5.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
2.เด็กชาย สุทธินต์ บ่อเเล
1.นาย วสุพล มังคลาด
76 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
2.42 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กชกร รุจิกรบัณฑิต
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
77 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4.20 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาฉะ เชกอ
2.นาย ลีเจ่อ เยเบียง
78 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
5.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาฉะ เชกอ
2.นาย ลีเจ่อ เยเบียง
79 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.15 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สมหญิง เชอหมือ
2.นางสาว ฟ้าใส บูเยกู่
1.นาย วสุพล มังคลาด
80 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
2.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สมหญิง เชอหมือ
2.นางสาว ฟ้าใส บูเยกู่
1.นาย วสุพล มังคลาด
81 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วรกานต์ แชหมื่อ
1.นาย วสุพล มังคลาด
82 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สมิดา เยเบียง
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
83 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วีรพล อยู่ลือ
84 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จันทร์จิรา ผ่าวอ
85 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
23.89 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
2.เด็กชาย สมชาย แลเชอ
1.นาย วสุพล มังคลาด
86 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
2.เด็กชาย สมชาย แลเชอ
1.นาย วสุพล มังคลาด
87 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
13.16 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สมิดา เยเบียง
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
88 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
14.64 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กิตติภณ เชอหมื่อ
1.นาย วสุพล มังคลาด
89 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
15.69 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เกศริน เชอมื่อ
1.นาย วสุพล มังคลาด

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.24360013008118 วินาที