#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เจตน์ เพเมียะ
2.เด็กชาย สมยศ แซ่ผง
3.เด็กชาย ธนพล แซ่หอ
4.เด็กชาย พัชรพล เยเบียงกู่
5.เด็กชาย สมชาย มือแลกู่
6.เด็กชาย การิณ มือแล
7.เด็กชาย สมจิตร เยชอกู่
8.เด็กชาย เจริญ แซ่ผง
9.เด็กชาย ศุภกฤต เพเมียะ
10.เด็กชาย ธนภัทร แซะตุ
11.เด็กชาย ทะนงศักดิ์ เยซอง
12.เด็กชาย อาจะ เยอส่อ
13.เด็กชาย ทนาวิน เอแม
14.เด็กชาย อาต้า เบเช
15.เด็กชาย ณิชาภัทร กันทรนิมิตร
1.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
2.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัช แซ่ตุ
2.นาย อามือ มาเยอะ
3.นาย อาฉ่า มาเยอะ
4.นาย กันตพล แซ่หยาง
5.นาย อาเคอ หมื่อแลกู่
6.นาย กมล แซ่ลี่
7.นาย เจษฎา มาเยอะ
8.นาย ปัญญา อาซองกู่
9.นาย ภูมิวิชญ์ แซ่ลี
10.นาย สุวิทย์ มาเยอะ
11.นาย วีระพงค์ หมื่อแล
12.นาย สมเจตน์ เยอะเซ
13.นาย นรสิงห์ แสนเหลี่ยว
14.นาย กรกวี เบแช้
15.นาย วุฒิชัย กุยซือกู่
1.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
2.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง มาลินี เชอมือ
2.เด็กหญิง จิตรานุช สันติคีรีดล
3.นางสาว อรทัย สันติคีรีดล
4.นางสาว บูจา มือแล
5.นางสาว โสภิตา เลิศแสงสิทธิ์
6.นางสาว รัตนา เยเมี่ยงกู่
7.เด็กหญิง หมี่ผ่า มือแล
8.นางสาว รวิภา แซ่วุ่น
9.นางสาว กมลชนก เชอกอกู่
10.เด็กหญิง นิชนิภา เปียเชกู่
11.นางสาว สุรีวัลย์ จะลา
12.นางสาว จีรนันท์ แซ่จุง
13.นางสาว ภานิดา แซ่ลี
1.ว่าที่ร้อยเอก บรรจงฤทธิ์ สุทธสม
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
4 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ แซ่หลี่
2.เด็กชาย ธนกฤต แซ่หลี่
3.เด็กชาย อติชาติ แซ่ซู
4.เด็กชาย ภูวดล ชีวินพงศ์สถาพ
5.เด็กชาย ธนกฤต ชีวินมหรัตน์
6.เด็กชาย ชวิน ยิ่งยศวิบูลย์กุล
7.เด็กชาย โยธิน สำโรงแสง
8.เด็กชาย วิชญ์สรัช แซ่หวัง
9.เด็กชาย อนุศร เยเบียงกู่
10.เด็กชาย เมธาสิทธิ ชีวินสุขพนา
11.เด็กชาย หยางเฉาฉาน แซ่หยาง
12.เด็กชาย สิรภพ แซ่หยาง
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
5 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คามิน พิชิตวงค์ตระกูล
2.นาย อทินันท์ แซ่หยาง
3.นาย ชินวัตร บัวรุ่ง
4.นาย ปัญจพล เด่นกิริยาเลิศล้ำ
5.นาย ณรงค์วิทย์ แซ่ซิว
6.นาย ธีรภัทร ชีวินกุลทอง
7.นาย อาตี๋ อาชี
8.นาย รัฐภูมิ เด่นวิทยวงค์
9.นาย มนตรี โยวเผาะ
10.นาย ถิรวัฒน์ ทวีอภิรดีวิภาศ
11.นาย ก้องภพ แซ่เฉิน
12.นาย ฉัตรมงคล เคียงอมร
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
6 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราพร แซ่หลี่
2.เด็กหญิง ขวัญสุธา แซ่หยาง
3.เด็กหญิง ปานไพริน เจริญทั้งเมตตา
4.เด็กหญิง จิราภรณ์ ชีวินวงศ์ทอง
5.เด็กหญิง จิดาภา ชีวินวรกุล
6.นางสาว อารียา เจริญทั้งสุขสิริ
7.นางสาว รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
8.นางสาว ยุวดี มาเยอะ
9.นางสาว เซี้ยวไก้ แซ่สือ
10.นางสาว ปรารถนา เกษมสุขใจ
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
2.นาย นายกิตติศักดิ์ ่อ่อนใจ
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภานุพงค์ คำลือ
2.นาย ธีราวัฒน์ เมอแล
3.นาย จักรดุลย์ แซ่หาญ
4.นาย อทินันท์ แซ่หยาง
5.นาย สมเจตน์ เยอะเซ
6.นาย โชคชัย โซเซ
7.นาย สมชาย งั้วยะ
8.นาย อาฉ่า อายี
1.นาย พิเชฐ โสภา
2.นาย วุฒิพงษ์ แดนช่างคำ
8 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จักรดุลย์ แซ่หาญ
2.เด็กชาย สันติ เปียเหล่
3.เด็กชาย ธนะศร บวรนันท์
4.นาย อาหน่อง อาฮุยกู่
5.นาย อาแส หวุ่ยยือกู่
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
9 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พีรพล กิตติคุณสิงขร
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
10 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรัญญา ยูลึ
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
11 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วริทธิ์ แสนเหลี่ยว
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
12 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุรีวัลย์ จะลา
1.นางสาว หล่อโจ ยี่บรา
13 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วริทธิ์ แสนเหลี่ยว
2.นาย โยชัววา เรเฌอ
14 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วริทธิ์ แสนเหลี่ยว
2.นางสาว วริทธิ์ เหม่อแล
15 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ โยวเผาะ
2.เด็กชาย กันตพล เยเบียง
3.เด็กชาย ชัยศร ลาเชกู่
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
16 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ เหม่อแล
2.เด็กหญิง ฟ้า มอโปีะ
3.เด็กหญิง ดาราณี มอโป๊ะ
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
17 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาก่อง หวุ่ยหล่องกู่
2.นาย โยชัววา เรเฌอ
3.นาย อาซะ เชอมือ
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
18 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชนาพร ปุ่ยือ
2.นางสาว ธนาพร วอยือ
3.นางสาว ศิริลักษณ์ ต๊ะแช
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
19 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วีระพงค์ หมื่อแล
1.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
20 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
1.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
21 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อทินันท์ แซ่หยาง
2.นาย วีระพงค์ หมื่อแล
1.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
22 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อารียา เจริญทั้งสุขสิริ
2.นางสาว จิราพร แซ่หลี่
1.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
23 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ แซ่ลี
2.เด็กชาย เฉินหลิง แซ่จัง
3.เด็กชาย ทัยวุฒิ มาเยอะกู
4.เด็กชาย พงศกร เบเชกู่
5.เด็กชาย เฉลิมโชค ทวีอภิรดีบุญส่ง
6.เด็กชาย สมชาย มอโป
1.นาย ภิเบส อริยะ
24 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชันญานุช แซ่อู๋
2.เด็กหญิง ไอริณ แซ่จาง
3.เด็กหญิง ปวีร์ เพอะละ
4.เด็กหญิง มัณฑนา แสงงาม
5.เด็กหญิง สิรินดา แซ่ลู่
1.นาย ภิเบส อริยะ
25 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รุ่งเรือง แซ่ย่อ
2.นาย อาโต อานีกู่
3.นาย ไตรทศ ถนอมวรกุล
4.นาย พีรพล แซ่กง
5.นาย ภัทรพล เหมอแล
6.นาย สุพจน์ มือแล
1.นาย ภิเบส อริยะ
26 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว พัชรพร แซ่หลี่
2.นางสาว รัตนา แซ่จู
3.นางสาว สมศรี หวุ่ยยือกู่
4.นางสาว มธุรพร เยซอกู่
5.นางสาว นุช แซ่จู
6.นางสาว หฤทัย ยุวรัตน์
1.นาย ภิเบส อริยะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.074885129928589 วินาที