#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุชานันท์ จันแปงเงิน
2.เด็กชาย พีรณัฐ คูณสุข
3.เด็กชาย ก้องภพ ใจฟู
4.นาย ยี่ ยี่หลวง
5.นาย ธีรภัทร พาวันดี
6.นาย วัชรพล กันทะ
7.นาย อัษฎา กาวีละ
8.นาย สรวิศ คงทน
9.นาย ธีรพัฒน์ ภาระนัง
10.เด็กชาย ศุภชัย แยแลกู่
11.นาย ยี่แก้ว แสน
12.เด็กชาย ภากรณ์ มาเยอะ
13.เด็กชาย ธาดาพงษ์ ปิมลือ
14.นาย ธนทรัพย์ บุญปัญญา
15.นาย ไกรวิชญ์ เมียงแล
16.เด็กชาย รัชชานนท์ กาตะโล
17.นาย ธนากร มาเยอะ
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
3.นาย มนัส ทองคำ
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิชาต สมศักดิ์
2.นาย สหรัฐ แสงหล้า
3.นาย สมพงษ์ คำแก้ว
4.นาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
5.นาย ธนวัฒน์ แก้วกำเนิด
6.นาย เอกชัย เฌอหมื่อ
7.นาย อานนท์ ทวีโชค
8.นาย อานุภาพ จูเปาะ
9.นาย วรากร ใจวงค์
10.นาย ต้นตระการ กันต๊ะโปง
11.นาย ธนพงษ์ อามอ
12.นาย สมพงษ์ มาเยอะ
13.นาย กฤษดา กาวสันเทียะ
14.นาย ชยาวิชญ์ ชาติเหมาะ
15.นาย รัชชวิชญ์ ชาติเหมาะ
16.นาย กิตตินันท์ ศรีวิชัย
17.นาย สุรยุทธ จับใจนาย
18.นาย รัชชานนท์ บุญจวง
19.นาย กันทรากร ปินปันคง
20.นาย องอาจ ลอแม่
21.นาย สุชัย อาหยิ
22.นาย ระพีพัฒน์ หารินไสล
23.นาย ชานนท์ ยียง
24.นาย พิพัฒน์ ศรีเนารัตน์
25.นาย เสฎฐวุฒิ วรโชติเมธ์
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
3.นาย มนัส ทองคำ
3 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา พรมปัญญา
2.เด็กหญิง รุ่งนภา วรรณา
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ราชคม
4.เด็กหญิง กมลทรรศน์ พรดุษฏีกุล
5.เด็กหญิง เอ้ย คำแสง
6.เด็กหญิง อินทิรา ปานทอง
7.เด็กหญิง สุุขศิริ อินหงส์
8.เด็กหญิง จิรารัตน์ ศรีคำลือ
9.เด็กหญิง นิศารัตน์ น้อยหมอ
10.เด็กหญิง จารุกร เกียงมี
11.นางสาว พุทธชาด ศรีสุพล
12.นางสาว เมริสา แสนสนั่นชัย
13.นางสาว อลิษา เมอแลภู่
14.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
15.นางสาว ซอนสิรา ไทยใหม่
16.นางสาว สุตาภัตร กันทะจิต
17.นางสาว ชนันภรณ์ ใจฟู
18.นางสาว เนตรนภา ผลเหม
19.นางสาว ณัฐยา มูลแจ่ม
20.นางสาว จันจิรา พาวันดี
21.นางสาว นภิสา ใจดี
22.นางสาว ชนิดา พลสวัสดิ์
23.นางสาว ทิพตะวัน ทองผาง
24.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
25.นางสาว เยาวเรศ ละไม
1.นาย อรรณพ คำมีสว่าง
2.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
3.นาย คุณานนท์ จันทร์บำรุง
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อัษฎา กาวีละ
2.เด็กชาย ภากรณ์ มาเยอะ
3.นาย ธีรภัทร พาวันดี
4.นาย ยี่ ยี่หลวง
5.นาย ธาดาพงษ์ ปิมลือ
6.นาย ยี่แก้ว แสน
7.นาย สรวิศ คงทน
8.นาย สุชานันท์ จันแปงเงิน
9.นาย ธนทรัพท์ บุญปัญญา
10.นาย วัชรพล กันทะ
11.นาย ธีรพัฒน์ ภาระนัง
12.เด็กชาย พีรณัฐ คูณสุข
1.นาย จักรินทร์ ชาวดร
2.นาย สาธิต อิงอาน
3.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
5 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศุภกฤต จางอรุณ
2.นาย สหรัฐ แสงหล้า
3.นาย เอกชัย เฌอหมื่อ
4.นาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
5.นาย วรากร ใจวงค์
6.นาย อานนท์ ทวีโชค
7.นาย อภิชาต สมศักดิ์
8.นาย องอาจ ลอแม่
9.นาย พีรดนย์ ธรรมวงศ์
10.นาย สุรยุทธ จับใจนาย
11.นาย อานุภาพ จูเปาะ
12.นาย รัชชานนท์ บุญจวง
13.นาย กิตตินันท์ ศรีวิชัย
14.นาย กิตตินันท์ ลึแฮ
15.นาย กันทรากร ปินปันคง
1.นาย จักรินทร์ ชาวดร
2.นาย สาธิต อิงอาน
3.นาย นิธิภัทร พรมมา
6 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุุขศิริ อินหงส์
2.นางสาว พุทธชาด ศรีสุพล
3.นางสาว เมริสา แสนสนั่นชัย
4.นางสาว อลิษา เมอแลภู่
5.นางสาว ชนันภรณ์ ใจฟู
6.นางสาว ณัฐยา มูลแจ่ม
7.นางสาว ซอนสิรา ไทยใหม่
8.นางสาว จันจิรา พาวันดี
9.นางสาว นภิสา ใจดี
10.นางสาว ชนิดา พลสวัสดิ์
11.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
12.เด็กหญิง นิศารัตน์ น้อยหมอ
13.นางสาว ทิพตะวัน ทองผาง
14.เด็กหญิง กมลทรรศน์ พรดุษฏีกุล
15.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
1.นาย อรรณพ คำมีสว่าง
2.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
3.นาย คุณานนท์ จันทร์บำรุง
7 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รพินทร์ไพร ติยะธะ
2.นาย สกลวรรธน์ จรัญ
3.เด็กชาย วีรภัทร แซ่จู
4.นาย อุดมโชค สุดยอด
5.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สุขใจ
6.นาย สุทธิศักดิ์ แบแจกู่
7.นาย พัชรภูมิ คำมี
8.นาย พิรศุษม์ ปัญญาฟู
9.เด็กชาย เขมวงศ์ แนวทอง
10.นาย ภูภิพัฒน์ ใหม่น้อย
11.เด็กชาย สิรวิชญ์ นายน้อย
12.เด็กชาย คำมี คำใส
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาย ธีรยุทธ มาถา
8 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ แก้วรากมุข
2.เด็กหญิง พิจิตรา วรสกุลทิพย์
3.เด็กหญิง เจซี อะเมเชเบ
4.เด็กหญิง วริศรา ทาลังกา
5.เด็กหญิง มายร่า คาร
6.เด็กหญิง ปวิตรา ศรีเจริญ
7.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
8.เด็กหญิง บุญธลักษณ์ษา โปราหา
9.เด็กหญิง ธิดารัตน์ กันศรีเวียง
10.เด็กหญิง ณัฐธิดา วงค์สุวรรณ์
11.เด็กหญิง พิชญาภา บุญเคลือบ
12.เด็กหญิง สุจิรา แซ่ย่าง
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาง สินีนาฏ ชัยเขต
9 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศิริวัฒน์ นารักษ์
2.นาย ปรัชญา ฝ่ายแก้ว
3.นาย วธัญญู รวยบุญญาธิการ
4.นาย กฤษติธัช สิงห์แก้ว
5.นาย เกื้อกูล วรรณศรีสวัสดิ์
6.นาย ปฏิพัทธิ์ จันทาพูน
7.นาย ชาตบุษย์ ธรรมวงค์
8.นาย ปฏิวัติ นฤมิตสิงขร
9.นาย ชาญวุฒิ ปัญญารัชตโสภณ
10.นาย ชิษณุพงศ์ ขันทะสีลา
11.นาย ชนะวงศ์ สมบูรณ์
12.นาย ภคิน เจริญพีระภาคย์
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาย ธีรยุทธ มาถา
10 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พิชญาดา เจริญพีระภาคย์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิชัยยา
3.นางสาว นาง แซ่อ้าย
4.นางสาว ภัทรวดี มาดี
5.นางสาว รัตติกาล ดำรงธรรม
6.นางสาว ธนัชพร แก้วพงษ์
7.นางสาว ธิดารัตน์ ไชยจินดา
8.นางสาว พัชรียา พันธุ์อำไพ
9.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
10.นางสาว อ่อนแก้ว สิริชัย
11.นางสาว ชมพู่ เชอหมื่อ
12.นางสาว เข็มทอง วิไลจิตร
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาง สินีนาฏ ชัยเขต
11 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พงษ์พิศนุ กุณะ
2.เด็กชาย บุญนที จี้หอม
3.เด็กชาย สิรวิชญ์ ปินทำมา
4.เด็กชาย ภัทรบดี โกเสนตอ
5.เด็กชาย ภากรณ์ มาเยอะ
6.เด็กชาย เตชิน ธรรมวงค์
7.เด็กชาย ปัณณธร บุระวัฒน์
8.นาย ยี่เเก้ว เเสน
9.เด็กชาย ภูวเบศก์ อำขำ
10.เด็กชาย ราเชน เดือน
11.เด็กชาย ชยพล อินตาคำ
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
12 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ ทาสีแสง
2.เด็กหญิง อุรัสยา มิติใหม่
3.เด็กหญิง ปัทมพร แก้วรากมุข
4.เด็กหญิง ปาลิตา คำโมนะ
5.นางสาว รุ่งอรุณ เดชดี
6.เด็กหญิง อัญณิชา เชื้อเจ็ดตน
7.นางสาว ชญาภา ธรรมวงค์
8.นางสาว พลอย อินแปง
9.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
10.เด็กหญิง ศิริกัญญา แสงสุวรรณ
11.เด็กหญิง พรรัมภา ศรีพัฒนกุล
12.เด็กหญิง ธิดากานต์ ไชยชนะมงคล
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว อภิลดา ขันคำ
13 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภานุวัฒน์ เถาว์ทุมมา
2.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
3.นาย นาวิน นามแปง
4.เด็กชาย รัฐธรรมนูญ เตมีศักดิ์
5.นาย พณัชกร พรหมปัญญา
6.นาย ชุติพงษ์ สามใจยา
7.นาย ภูมิตะวัน ปินทรายมูล
8.นาย เอกชัย กันทาวงศ์
9.นาย รัฐภูมิ บุญทองเถิง
10.นาย หนุ่ม อินแก่น
11.นาย วสิษฐ์พล ไชยลังกา
12.นาย อภิชาติ สมศักดิ์
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นาย นพรัตน์ ทิพย์กรแก้ว
14 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กุลิสะรา ปินทรายมูล
2.นางสาว ปาริชาติ นารีรักษ์
3.นางสาว ศิรินทิพย์ โรจนแพทย์
4.นางสาว ปิยะภา ใจดี
5.นางสาว ซอนสิรา ไทยใหม่
6.นางสาว สุพรรณษา แซ่จ๋าว
7.นางสาว พรจันทร์ หน่อแก้ว
8.นางสาว ปิยะพร ใจดี
9.นางสาว กัลยาณี เตมีศักดิ์
10.นางสาว คันธรัตน์ โทอรัญ
11.นางสาว ปิยธิดา กองปัญญา
12.นางสาว อสมาภรณ์ แก้ววงศ์
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว อภิลดา ขันคำ
15 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นิสิต เจริญธรรม
2.นาย วุฒิภัทร ภิระบัน
3.นาย อนุวัฒน์ คำชู
4.เด็กชาย เฉลิมพล มะลิดง
5.เด็กชาย ชัยณวัตร จิตบุญตรง
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย พงศ์สุธี เลศักดิ์
16 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ดาวิกา ดวงคำ
2.นางสาว จิราภา พัฒนา
3.เด็กหญิง ณภาส์ณัฐ ใหม่วงศ์
4.เด็กหญิง จันทร์หอม ไทใหญ่
5.เด็กหญิง ประภัสสร เขาแก้ว
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย พงศ์สุธี เลศักดิ์
17 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อนุวัฒน์ อินแปง
2.นาย ศุภกร เขื่อนแก้ว
3.นาย ยอดชาย จะโพ
4.นาย บุญจันทร์ กวาน
5.นาย วรัญญู ทองผาง
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย พงศ์สุธี เลศักดิ์
18 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปาริชาติ นารีรักษ์
2.นางสาว จันทวรรณ ทายะ
3.นางสาว พรจันทร์ หน่อแก้ว
4.นางสาว ปิยธิดา กองปัญญา
5.นางสาว กนกวรรณ เพ็งเหล็ก
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย พงศ์สุธี เลศักดิ์
19 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีรพงศ์ สีกระทุ่ม
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
20 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชญาน์นันท์ บัวแก้วฉีด
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
21 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นิธิพงษ์ จันทาพูน
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
22 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อำพร อุยแม
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
23 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ กองมี
2.เด็กชาย ฝธีรวัตร กัปปหะ
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
24 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิษฐา นวลเเจ่ม
2.เด็กหญิง นภาพร คุณสะปิง
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
25 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปิยะ อ่อนศิริ
2.นาย สรายุทธ เหล่ารินทอง
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
26 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กานต์รวี จุลศรี
2.นางสาว ณัฐธิดา สุดรอด
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
27 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิชัย แซ่ย้า
2.นางสาว โชติรส มงคลคลี
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
28 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภานุพงษ์ บุญชัย
2.นางสาว ปิยธิดา จันกุ้ง
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
29 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย รวมเพชร แพงน้อย
2.นาย ภัทรชาติ แก้วบุตรดี
3.นาย อธิวัฒน์ หมายภักดี
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
30 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัชชา ศักดาเพชรศิริ
2.เด็กหญิง ณัฐชยา วงค์ขัติย์
3.เด็กหญิง ณัฐภัสสร ปัญญารัชตโสภณ
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
31 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนากร สีจัน
2.นาย พงศ์ภรณ์ ธงชัย
3.นาย รักชาต สุขตามใจ
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
32 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุวรรณ มีชัย
2.นางสาว กรรณ์นิกา ยาสมุทร
3.นางสาว รัตติกาล เขียวคำปัน
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
33 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อรรคภัทร มอโฟน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
34 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
35 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
36 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เจษฎาภรณ์ มาฤทธิ์
2.นาย วีระภาพ มาลิต
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
37 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว พรพิมล ฟองแก้ว
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
38 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
2.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
39 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย บุญ คำตาน
1.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
40 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุพรรษา หมอโป๊ะกู่
1.นางสาว อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
41 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนาธิป ยางยุทธ์
2.นาย บุญ คำตาน
1.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
42 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณภัทร เงิน
2.นางสาว ปิยสุดา จันวันใจ
1.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
43 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนาธิป ยางยุทธ์
44 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชลธิชา ยางยุทธ์
1.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
45 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ไกรสร กุณพรม
46 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชลธิชา ยางยุทธ์
47 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ไกรสร กุณพรม
2.เด็กชาย ญาณิน กาวะดี
3.เด็กชาย ธนัช สมแสน
4.เด็กชาย อนิรุตร์ สุวรรณเรือง
5.เด็กชาย วรัญญู โสมาบุตร
6.เด็กชาย วงศพัทธ์ เกรียงพิทักษ์
1.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
48 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน
2.นางสาว ชนิกานต์ พรมเมือง
3.นางสาว นิจจารีย์ หน่อคำแก้ว
4.นางสาว ปภาวรินทร์ ปันดวง
5.นางสาว ซาร่า ฮูสเสน
6.นางสาว ฐิตินันท์ คำน้อย
1.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
49 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
0.12.78 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรภัทร พาวันดี
50 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.16.32 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิมพาภรณ์ อินต๊ะเหล็ก
51 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.12.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ต้นตระการ กันต๊ะโปง
52 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
0.16.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัชชา โชคพัฒนพันเดช
53 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
0.23.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรภัทร พาวันดี
54 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
0.30.44 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ก้างออนตา
55 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.23.22 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
56 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
0.30.28 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภัทรธิดา จินดา
57 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
01.02.16 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สรวิศ คง
58 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
02.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จิรารัตน์ ศรีคำลือ อินแปง
59 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.55.76 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
60 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
1.23.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อรอุมา คำมี
61 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
02.36.66 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กิตติชัย เลเชกุ
62 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
03.18.00 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงฤดี วันทนาการ
63 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
02.24.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
64 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.19.50 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐยา มูลแจ่ม
65 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
06.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นัทธพงษ์ งามดี
2.เด็กชาย เขมวงค์ แนวทอง
66 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
06.00.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นัทธพงษ์ งามดี
2.เด็กชาย เขมวงค์ แนวทอง
67 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
06.51.34 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ดวงฤดี วันทนาการ
2.เด็กหญิง สุขศิริ อินหงส์
68 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
07.43.51 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ดวงฤดี วันทนาการ
2.เด็กหญิง สุขศิริ อินหงส์
69 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
7.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย หนุ่ม อินแก่น
2.นาย ธงชัย คำบง
70 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
7.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย หนุ่ม อินแก่น
2.นาย ธงชัย คำบง
71 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
07.04.89 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
2.นางสาว ชุติกาญจน์ ลี้ซาย
72 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
10.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
2.นางสาว ชุติกาญจน์ ลี้ซาย
73 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
20.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กุลนันท์ สีลารักษ์
2.นางสาว คันธมาลี มะโนมา
74 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
20.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กุลนันท์ สีลารักษ์
2.นางสาว คันธมาลี มะโนมา
75 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
20.52.02 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ยอดชาย จะโพ
2.นาย พีรดนย์ ธรรมวงศ์
76 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
25.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ยอดชาย จะโพ
2.นาย พีรดนย์ ธรรมวงศ์
77 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ยี่ ยี่หลวง
2.นาย ธีรภัทร พาวันดี
3.นาย ธนทรัพท์ บุญปัญญา
4.นาย สรวิศ คงทน
78 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ก้างออนตา
2.เด็กหญิง อรอุมา ประเคนเครื่อง
3.เด็กหญิง พิมพาภรณ์ อินต๊ะเหล็ก
4.เด็กหญิง พรรัมภา ศรีพัฒนกุล
79 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ต้นตระการ กันต๊ะโปง
2.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
3.นาย ธนวัฒน์ แก้วกำเนิด
4.นาย วรัญญู ทองผาง
80 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว พิมพิ์ชนก นามอ่อน
2.นางสาว ณัชชา โชคพัฒนพันเดช
3.นางสาว ภัทรธิดา จินดา
4.นางสาว กฤตยานี สิงห์ฉลาด
81 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
04.10.63 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สรวิศ คงทน
2.เด็กชาย กิตติชัย เลเชกุ
3.นาย ยี่ ยี่หลวง
4.เด็กชาย ธาดาพงศ์ ปัญลือ
82 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
08.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
2.นางสาว พลอย อินแปง
3.นางสาว ปิยะพัชร อินทนนท์
4.นางสาว ดาวิกา ดวงคำ
83 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
03.55.50 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
2.นาย รัชชวิชญ์ ชาติเหมาะ
3.นาย อภิชาต สมศักดิ์
4.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
84 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
05.38.22 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กุลนันท์ สีลารักษ์
2.นางสาว นภัสสร กิตติวงศรีสกุล
3.นางสาว สุภัชญา สืบสกุลวงค์คำ
4.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
85 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
5.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นัทธพงษ์ งามดี
2.เด็กชาย กิตติชัย เลเชกุ
86 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
3.33 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นัทธพงษ์ งามดี
2.เด็กชาย กิตติชัย เลเชกุ
87 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
3.04 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
2.นางสาว ปิยะพัชร อินทนนท์
88 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
1.5 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
2.นางสาว ปิยะพัชร อินทนนท์
89 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
4.41 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พีรดนย์ ธรรมวงศ์
90 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.03 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นภิพร กิตติวรศรีสกุล
2.นางสาว วิภารัตน์ ราชวงค์
91 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
2.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นภิพร กิตติวรศรีสกุล
2.นางสาว วิภารัตน์ ราชวงค์
92 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ยี่แก้ว แสน
2.เด็กชาย รวมเพชร แพงน้อย
93 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ยี่แก้ว แสน
2.เด็กชาย รวมเพชร แพงน้อย
94 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
95 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชนะวงศ์ สมบูรณ์
96 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธิมาพร กันคำ
97 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธิมาพร กันคำ
98 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
27.22 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ยี่แก้ว แสน
2.เด็กชาย รวมเพชร แพงน้อย
99 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
10.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ยี่แก้ว แสน
2.เด็กชาย รวมเพชร แพงน้อย
100 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
18.14 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
101 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
20.08 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชนะวงศ์ สมบูรณ์
102 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
15.98 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชนิดา พลสวัสดิ์
103 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย รักชาติ สุขตามใจ
104 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน
2.นางสาว ฐิตินันท์ คำน้อย
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
105 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน
2.นางสาว ฐิตินันท์ คำน้อย
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
106 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พสุธร เพชรรินทร์
2.นาย นัทธพงษ์ งามดี
3.เด็กชาย เอกราช สุ่มมงคล
4.เด็กชาย พลพิพัฒน์ เรืองพลับพลา
5.นาย นันทิพัฒน์ กันทะเนตร
6.เด็กชาย ภาณุภณ อินพูลใจ
1.นาย ธีรยุทธ มาถา
2.นาย ทัตเทพ จงอมรรัตน์
107 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ฝ้าย จันทจักร์
2.เด็กหญิง ไพรวรรณ ทนงศิลป์
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เมียงแล
4.เด็กหญิง จุฑามาศ สิทธิยา
5.เด็กหญิง ณิชาพร พงษ์สวรรค์
1.นาย ธีรยุทธ มาถา
2.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
108 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เกียรติศักดิ์ วงค์เมืองมา
2.นาย ฐิติภัทร พรหมขวัญจิตร์
3.นาย สุรสิทธิ์ กันศรีเวียง
4.นาย วรวุฒิ ธรรมวงค์
5.นาย อู่คำ คำมี
6.นาย ธีระวุฒิ อุปคุตม์
1.นาย ธีรยุทธ มาถา
2.นาย ปฏิญญา เมืองมา
109 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ซอนนี จี
2.นางสาว ปาริชาติ นารีรักษ์
3.นางสาว ชนลดา กัลยา
4.นางสาว กัญญาภัค ปาระมีกาศ
5.นางสาว รัญชิดา อินทนนท์
1.นาย ธีรยุทธ มาถา
2.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.33772492408752 วินาที