#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย มงคล นามสาม
2.เด็กชาย จิรภัทร ศักดิ์ดา
3.เด็กชาย นฤพล ต๊ะต้องใจ
4.เด็กชาย คณนพัฒน์ วงษ์งาม
5.เด็กชาย วายุ อุ่นจาย
6.เด็กชาย นิรันดร์ วงค์ปันนา
7.เด็กชาย พีรวัส บุญเมือง
8.เด็กชาย ฐิติภัทร สิรกรกุลชัย
9.เด็กชาย วิชยุตม์ กาวี
10.เด็กชาย นที อินทร์คำ
11.เด็กชาย เอ็๋ม คำตาล
12.เด็กชาย ศิริโชค บุญเป็ง
13.เด็กชาย พสิษฐ์ มานะสุคนธ์
14.เด็กชาย สุรทิน จงใจ
15.เด็กชาย วรวิทย์ คำรัศมี
16.เด็กชาย นพวิชญ์ ภิญโญโรจนาภรณ์
17.เด็กชาย ณรงค์เดช แซ่ลี
18.เด็กชาย วรชน จาพะเก่า
19.เด็กชาย กฤตนัย สิงห์ประไพ
20.เด็กชาย กุศล แซ่ย่าง
21.เด็กชาย ศุภกร ไสยวงค์
22.เด็กชาย ชานน แก้วตา
1.ว่าที่ร้อยเอก อเนก แก้วเทพ
2.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธงชัย แซ่ตั้ง
2.นาย เขมชาติ แสง
3.เด็กชาย หล้า สามมนต์
4.นาย สุทัศน์ อาเซ
5.นาย เมธี วรรณะวงศ์
6.นาย สุรชัย เชอหมื่อ
7.นาย ฐานพัฒน์ นามแสง
8.นาย วินัย คำแสง
9.นาย อาทิตย์ ขุนซาง
10.นาย มูฮัมหมัด ไทยอนันต์
11.นาย ทราย ไทยใหญ่
12.นาย ณัฐศุพัฒน์ ผลเอนก
13.นาย นันทวัฒน์ ดำรงค์
14.นาย ภวัต อาจาย
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
2.นาย นครินทร์ นิธิวงค์
3 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อ่อนคำ ยี่ใหม่
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว รินรดา คำแปง
2.นางสาว นามู่ แซเบ้อ
3.นางสาว หอมฟอง บัวแก้ว
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุริยชัย ชัยชนะ
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภณัฐ ทองมี
2.นาย ศุภกฤต ฟักฟอง
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว โยษิตา ปัญญา
2.นาย ศุภณัฐ ทองมี
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
8 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
0.34.56 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นลินธารา พลสงคราม
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
9 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
20.14.25 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย เพิ่มลาภ พรมุนีประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
10 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จันทรรัตน์ แซ่ย่าง
2.เด็กหญิง อันธิกา แสงปัน
3.เด็กหญิง จิราภัทร เกษมภูมิพัฒน์
4.เด็กหญิง คำแพรว คำวงค์
5.เด็กหญิง สาวิกา แสนอุ่น
1.นาย จรัญ ฟังเร็ว
2.นาย เฉลิมพล วุฒิกุล

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.033303022384644 วินาที