#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เอกราช มาเยอะ
2.นาย ไซร้ ในยอด
3.นาย อภิสิทธิ์ แสงจันทร์
4.นาย กนกพันธุ์ ทาศักดิ์
5.นาย สุวรรณ ยี่เสาร์
6.นาย ประสิทธิ์ มาเยอะ
7.นาย จิรายุ เรือนจินนา
8.นาย สมหวัง มาเยอะ
9.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
10.นาย ชัยสิทธิ์ บุญสม
11.นาย ชาญชัย แซ่หวุ่ย
12.นาย ประจักษ์ สุธรรม
13.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
14.นาย พีรพัฒน์ นุใจเหล็ก
15.นาย ปรีชา เพชรเจริญ
16.นาย ประกรณ์ อาดำ
17.นาย พัด สองแดน
18.นาย อาหย่ง ลิจัน
19.นาย กฤษฎา เด่นปรีชา
20.นาย อาซือ เชอหมือ
21.นาย สายเมือง วิชัย
22.นาย ทราย ไทยใหญ่
23.นาย ณัฐศุพัฒน์ ผลเอนก
24.นาย นันทวัฒน์ ดำรงค์
25.นาย ภวัต อาจาย
1.ว่าที่ร้อยตรี วีรพงศ์ ปินะเจริญ
2.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ฮาบีบุญเลาะฮ์ แซ่ม่า
2.นาย วรเมธ สิทธิมล
3.เด็กชาย คอลิด แซ่จิ๋ว
4.เด็กชาย วีรชัย แซ่โจ
5.นาย อดิศร ผริตาจอมเดช
6.เด็กชาย อาทิตย์ พรมปัญญา
7.เด็กชาย ภูวดล มานิตวิรุฬห์
8.เด็กชาย นันทวิทย์ แซ่เลี่ยง
9.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แซ่พ่าน
10.เด็กชาย นาธาน ขันธหัตถ์
11.เด็กชาย ศิวศิษฐ์ อัครธนัทวรกุล
12.นาย อภินันท์ ขันธนิยม
1.นาย นิติพล คูพัฒน์
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว หอมแก้ว วงศ์คำ
2.นางสาว ธิดา พรหมฤทธิวงค์
3.นางสาว มัณฑิรา แซ่มิ่ง
4.นางสาว ตินาพร ชัยสอน
5.นางสาว รวีพรรณ มองการณ์ไกล
6.นางสาว วิลัยทิพย์ ดวงใจ
7.นางสาว ปาณิศา สุนันตะ
8.นางสาว เบญญาภา แซ่เฉิน
9.นางสาว ศศิธร นามใหม่
10.นางสาว เมธิตา มุงเมือง
11.นางสาว วารุณีย์ แซ่หยาง
12.นางสาว ทิพย์ศิริ พรหมเนตรกาศ
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
4 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นิโลบล เหหาสุข
2.เด็กหญิง บูยู เหว่ยลือ
3.เด็กหญิง เขมจิรา เซอหมื่อ
4.เด็กหญิง เพชรไพลิน ยอดคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
5 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว หอมฟอง บัวแก้ว
2.นางสาว นามู่ แซเบ้อ
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
6 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อ่อนคำ ยี่ใหม่
2.เด็กหญิง กนกพร รุ่งขวัญเรือน
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว โยษิตา ปัญญา
2.นางสาว พรพรรณ คำเงิน
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
8 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
01.19.37 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
9 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
02.31.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
10 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
04.58.41 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
2.นาย ธนพงศ์ กันทะวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
11 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
06.44 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย บวรพัฒน์ จอมวงศ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
12 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย จักรกฤษ หงษ์คำ
2.นาย ปัณณวัฒน์ ชัยรินทร์
3.นาย ดวงตะวัน ลังกา
4.เด็กชาย ภูวดล ผิวผ่อง
5.เด็กชาย ปุรเชษฐ์ สีแสง
1.นาย จรัญ ฟังเร็ว
2.นาย เฉลิมพล วุฒิกุล

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025727033615112 วินาที