#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธิติวัฒน์ แซ่จ๋าว
2.นาย ใหญ่ จะก่อ
3.นาย ณัฐวุฒิ ก้างยาง
4.นาย เกรียงไกร วงษ์พัชรเดชา
5.นาย สิทธิโชค อินทร์ตา
6.นาย กันต์ชาติ แสนยากร
7.เด็กชาย ณภัทร ปงลังกา
8.เด็กชาย ดนุพล ธิโลก
9.นาย วสิทธิ์ เจนรู้
10.นาย อภิวิชญ์ จุ่มป้อ
11.นาย เกียรติชัย วังแก้ว
12.นาย ธนกฤต มาแซ
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
2.นาย จตุพร มากด่าน
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
2.นางสาว ศุภิสรา วิชาเร็ว
3.นางสาว จิรกาล นาถี
4.เด็กหญิง วิลาวรรณ แสนอิน
5.เด็กหญิง ชญานนท์ นันทะโคตร
6.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
7.เด็กหญิง ณิภาดา ภูมุลนา
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
2.นาย จตุพร มากด่าน
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศักดิ์บัณฑิต ไร่ลือคำ
2.เด็กชาย ธวัชชัย ทะจิตร
3.นาย คุณากรณ์ มูลแอ๋ม
4.นาย ชาญพิชัย สีวิมา
5.นาย ณภัทร ปงลังกา
6.เด็กชาย นวพล แซ่ลิ้ว
7.เด็กชาย วรพล บุญเรือง
8.เด็กชาย อนันทชัย พรมเมือง
9.นาย เฉลิมชัย สมศรี
10.นาย คมกฤษ รวจเร็ว
11.นาย จักรรินทร์ ปงลังกา
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
4 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชัชชนะ แสนอินทร์
2.นาย กันต์ชาติ แสนยากร
3.นาย อชิตพล รุ่งกสิกิจ
4.นาย ธีระเดช ก้างยาง
5.นาย ใหญ่ จะก่อ
6.นาย ธิติวัฒน์ แซ่จ๋าว
7.นาย วรเทพ พุ่มมะลิ
8.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
9.นาย สิทธิโชค อินทร์ตา
10.นาย วีรวัฒน์ เชาว์เจริญรักษ์
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นฤมล เจ็นจัด
2.นางสาว วันวิสา แซ่เติ๋น
3.นางสาว ชลธิชา เทพนุ
4.นางสาว ชนาภรณ์ แซ่เลี้ยว
5.นางสาว ฐิตาภา โต๊ะถม
6.นางสาว มนัญชยา ไชยสิทธิ์
7.นางสาว เกษมณี ศรีจันทร์
8.นางสาว พนิดา ปานนี้
9.นางสาว คาโอรุ คิมูระ
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
2.นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
6 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีระเดช ก้างยาง
2.นาย วีรวัฒน์ เชาว์เจริญรักษ์
3.นาย อิทธิวัฒน์ ทิศเสถียร
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
7 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เอกชัย เวียงแก้ว
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
8 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กนกวลัย สีสวัสดิ์
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
9 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร แก้วฟู
2.นางสาว ภีรดา แซ่ลี
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
10 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พีรณัฐ ก้างยาง
2.เด็กชาย ธนากร ชัยวรรณะ
3.เด็กชาย ณรงค์กร ก้างยาง
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
11 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พงศ์พันเลิศ
2.นางสาว ภีรดา แซ่ลี
3.นางสาว พิชชาภา โต๊ะถม
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มนัญชยา ไชยสิทธิ์
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
13 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
4.21 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชัชชนะ แสนอินทร์
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
14 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พชรดนัย หว่างเชื้อ
2.นาย ถิรพุทธิ์ ภูแสนศรี
3.นาย ณัฐวุฒิ สีทอนสุด
4.นาย นวพล แซ่ลิ้ว
5.นาย พงศภัค กาใจทราย
6.เด็กชาย ณัฐวัตร ก้างยาง
1.นาย สมเกียรติ สาคร
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
15 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย แดนนี่ จาวาเซ
2.นาย วรเทพ พุ่มมะลิ
3.นาย อนาคิน ทำของดี
4.นาย พชรพล ปันอินต๊ะ
5.นาย ธนธรณ์ ทองใจ
6.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
1.นาย สมเกียรติ สาคร
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.047181844711304 วินาที