#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พชร วิบูรย์กุล
2.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
3.เด็กชาย ปณวัฒน์ เชอมือกู่
4.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
5.นาย สมชาย มาเยอะ
6.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
7.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
8.เด็กชาย คมกริช เชอมือกู่
9.นาย ชาลี อาซอง
10.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
11.นาย หล่อโซ แยส่อ
12.เด็กชาย โชติรถ บอเเช
13.เด็กชาย วุฒิกร ทวีเกียรติไพศาล
14.เด็กชาย สมชาย เเลเชอ
15.เด็กชาย ธีรพล เชอหมื่อ
16.เด็กชาย วรกานต์ แชหมื่อ
17.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุขชาชาติธนกุล
18.เด็กชาย อาจ่า เยเบียง
19.นาย กิตติศักดิ์ มาเยอะ
20.เด็กชาย สุทธินต์ มือเเล
21.เด็กชาย ลียือ มาเยอะ
22.นาย สรัญยุต อางิ
23.เด็กชาย สมชาติ ทวีเกียรติไพศาล
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว นารีรัตน์ สร้างสรรค์
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นันทวัฒน์ ชีหมื่อ
2.นาย ทิพย์ชัย เชอมือกู่
3.นาย ศุภทิน มาเยอะ
4.นาย กีรติ อาโผะ
5.นาย สุรเชษฐ์ มาเยอะ
6.นาย อาฉะ เชกอ
7.นาย อาก่า เหว่ยเเม
8.นาย เอกชัย มาเยอะ
9.นาย ลีฉู่ เบเช
10.นาย วีรพล อยู่ลือ
11.นาย อาก่อ วุ่ยยือ
12.นาย ไชธง เชอหมื่อ
13.นาย พิชิต จะลอ
14.นาย ภูวมินทร์ แซ่ย่าง
15.นาย กิตติภณ เชอหมื่อ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว สุมารินทร์ จนใจ
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จันทร์จิรา ผ่าว้อ
2.นางสาว รัชนีกร หน่อจ๋อม
3.นางสาว ศศิธร แซ่จ๋าว
4.นางสาว เอ้ยติ๊ด อ้ายสาม
5.นางสาว เหญียนเจียม แซ่ว่าง
6.นางสาว ศรีสุดา แซ่เล่า
7.นางสาว วันทนา เยอส่อ
8.นางสาว พิยะดา เยเบียง
9.เด็กหญิง บูเซอ ลอปิ
1.นาย วินัย สุระสาย
2.นางสาว รุ่งทิวา ยาวุธ
4 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
2.นางสาว สุรนันท์ อ้วยเยอ
3.นางสาว ปาริชาติ บาหลา
4.นางสาว อาซอ เเลเชอ
1.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
2.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
5 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชรี เยลี
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ พัชรมโน
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
6 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย หมอเเสงสว่าง แซ่เล่า
2.นาย ธนิน โซดากุ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อาใจ เชอหมื่อ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ณัฐวุฒิ พิสัยเลิศ
2.เด็กหญิง เซ็นนี่ แซ่เฉ้ง
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
10 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
0.12.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สมชาย มาเยอะ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
11 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.17.38 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว บิเเหง่ เเลนี
1.นาย วสุพล มังคลาด
12 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.07 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
2.เด็กชาย สุทธินต์ บ่อเเล
1.นาย วสุพล มังคลาด
13 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.15 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สมหญิง เชอหมือ
2.นางสาว ฟ้าใส บูเยกู่
1.นาย วสุพล มังคลาด

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.03892707824707 วินาที