#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
2.นาย ไตรภพ ลามือกุ
3.นาย วรพล อายี
4.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
5.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
6.นาย อาผ่า เลอะเชอ
7.นาย ปุ่น โหวยแม
8.เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา
9.เด็กชาย นครินทร์ อิ่มใจ
10.เด็กชาย ธนาธาร พรหมสุวรรณ
11.เด็กชาย ยุทธการ บ้านทุ่ง
12.เด็กชาย สมบูรณ์ เเสงคำ
13.เด็กชาย นิรุต หม่อโป๊ะกู่
14.เด็กชาย อาหมื่อ เเยเมียง
15.เด็กชาย เดชบดินทร์ มาเยอะ
16.เด็กชาย นิคม หงษ์เงิน
17.เด็กชาย สุรัติ สาระสุข
18.เด็กชาย อาโย โวยแม
19.เด็กชาย รัตน์ภูมิ ขันอุระ
20.เด็กชาย ธนพล ไชยวงค์
21.เด็กชาย สมจิตร เเซ่ยี
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
2.นาย ไตรภพ ลามือกุ
3.นาย วรพล อายี
4.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
5.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
6.นาย อาผ่า เลอะเชอ
7.นาย ปุ่น โหวยแม
8.เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา
9.เด็กชาย นครินทร์ อิ่มใจ
10.เด็กชาย เดชบดินทร์ มาเยอะ
11.เด็กชาย ธนาธาร พรหมสุวรรณ
12.เด็กชาย ยุทธการ บ้านทุ่ง
13.เด็กชาย สมบูรณ์ แสงคำ
14.เด็กชาย นิรุต หม่อโป๊ะกู่
15.เด็กชาย อาหมื่อ แยเมียง
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
3 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปนัดดา มาเยอะ
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
3.นางสาว อาซือ เบเช
4.เด็กหญิง บุณยานุช หว่ยหล่อง
5.เด็กหญิง วรัญญา เจนฤทัยกนก
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย พีราวัฒน์ ไชยยะ
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
2.นางสาว ศศิวรรณ ชื่นปัญญาเลิศ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
5 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรวัฒน์ กันเเก้ว
2.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
6 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรวัฒน์ กันเเก้ว
2.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
3.นาย จิณกร เเซ่หยิ่ง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
7 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.56.48 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จิณกร แซ่หยิ่ง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
8 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วรพล อายี
2.เด็กชาย อาหมื่อ เเยเมียง
3.เด็กชาย เดชบดินทร์ มาเยอะ
4.นาย ปุ่น โหวยแม
5.นาย สมชาย บุญทอง
6.นาย สรศักดิ์ ซื่อมื่อ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
9 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
05.41.07 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
3.นางสาว เเสง คำ
4.นางสาว ฉัตรสุดา วอง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
10 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
3.87 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สมบูรณ์ เเสงคำ
2.เด็กชาย นครินทร์ อิ่มใจ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
11 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชบา มอเเลกู่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
12 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
21.02 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
2.นาย มื้น จันทร์ต๊ะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
13 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
2.นางสาว มีนา มาเยอะ
3.นางสาว เสาวณีย์ คำมัง
4.นางสาว กุลธิตา ทองสีมา
5.นางสาว พรปวีณ์ ลามือกุ
6.นางสาว บูยื่อ หมื่อเเล
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0032079219818115 วินาที