#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิชาต สมศักดิ์
2.นาย สหรัฐ แสงหล้า
3.นาย สมพงษ์ คำแก้ว
4.นาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
5.นาย ธนวัฒน์ แก้วกำเนิด
6.นาย เอกชัย เฌอหมื่อ
7.นาย อานนท์ ทวีโชค
8.นาย อานุภาพ จูเปาะ
9.นาย วรากร ใจวงค์
10.นาย ต้นตระการ กันต๊ะโปง
11.นาย ธนพงษ์ อามอ
12.นาย สมพงษ์ มาเยอะ
13.นาย กฤษดา กาวสันเทียะ
14.นาย ชยาวิชญ์ ชาติเหมาะ
15.นาย รัชชวิชญ์ ชาติเหมาะ
16.นาย กิตตินันท์ ศรีวิชัย
17.นาย สุรยุทธ จับใจนาย
18.นาย รัชชานนท์ บุญจวง
19.นาย กันทรากร ปินปันคง
20.นาย องอาจ ลอแม่
21.นาย สุชัย อาหยิ
22.นาย ระพีพัฒน์ หารินไสล
23.นาย ชานนท์ ยียง
24.นาย พิพัฒน์ ศรีเนารัตน์
25.นาย เสฎฐวุฒิ วรโชติเมธ์
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
3.นาย มนัส ทองคำ
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศิริวัฒน์ นารักษ์
2.นาย ปรัชญา ฝ่ายแก้ว
3.นาย วธัญญู รวยบุญญาธิการ
4.นาย กฤษติธัช สิงห์แก้ว
5.นาย เกื้อกูล วรรณศรีสวัสดิ์
6.นาย ปฏิพัทธิ์ จันทาพูน
7.นาย ชาตบุษย์ ธรรมวงค์
8.นาย ปฏิวัติ นฤมิตสิงขร
9.นาย ชาญวุฒิ ปัญญารัชตโสภณ
10.นาย ชิษณุพงศ์ ขันทะสีลา
11.นาย ชนะวงศ์ สมบูรณ์
12.นาย ภคิน เจริญพีระภาคย์
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาย ธีรยุทธ มาถา
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พงษ์พิศนุ กุณะ
2.เด็กชาย บุญนที จี้หอม
3.เด็กชาย สิรวิชญ์ ปินทำมา
4.เด็กชาย ภัทรบดี โกเสนตอ
5.เด็กชาย ภากรณ์ มาเยอะ
6.เด็กชาย เตชิน ธรรมวงค์
7.เด็กชาย ปัณณธร บุระวัฒน์
8.นาย ยี่เเก้ว เเสน
9.เด็กชาย ภูวเบศก์ อำขำ
10.เด็กชาย ราเชน เดือน
11.เด็กชาย ชยพล อินตาคำ
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
4 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กุลิสะรา ปินทรายมูล
2.นางสาว ปาริชาติ นารีรักษ์
3.นางสาว ศิรินทิพย์ โรจนแพทย์
4.นางสาว ปิยะภา ใจดี
5.นางสาว ซอนสิรา ไทยใหม่
6.นางสาว สุพรรณษา แซ่จ๋าว
7.นางสาว พรจันทร์ หน่อแก้ว
8.นางสาว ปิยะพร ใจดี
9.นางสาว กัลยาณี เตมีศักดิ์
10.นางสาว คันธรัตน์ โทอรัญ
11.นางสาว ปิยธิดา กองปัญญา
12.นางสาว อสมาภรณ์ แก้ววงศ์
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว อภิลดา ขันคำ
5 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ดาวิกา ดวงคำ
2.นางสาว จิราภา พัฒนา
3.เด็กหญิง ณภาส์ณัฐ ใหม่วงศ์
4.เด็กหญิง จันทร์หอม ไทใหญ่
5.เด็กหญิง ประภัสสร เขาแก้ว
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย พงศ์สุธี เลศักดิ์
6 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปาริชาติ นารีรักษ์
2.นางสาว จันทวรรณ ทายะ
3.นางสาว พรจันทร์ หน่อแก้ว
4.นางสาว ปิยธิดา กองปัญญา
5.นางสาว กนกวรรณ เพ็งเหล็ก
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย พงศ์สุธี เลศักดิ์
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชญาน์นันท์ บัวแก้วฉีด
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
8 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ กองมี
2.เด็กชาย ฝธีรวัตร กัปปหะ
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
9 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิชัย แซ่ย้า
2.นางสาว โชติรส มงคลคลี
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
10 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภานุพงษ์ บุญชัย
2.นางสาว ปิยธิดา จันกุ้ง
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
11 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย บุญ คำตาน
1.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
12 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุพรรษา หมอโป๊ะกู่
1.นางสาว อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
13 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนาธิป ยางยุทธ์
2.นาย บุญ คำตาน
1.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
14 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนาธิป ยางยุทธ์
15 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชลธิชา ยางยุทธ์
16 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
0.12.78 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรภัทร พาวันดี
17 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
0.16.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัชชา โชคพัฒนพันเดช
18 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
01.02.16 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สรวิศ คง
19 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
1.23.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อรอุมา คำมี
20 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.19.50 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐยา มูลแจ่ม
21 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ก้างออนตา
2.เด็กหญิง อรอุมา ประเคนเครื่อง
3.เด็กหญิง พิมพาภรณ์ อินต๊ะเหล็ก
4.เด็กหญิง พรรัมภา ศรีพัฒนกุล
22 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.03 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นภิพร กิตติวรศรีสกุล
2.นางสาว วิภารัตน์ ราชวงค์
23 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชนะวงศ์ สมบูรณ์
24 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน
2.นางสาว ฐิตินันท์ คำน้อย
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
25 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เกียรติศักดิ์ วงค์เมืองมา
2.นาย ฐิติภัทร พรหมขวัญจิตร์
3.นาย สุรสิทธิ์ กันศรีเวียง
4.นาย วรวุฒิ ธรรมวงค์
5.นาย อู่คำ คำมี
6.นาย ธีระวุฒิ อุปคุตม์
1.นาย ธีรยุทธ มาถา
2.นาย ปฏิญญา เมืองมา
26 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ซอนนี จี
2.นางสาว ปาริชาติ นารีรักษ์
3.นางสาว ชนลดา กัลยา
4.นางสาว กัญญาภัค ปาระมีกาศ
5.นางสาว รัญชิดา อินทนนท์
1.นาย ธีรยุทธ มาถา
2.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.047796010971069 วินาที