#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฐฑิรา พรพนาเวศ
2.เด็กหญิง พรรณปพร แซ่มัว
3.เด็กหญิง ภัณฑิรา แซ่ย้า
4.นางสาว ลลิตา แซ่ย้า
5.นางสาว รดา ท้าววิทย์วัฒน์
6.นางสาว วรนุช แซ่ย้า
7.เด็กหญิง อมิตา แซ่ย้า
8.เด็กหญิง รติญา แซ่ย้า
9.เด็กหญิง ขวัญวารินทร์ กำแพงคำ
1.นาย ทินกร หน่อใหม่
2.นาย วีรยุทธ ทองอ่อน
2 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พิพัสพล ทรายทอง
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
3 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง มิ่งขวัญ ไชยวุฒิ
1.นาย ชนาธิป โหตรภวานนท์
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วธิยา อุดเตี่ยง
2.นางสาว ณัฐพร หนิ้วหยิ่น
3.นางสาว ทิวาณี สุปัญโญ
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
5 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชลธิชา วรรณสอน
2.เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา จันแปงเงิน
3.นางสาว ปาณิศา ประสงค์ดี
4.นางสาว เมธาพร จันแปงเงิน
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
6 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ดวงภู
2.เด็กชาย ภูรินทร์ ชัยประสิทธิ์
3.เด็กชาย ศักดินนท์ กาบแก้ว
4.เด็กชาย ภูผา ป้อมสมุทร
5.เด็กชาย นิธิพัฒน์ เงินสัจจา
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
7 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง รุจจิรา คืนมาเมือง
2.นางสาว พิชชาพร หนิ้วหยิ่น
3.นางสาว วริษา อาวาทย์
4.นางสาว แพรเพชร ปาต๊ะ
5.นางสาว แพรทิพย์ ปาต๊ะ
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023084163665771 วินาที