#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นันทวัฒน์ ชีหมื่อ
2.นาย ทิพย์ชัย เชอมือกู่
3.นาย ศุภทิน มาเยอะ
4.นาย กีรติ อาโผะ
5.นาย สุรเชษฐ์ มาเยอะ
6.นาย อาฉะ เชกอ
7.นาย อาก่า เหว่ยเเม
8.นาย เอกชัย มาเยอะ
9.นาย ลีฉู่ เบเช
10.นาย อาก่อ วุ่ยยือ
11.นาย สิทธิชัย เยมอ
12.นาย ลีเจ่อ เยเบียง
13.นาย ชยานนท์ แซย่าง
14.นาย ไชธง เชอหมื่อ
15.นาย วีรพล อยู่ลือ
16.นาย พิชิต จะลอ
17.นาย ภูวมินทร์ แซ่ย่าง
18.นาย กิตติภณ เชอหมื่อ
19.นาย ชยากร เมอเเล
20.นาย วิทวัส เบเช
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว บูมือ เชอมือ
2.นางสาว ลิตา เชอหมื่อ
3.นางสาว วชิราภรณ์ ทองสุก
4.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
5.นางสาว บิเเหง่ เเลนี
6.เด็กหญิง แสงส่วย วงวรรณ์
7.นางสาว แสงดาว สุริยะ
8.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
9.นางสาว จารุวรรณ อยู่ลือ
10.นาย ปริยดา แซ่ย่าง
11.นางสาว เกศริน เชอหมื่อ
12.นางสาว สุภาพร มอโป๊ะกู่
13.นางสาว ฟ้าใส พูเบกู่
14.นางสาว สมหญิง เชอหมื่อ
15.นางสาว ดาริณี เเซ่เฮ้อ
16.นางสาว พิมพา แซ่เล้า
17.นางสาว พนิดา วงศ์บุญชัยเลิศ
18.เด็กหญิง พัชรินทร์ เชอหมื่อ
19.นางสาว ดวงนภา อ้วยเยอ
20.เด็กหญิง สุพรรษา สุทิน
1.นาย วัชพล แก้วยวงผาง
2.นางสาว รุ่งทิวา ยาวุธ
3.นางสาว สุมารินทร์ จนใจ
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สมชาย มาเยอะ
2.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
3.เด็กชาย พชร วิบูรย์กุล
4.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
5.เด็กชาย ปณวัฒน์ เชอมือกู่
6.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
7.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
8.เด็กชาย คมกริช เชอมือกู่
9.เด็กชาย ชาลี อาซอง
10.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
11.นาย วุฒิกร ทวีเกียรติไพศาล
12.เด็กชาย โชติรถ บอเเช
13.นาย หล่อโซ เเยส่อ
14.นาย สรัญยุต อางิ
15.เด็กชาย ลียือ มาเยอะ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว นารีรัตน์ สร้างสรรค์
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว บูมือ เชอมือ
2.นางสาว ลิตา เชอหมื่อ
3.นางสาว แสงส่วย วงวรรณ์
4.นางสาว วชิราภรณ์ ทองสุก
5.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
6.นางสาว บิเเหง่ แลนี
7.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
8.นางสาว จารุวรรณ อยู่ลือ
9.นางสาว สมหญิง เชอหมื่อ
10.นางสาว เกศริน เชอหมื่อ
11.นางสาว พนิดา วงศ์บุญชัยเลิศ
12.นางสาว สุภาพร มอโป๊ะกู่
13.นางสาว ปริยดา แซ่ย่าง
14.นางสาว ดวงนภา อ้วยเยอ
15.เด็กหญิง สุพรรษา สุทิน
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
5 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ไชยกำพล แซ่หาญ
2.เด็กชาย สลักชัย แซ่ท่อ
3.เด็กชาย จ้า แซ่ลี
4.เด็กชาย วิทยากร แซ่ย่าง
1.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
2.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
6 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนโชติ แซ่ตั้ง
2.เด็กหญิง พัชรี เยลี
1.นาย วสุพล มังคลาด
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณิชนันทน์ ช่างพรหม
2.เด็กหญิง ดวงพร เยเปียง
3.เด็กหญิง วัชรพรณ์ มาเยอ
1.นาย ธราเทพ ธนะน้อย
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิมพ์วิภา แซ่ย่าง
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พิทักษ์ เบชูกู่
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จิดาภา วังกาษร
2.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ต๊ะรังษี
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
2.นางสาว สัชฌุกร ไชยวุฒิ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
12 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
0.24.50 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สมชาย มาเยอะ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
13 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.23.97 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เอกชัย มาเยอะ
1.นาย วสุพล มังคลาด
14 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
01.28.69 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
15 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
07.15.41 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภิญโญ โวยซือ
16 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
18.29.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วชิราภรณ์ ทองสุก
2.นางสาว บูมือ เชอมือ
1.นาย วสุพล มังคลาด
17 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
06.05.37 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง บูเซอ ลอปิ
2.เด็กหญิง พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ เชอมือ
4.เด็กหญิง วิภาดา เยอะซอ
1.นาย วสุพล มังคลาด
18 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
2.42 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กชกร รุจิกรบัณฑิต
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
19 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วรกานต์ แชหมื่อ
1.นาย วสุพล มังคลาด
20 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จันทร์จิรา ผ่าวอ
21 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
23.89 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
2.เด็กชาย สมชาย แลเชอ
1.นาย วสุพล มังคลาด

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0062270164489746 วินาที