#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิษฐา นวลเเจ่ม
2.เด็กหญิง นภาพร คุณสะปิง
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
2 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนากร สีจัน
2.นาย พงศ์ภรณ์ ธงชัย
3.นาย รักชาต สุขตามใจ
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อรรคภัทร มอโฟน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว พรพิมล ฟองแก้ว
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
2.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
8 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณภัทร เงิน
2.นางสาว ปิยสุดา จันวันใจ
1.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
9 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชลธิชา ยางยุทธ์
1.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
10 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ไกรสร กุณพรม
2.เด็กชาย ญาณิน กาวะดี
3.เด็กชาย ธนัช สมแสน
4.เด็กชาย อนิรุตร์ สุวรรณเรือง
5.เด็กชาย วรัญญู โสมาบุตร
6.เด็กชาย วงศพัทธ์ เกรียงพิทักษ์
1.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
11 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
03.18.00 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงฤดี วันทนาการ
12 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
02.24.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
13 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน
2.นางสาว ฐิตินันท์ คำน้อย
1.นาย นิธิภัทร พรมมา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025198936462402 วินาที