#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา พรมปัญญา
2.เด็กหญิง รุ่งนภา วรรณา
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ราชคม
4.เด็กหญิง กมลทรรศน์ พรดุษฏีกุล
5.เด็กหญิง เอ้ย คำแสง
6.เด็กหญิง อินทิรา ปานทอง
7.เด็กหญิง สุุขศิริ อินหงส์
8.เด็กหญิง จิรารัตน์ ศรีคำลือ
9.เด็กหญิง นิศารัตน์ น้อยหมอ
10.เด็กหญิง จารุกร เกียงมี
11.นางสาว พุทธชาด ศรีสุพล
12.นางสาว เมริสา แสนสนั่นชัย
13.นางสาว อลิษา เมอแลภู่
14.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
15.นางสาว ซอนสิรา ไทยใหม่
16.นางสาว สุตาภัตร กันทะจิต
17.นางสาว ชนันภรณ์ ใจฟู
18.นางสาว เนตรนภา ผลเหม
19.นางสาว ณัฐยา มูลแจ่ม
20.นางสาว จันจิรา พาวันดี
21.นางสาว นภิสา ใจดี
22.นางสาว ชนิดา พลสวัสดิ์
23.นางสาว ทิพตะวัน ทองผาง
24.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
25.นางสาว เยาวเรศ ละไม
1.นาย อรรณพ คำมีสว่าง
2.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
3.นาย คุณานนท์ จันทร์บำรุง
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุุขศิริ อินหงส์
2.นางสาว พุทธชาด ศรีสุพล
3.นางสาว เมริสา แสนสนั่นชัย
4.นางสาว อลิษา เมอแลภู่
5.นางสาว ชนันภรณ์ ใจฟู
6.นางสาว ณัฐยา มูลแจ่ม
7.นางสาว ซอนสิรา ไทยใหม่
8.นางสาว จันจิรา พาวันดี
9.นางสาว นภิสา ใจดี
10.นางสาว ชนิดา พลสวัสดิ์
11.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
12.เด็กหญิง นิศารัตน์ น้อยหมอ
13.นางสาว ทิพตะวัน ทองผาง
14.เด็กหญิง กมลทรรศน์ พรดุษฏีกุล
15.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
1.นาย อรรณพ คำมีสว่าง
2.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
3.นาย คุณานนท์ จันทร์บำรุง
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ แก้วรากมุข
2.เด็กหญิง พิจิตรา วรสกุลทิพย์
3.เด็กหญิง เจซี อะเมเชเบ
4.เด็กหญิง วริศรา ทาลังกา
5.เด็กหญิง มายร่า คาร
6.เด็กหญิง ปวิตรา ศรีเจริญ
7.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
8.เด็กหญิง บุญธลักษณ์ษา โปราหา
9.เด็กหญิง ธิดารัตน์ กันศรีเวียง
10.เด็กหญิง ณัฐธิดา วงค์สุวรรณ์
11.เด็กหญิง พิชญาภา บุญเคลือบ
12.เด็กหญิง สุจิรา แซ่ย่าง
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาง สินีนาฏ ชัยเขต
4 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ ทาสีแสง
2.เด็กหญิง อุรัสยา มิติใหม่
3.เด็กหญิง ปัทมพร แก้วรากมุข
4.เด็กหญิง ปาลิตา คำโมนะ
5.นางสาว รุ่งอรุณ เดชดี
6.เด็กหญิง อัญณิชา เชื้อเจ็ดตน
7.นางสาว ชญาภา ธรรมวงค์
8.นางสาว พลอย อินแปง
9.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
10.เด็กหญิง ศิริกัญญา แสงสุวรรณ
11.เด็กหญิง พรรัมภา ศรีพัฒนกุล
12.เด็กหญิง ธิดากานต์ ไชยชนะมงคล
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว อภิลดา ขันคำ
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภานุวัฒน์ เถาว์ทุมมา
2.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
3.นาย นาวิน นามแปง
4.เด็กชาย รัฐธรรมนูญ เตมีศักดิ์
5.นาย พณัชกร พรหมปัญญา
6.นาย ชุติพงษ์ สามใจยา
7.นาย ภูมิตะวัน ปินทรายมูล
8.นาย เอกชัย กันทาวงศ์
9.นาย รัฐภูมิ บุญทองเถิง
10.นาย หนุ่ม อินแก่น
11.นาย วสิษฐ์พล ไชยลังกา
12.นาย อภิชาติ สมศักดิ์
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นาย นพรัตน์ ทิพย์กรแก้ว
6 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นิสิต เจริญธรรม
2.นาย วุฒิภัทร ภิระบัน
3.นาย อนุวัฒน์ คำชู
4.เด็กชาย เฉลิมพล มะลิดง
5.เด็กชาย ชัยณวัตร จิตบุญตรง
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย พงศ์สุธี เลศักดิ์
7 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อนุวัฒน์ อินแปง
2.นาย ศุภกร เขื่อนแก้ว
3.นาย ยอดชาย จะโพ
4.นาย บุญจันทร์ กวาน
5.นาย วรัญญู ทองผาง
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย พงศ์สุธี เลศักดิ์
8 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัชชา ศักดาเพชรศิริ
2.เด็กหญิง ณัฐชยา วงค์ขัติย์
3.เด็กหญิง ณัฐภัสสร ปัญญารัชตโสภณ
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
9 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน
2.นางสาว ชนิกานต์ พรมเมือง
3.นางสาว นิจจารีย์ หน่อคำแก้ว
4.นางสาว ปภาวรินทร์ ปันดวง
5.นางสาว ซาร่า ฮูสเสน
6.นางสาว ฐิตินันท์ คำน้อย
1.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
10 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.12.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ต้นตระการ กันต๊ะโปง
11 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
0.23.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรภัทร พาวันดี
12 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
0.30.44 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ก้างออนตา
13 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.23.22 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
14 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
0.30.28 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภัทรธิดา จินดา
15 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.55.76 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
16 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
02.36.66 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กิตติชัย เลเชกุ
17 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
06.51.34 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ดวงฤดี วันทนาการ
2.เด็กหญิง สุขศิริ อินหงส์
18 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ยี่ ยี่หลวง
2.นาย ธีรภัทร พาวันดี
3.นาย ธนทรัพท์ บุญปัญญา
4.นาย สรวิศ คงทน
19 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ต้นตระการ กันต๊ะโปง
2.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
3.นาย ธนวัฒน์ แก้วกำเนิด
4.นาย วรัญญู ทองผาง
20 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว พิมพิ์ชนก นามอ่อน
2.นางสาว ณัชชา โชคพัฒนพันเดช
3.นางสาว ภัทรธิดา จินดา
4.นางสาว กฤตยานี สิงห์ฉลาด
21 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
03.55.50 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
2.นาย รัชชวิชญ์ ชาติเหมาะ
3.นาย อภิชาต สมศักดิ์
4.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
22 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
05.38.22 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กุลนันท์ สีลารักษ์
2.นางสาว นภัสสร กิตติวงศรีสกุล
3.นางสาว สุภัชญา สืบสกุลวงค์คำ
4.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
23 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
3.04 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
2.นางสาว ปิยะพัชร อินทนนท์
24 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
4.41 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พีรดนย์ ธรรมวงศ์
25 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
26 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธิมาพร กันคำ
27 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
27.22 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ยี่แก้ว แสน
2.เด็กชาย รวมเพชร แพงน้อย
28 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
18.14 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
29 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
15.98 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชนิดา พลสวัสดิ์
30 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย รักชาติ สุขตามใจ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.085692882537842 วินาที