#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สนธิ อาเคอ
2.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
3.เด็กชาย ชินกฤต อินทแสน
4.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มาสระคู
5.เด็กชาย ลีชอง ลี
6.เด็กชาย วิชระพันธ์ ใจเสมอ
7.เด็กชาย อนาวิน เชอหมือ
8.เด็กชาย เนติ ชัยสุข
9.เด็กชาย ภูมิระพี กลับกลาง
10.เด็กชาย ชินภัทร เทพอินชัย
11.เด็กชาย ธนวัต เบเชกู่
12.เด็กชาย สมเกียรติ มาเยอะ
13.นาย ประภาส คำจาย
14.นาย พาทิศ สาทะ
15.เด็กชาย ตะวัน มาร์วิน
16.นาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์
17.นาย ณิชากร สอนสุกอง
18.นาย เจนณรงค์ บุญรักษา
19.เด็กชาย ภานุพงศ์ จับใจนาย
20.เด็กชาย สพลดนัย จำปาทอง
21.นาย สุรธัช เชอมือ
22.นาย บุญเจริญ ยังใบ
23.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ปรีชาสถาพรกุล
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เฉลิมพล อุดร
2.นาย อำพน อายีกู่
3.นาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
4.นาย นราวิชญ์ แสนน้อย
5.นาย กฤษกร แสนมูลแจ่ม
6.นาย ณัฐกิตติ์ ตรีพรไพรัช
7.นาย อนุวัฒน์ หลวงดี
8.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
9.นาย ศุภกรณ์ เมืองวงค์
10.นาย พนิชพล แก้วพงค์
11.นาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว
12.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
13.นาย อาโซ อู่แม
14.นาย วศิน อายี
15.นาย สมชาย ลาเช
16.นาย นิติพล ชมภูรัตน์
17.เด็กชาย นลิน เดชขจร
18.นาย ธเนศ เบกากู่
19.นาย วิสุทธิ์ สมจิตร
20.นาย ธนากร ท่าดีสม
21.นาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ
22.นาย โยนาธาน มาเยอะ
23.นาย ธีรภาพ อยู่ลือ
24.นาย สิทธิพน ไข่กา
25.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
2.นาย เทวราช กรกฎกำจร
3.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
3 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภัทรมัย จันทร์สุข
2.นางสาว บัณฑิตา ใหม่น้อย
3.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
4.นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล
5.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
6.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
7.นางสาว ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
8.นางสาว ศศิธร หมื่นจี้
9.นางสาว ดวงฤดี คำเลิศ
10.นางสาว พนิตพิชา อางี่
11.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
12.เด็กหญิง อธิชา เจภูติ
13.นางสาว กัลยรัตน์ หะวัน
14.นางสาว ศศินภา หะวัน
15.เด็กหญิง สุจิรา ปัญบือ
16.เด็กหญิง สุจิตราภา คำฉางข้าว
17.นางสาว ดาว อิ่นคำ
18.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
19.นางสาว พรรณพรม คำฟู
20.นางสาว สุดารัตน์ จะลอ
21.นางสาว จันทร์จิรา ภพวงศ์ประเสริฐ
22.นางสาว พิมพ์ญาดา ชัยชะนะ
23.เด็กหญิง ขวัญจิรา กมลคุรัชญ์
24.นางสาว ชลธิชา มูลกาศ
25.เด็กหญิง ศรุธธาร พรดำรงค์สกุล
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ศักนรินทร์ เรืองคำพา
4 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สมชาย แซ่ย่าง
2.นาย วิรัตน์ แซ่ย่าง
3.เด็กชาย ชนะชัย อภิสุขเกษม
4.เด็กชาย เทวฤทธิ์ วรรณจักร
5.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ อภิขจรเกียรติ
6.นาย กิตติคุณ กันทะวัง
7.เด็กชาย ดนัย มณีหยก
8.นาย ณัฐชานนท์ เสนาน้ำ
9.เด็กชาย สว่าง บวรโชคสกุล
10.เด็กชาย สุรเกียรติ สุริยะ
11.เด็กชาย นันทรัชช์ นาคบุญนำ
12.เด็กชาย รังสรร บวรโชคสกุล
5 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อนุวิทย์ หลวงดี
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
6 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรุต จีนา
2.เด็กหญิง พิมพิกา สีมอย
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ตะวัน คาล่า
2.เด็กหญิง จันจิรา นำขา
3.เด็กหญิง วิศัลยา จันทาพูน
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
8 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
2.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
3.นางสาว ธนพร นามแผน
4.เด็กหญิง ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
6.นางสาว วาสิตา อามอ
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
9 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
0.30.25 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
10 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
11 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พรชัย จือเปาะ
2.เด็กชาย ปุณณวิช คำวัง
3.เด็กชาย เจียเฮา ลิม
4.นาย วรพงศ์ กันแก้ว
5.นาย สุรธัช เชอมือ
6.เด็กชาย ภาคิน กันธะวงค์
1.นางสาว ชนาธิป ปะทะดวง
2.นาย ภานุพงค์ ชมภูติ๊บ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022791147232056 วินาที