#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สิริวิมล บัญชาพล
2.นางสาว กชกร เลานันท์
3.เด็กหญิง รัตดา จับประยงค์
4.เด็กหญิง ดากานดา เจนนานาโชค
5.เด็กหญิง อัญญานี ด่านเจริญรักษ์
6.เด็กหญิง ไพผกา วิบูลศรีเพชร
7.เด็กหญิง สุพัชญา ยองแสงจันทร์
8.เด็กหญิง พิมพพิลักษณ์ ลอยบัญดิษ
9.เด็กหญิง ลักษิกา จำวิเศษ
10.เด็กหญิง กชพร วงค์คำ
11.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ลาดแก้ว
12.เด็กหญิง ชลธิชา ก่ำแก้ว
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กนกพร เกียรติไกรศร
2.นางสาว พาณิภัค พนมนิรันดร
3.นางสาว ปาลิตา พรคีรีคำสุข
4.นางสาว พรธิดา แซ่จัง
5.นางสาว ภูษณิศา แซ่จ้าง
6.นางสาว รัตดา จับประยงค์
7.นางสาว นุช แสงสุวรรณ
8.นางสาว สุนิสา ยูลิ
9.นางสาว ณัฐณิชา ชัยนิรันดร์กุล
10.นางสาว รุ่งรดา ศิริ
11.นางสาว กาญจนา แซ่วุ่ย
12.นางสาว อันนา มีเสรี
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นาราภัทร ทรายหมอ
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร เสือประโคน
3.เด็กหญิง ศศิการณ์ จันทร์เป็ง
4.เด็กหญิง เพ็ญทิมา เมืองดี
5.เด็กหญิง ณัฐมล สุริยะวงค์
6.เด็กหญิง ชุติมา ชัยมูลมั่ง
7.เด็กหญิง ลักษิกา โคตรมะณี
8.เด็กหญิง ทิกา พิมลพรเพิ่มชัย
9.เด็กหญิง นิพัทธา จับใจนาย
10.เด็กหญิง นภัสร เยต้อง
11.เด็กหญิง ซาร่า มาเยอะ
1.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
4 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อาจา อายี
2.เด็กหญิง พัชลา บุญเลิศทรัพย์ทวี
3.เด็กหญิง อัมพร มาเยอะ
4.เด็กหญิง ธัญญาเรศ หมี่เตะ
1.นาย พนม อินต๊ะ
2.นาย บุญเสริฐ งามขำ
5 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชุมพล ภัทรเรืองเมธา
2.นาย ปิยทัศน์ พอชัย
3.นาย อาเพียง หมื่อเเล
4.นาย อาทู เเชกอง
1.นาย พนม อินต๊ะ
2.นาย บุญเสริฐ งามขำ
6 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ฐิติโชติ ทนทาน
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แลเซอะ
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิมพิกา ยืนยงแสน
2.เด็กหญิง อลีนา ทวีกาญน์
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
8 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไชยวัฒน์ ร้องขันแก้ว
2.นาย อนุวิทย์ หลวงดี
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
9 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชลธิชา ชื่นวิไลทรัพย์
2.นางสาว นารี ดวงพรมหาสกุล
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
10 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธฤต อภิขจรเกียรติ
2.เด็กชาย วีรภาพ แซ่จู
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แลเซอะ
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
11 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
2.นาย เอกรินทร์ เชอมือ
3.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
4.เด็กชาย สุรชัช เชอมื่อ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
12 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
2.นาย เอกรินทร์ เชอมือ
3.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
4.เด็กชาย สุรชัช เชอมื่อ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
13 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ฟ้า เชอมือกู่
2.เด็กหญิง วรางคณา พรวิวิฒน์สกุล
3.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณ์
4.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
14 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
0.16.10 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
15 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.13.35 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
16 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
0.30.84 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พรรณพรม คำฟู
17 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
02.44.25 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นลิน เดชขจร
18 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
03.45.60 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุจิรา ปัญบือ
19 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
02.39.94 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
20 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
04.59.50 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภูมิระพี กลับกลาง
2.นาย สนธิ อาเคอ
21 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
06.52 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สิทธิพน ไข่กา
22 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
06.56.01 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
2.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
23 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
2.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
3.นาย อาโซ อู่แม
4.นาย ศุภกรณ์ เมืองวงค์
24 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
04.10.35 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์
2.นาย ณิชากร สอนสุกอง
3.นาย พาทิศ สาทะ
4.เด็กชาย ชินกฤต อินทแสน
25 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
03.58.28 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรภาพ อยู่ลือ
2.นาย อำพน อายีกู่
3.นาย อาโซ อู่แม
4.นาย สมชาย ลาเช
26 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
14.78 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กัลยรัตน์ หะวัน
2.นางสาว ศศินภา หะวัน
27 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
15.96 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล
28 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
3.นาย ธงชัย หมื่อแล
4.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
7.นาย ธนวิชญ์ หมื่อโป๊ะกู่
8.นาย นาวี ไชยวงค์
29 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธนพร นามแผน
2.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
3.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
4.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว วาสิตา อามอ
6.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
7.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
8.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.013128995895386 วินาที