#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปภังกร เชื้อชาติสิงขร
2.นาย รหัท แซ่ย่าง
3.นาย จะสี จะทอ
4.นาย คมสัน แซ่ย่าง
5.นาย ณัฐภัทร ไกซิง
6.นาย ธณาธิต ทะสุด
7.นาย วีรภัทร ทุนแก้ว
8.นาย ศุทธวีร์ คงเลิศสกุล
9.นาย ธีระโชติ ยอซ่อ
10.นาย สุวิชัย มงคลชูชื่น
11.นาย วสุพล อยู่เบาะ
12.นาย พิพัฒน์ นิฐิสกุล
2 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ เชื้อเมืองพาน
2.เด็กชาย เจตภานุ ยอดพรมแว่น
3.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ขันคำกาศ
4.เด็กชาย กชวิชญ์ สุทธินนท์
5.เด็กชาย ณภัทร สีนาทอง
6.เด็กชาย สิรภัทร สร้อยนุสนธ์
7.เด็กชาย กรรชัย คลาดแคล้ว
8.เด็กชาย อักษรินทร์ ขัดวิชัย
9.เด็กชาย เจษฎา ป๊อกยะดา
10.เด็กชาย วีรัตน์ คำดี
11.เด็กชาย ชลกร จันตะพันธ์
1.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
3 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เพชราภรณ์ ประมะสิน
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชวลิต หมื่อแล
2.นาย ธนกฤษ นันชัย
3.นาย ธีรภัทร ศักดิ์แสน
1.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
5 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
6 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฟ้า เชอมือกู่
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
7 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เอกรินทร์ เชอมือ
2.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
8 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
2.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณ์
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
9 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุรชัช เชอมื่อ
10 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรางคณา พรวิสัฒน์สกุล
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
11 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
2.นาย เอกรินทร์ เชอมือ
3.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
4.เด็กชาย สุรชัช เชอมื่อ
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
12 วู้ดบอล
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ฟ้า เชอมือกู่
2.เด็กหญิง วรางคณา พรวิวิฒน์สกุล
3.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณ์
4.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
13 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย ธงชัย หมื่อแล
3.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
4.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
5.นาย กิตติศักดิ์ ทาวาง
6.นาย ชัยยา มาเยอะ
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
14 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
0.15.63 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุธาสินี จักแก้ว
2.นางสาว พรรณพรม คำฟู
15 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
1.18.31 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
16 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
17.18.59 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
2.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
17 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
20.08.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
2.นาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ
18 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
21.36 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เฉลิมพล อุดร
2.นาย พณิชพล แก้วพงค์
19 วู้ดบอล
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธนพร นามแผน
2.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
3.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
4.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
5.นางสาว วาสิตา อามอ
6.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
7.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
8.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณี
20 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรทัศน์ อภิสุนทรกุล
2.นาย สมชาย อภิสุนทรกุล
3.นาย สังขพงศ์ เกิดสุข
4.นาย สุรชาติ แซ่พ่าน
5.นาย สุติวุฒิ เมฆบนจันทร์
6.นาย ณัฐพงศ์ พิมลรักษาเกียรติ
1.นางสาว มรกต ทิพย์สุวรรณ
2.นาง พรวิมล ไชยสุข

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.066921949386597 วินาที